Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města

Informujeme o průběhu investičních akcí - chodníku v Zámecké ulici, o poškození sochy sv. Jana Nepomuckého, obnově střechy radnice a o lávce u sokolovny.
Rekonstrukce chodníku v Zámecké ulici je dočasně přerušena, protože po odbourání stávajícího chodníku byl zjištěn havarijní stav betonového zábradlí a nemožnost jeho záchrany podle předpokladu projektanta. Bylo proto nutné nalézt náhradní řešení, projednat ho ve vedení města, s poskytovatelem dotace, památkáři i vlastníkem vedlejšího pozemku, vypracovat dokumentaci a tu nechat schválit (závazné stanovisko orgánu památkové péče, stavební úřad - změna stavby před dokončením). Administrativa této změny je hotová a připravena k realizaci, práce budou v nejbližších dnech obnoveny.

Poškozená socha Jana Nepomuckého
Dne 30. června 2020 památkářka z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích, společně s referentkou památkové péče zaznamenaly poškození na soše sv. Jana Nepomuckého. Uvolněná svatozář a velká prasklina v oblasti krku naznačovaly uvolnění. Protože hrozil pád hlavy sochy a její nevratné poškození, přizvali jsme restaurátora, který hlavu dne 9. července 2020 odborně sejmul a vypracoval restaurátorskou dokumentaci. Hlava sochy je nyní bezpečně uložena a my vyřizujeme potřebné kroky vedoucí k opravě sochy (potřebné stanovisko památkářů, návrh řešení samotné opravy včetně vyčíslení nákladů, schválení provedení vedením města a zajištění financí, zajištění odborně způsobilého zhotovitele). Dne 17. srpna 2020 bylo vydáno rozhodnutí orgánu státní památkové péče se stanovenými podmínkami, za kterých lze upevnění odlomené hlavy světce a svatozáře provést. Restaurátorské práce musí být provedeny restaurátorem s povolením MK ČR k restaurování sochařských uměleckých děl z kamene. Přistoupíme k nim až po dokončení stavebních prací na chodníku, kdy ustanou otřesy při bednění říms, betonážích a hutnění vrstev chodníku.

Obnova střechy radnice - pokračování prací
Jak jsme informovali v ŽL 7/2020, probíhá investiční akce "Obnova střechy radnice č. p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk". Jedná se o první etapu rozsáhlejší rekonstrukce, po jejímž skončení bude střeše navrácena původní prejzová krytina. Práce pokračují bez přerušení provozu městského úřadu pod dohledem zástupců NPÚ. Během odkrývání vrstev a kontrol stavu dřevěných prvků došlo ke zjištění většího rozsahu poškození dřevěných prvků, zasahujícího až do stropních trámů, kde byla odhalena kromě jiného poškození i dřevomorka. Uvedená zjištění budou mít vliv na rozsah díla a termín dokončení etapy (předběžně říjen 2020).
Stávající havarijní střešní plášť z hliníkových šablon byl demontován, probíhá sanace konstrukce krovu, kdy poškozené a napadené prvky jsou v potřebném rozsahu protézovány a měněny za použití tradičních spojů. Nový dočasný střešní plášť bude v této etapě proveden do úrovně těsného podstřeší - celoplošné bednění s překrytím fólií v barvě terakota. Do doby pokračování prací budou ze střešních rovin odstraněna tzv. volská oka (obloukové vikýře s okénky). Tyto prvky budou na střechu v dalších etapách vráceny. Při rekonstrukci došlo k pohybu konstrukcí, které mají vliv na táhlo hodinového stroje věžních hodin. Ty se začaly zpožďovat a následně se zcela zastavily. Na znovuobnovení provozu hodin pracujeme.

Lávka u sokolovny
Po komplikacích s projekčními pracemi, které byly časově výrazně zdrženy a kde rozpočet násobně převýšil předpokládanou hodnotu investice, jsme projektanta požádali o ukončení prací. Byla zahájena jednání o odstoupení od smlouvy o dílo.
Protože se jedná o historicky i technicky zajímavou stavbu a i vzhledem k situaci s uzavřením škol a omezením výuky se nám podařilo dohodnout spolupráci na novém projektu přímo s ČVUT Praha, Kloknerovým ústavem, kde se naskytla volná projekční kapacita i finanční grantová podpora zhotovení dokumentace. Projektanti nyní zpracovávají dokumentaci repliky lávky, vypracovali model stávajícího stavu a jednají s Povodím Labe, s. p., o minimální možné výšce mostovky. Ta totiž bude mít zásadní vliv na podobu bezbariérového komunikačního napojení na obou březích řeky. Zástupci Kloknerova ústavu přijedou představit svůj projekt na jednání Zastupitelstva města Žamberka dne 22. září 2020 od 16 hodin. Srdečně zveme občany na tuto prezentaci.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Ing. Iveta Hoffmannová, referentka památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 26.08.2020
lávka u sokolovnyZámeckáZámeckáZámeckáoprava střechy radniceoprava střechy radniceoprava střechy radnicepoškození sochy sv. Jana Nepomuckéhopoškození sochy sv. Jana Nepomuckéhopoškození sochy sv. Jana Nepomuckéhopoškození sochy sv. Jana Nepomuckéhopoškození sochy sv. Jana Nepomuckého