Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Novela zákona o odpadech

Dnem 1. října 2013 nabyla účinnosti první část změn, které přinesla novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. Novela byla připravena především v reakci na usnesení vlády, které se týkalo eliminace nadbytečných požadavků environmentální legislativy.
Některé body novely vyplývají z reakce na změny evropských právních předpisů a dále ze zkušeností s aplikací zákona o odpadech v praxi.

Navrhovaná opatření by měla zejména prospět malým a středním podnikatelům, dotýká se však všech subjektů, které nakládají s odpady. Řada ustanovení novely má odloženou účinnost. Mezi hlavní změny patří:

S účinností k 01. 10. 2013:
• Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií – ruší se příloha k zákonu č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle zákona o odpadech činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek).
• Zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (zůstává však povinnost pro obce).
• Zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro které bylo možno vykonávat funkci odpadového hospodáře.
• Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
• Změny v oblastech „Baterie a akumulátory“, „Autovraky“, „Elektrická a elektronická zařízení“.
• Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy.

S účinností k 01. 01. 2014:
• Nový § 38a a § 38b týkající se zpětného odběru pneumatik.

S účinností k 01. 10. 2014:
• V oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude využit Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
• Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému (ISPOP). Rozsah a způsob vedení evidence stanoví ministerstvo ŽP vyhláškou.

Novela zákona žádným způsobem nemění platný strategický dokument, kterým je Plán odpadového hospodářství České republiky. Více informací Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz


Hovádková Alena, Ing. | dne 22.11.2013