Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Topení v domácnostech

Domácnosti se na znečišťování ovzduší celkově podílejí více než třiceti procenty. Tento fakt je nejvíce patrný v průběhu topné sezony. Znečištění by však bylo možné správným topením v malých zdrojích – kotlích výrazně omezit. Záleží to ovšem na osobní odpovědnosti každého z nás.
Uvažováním o tom, jak a proč správně postupovat při topení v kotlích na tuhá paliva se přispěje ke zdravějšímu prostředí ve městě. Jde o to, v čem spalujeme, co spalujeme, kdo topí, jak to umí a jak se o spalovací zařízení a komín stará. Způsobů topení a paliv je několikero. V podstatě záleží na tom, jaký komfort při topení požadujeme, jaký máme požadavek na úroveň ekologie provozu, kolik jsme ochotni investovat, jaké si představujeme provozní náklady a pracnost nakládání s palivem.
Nejrozšířenějším tuhým palivem obecně je dřevo a uhlí.
Podle nového zákona o ovzduší, který platí od září 2012, je zakázáno v kotlích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším (především domácnosti) spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
Je nutno podotknout, že v případě vytápění rodinných domů je žádoucí použít kotel s vysokou účinností a nízkými emisemi škodlivých látek. Starší prohořívací kotle mají účinnost spalování od 50 do 60 %. Moderní zplyňovací a automatické kotle od 70 do 85 %. Výhodou automatického kotle, který si palivo sám dávkuje a tím má plynulejší spalovací proces, je, že spaluje kvalitněji a účinněji. Čím vyšší účinnost spalování je, tím nižší je spotřeba paliva a emise škodlivých látek do ovzduší. Zjišťování účinnosti kotle je standardní operací v testovacích laboratořích a vyžaduje znalost tepelného příkonu a užitkového výkonu. Pro stanovení tepelného příkonu se měří výhřevnost paliva a spotřeba paliva v kotli nebo průtok paliva na přívodu k hořáku.
Kotel je nutno správně provozovat, starat se o něj a dbát na pravidelné čištění komína (malý tah komína může způsobit vracení spalin a jejich únik do místnosti, včetně jedovatého oxidu uhelnatého) a nyní podle nového zákona o ochraně ovzduší provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
V kotli pálíme pouze to, co je pro kotel určeno výrobcem. Určitě to nejsou odpady (plasty, dřevotříska, nalakované a natřené dřevo, apod.). Při jejich spalování vzniká velké množství zdraví nebezpečných a páchnoucích látek. Spaliny z odpadu ničí i váš kotel, obtěžují spoluobčany a kazí slušné sousedské soužití.
Poslední rada na závěr – snížíte-li teplotu o 1 °C, uspoříte za rok až 6 % nákladů na vytápění.
Pokorná Marcela | dne 28.11.2012