Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Nový zákon o ochraně ovzduší

Od 1. září 2012 platí nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který mimo jiné stanovuje nové povinnosti pro provozovatele stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
Jedná se o zdroje znečišťování, které jsou umístěny v rodinných domech, bytech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci – nejde tedy o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.
Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (zbytky při zpracování uhlí).
Povinností provozovatele stacionárního zdroje je provádění jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městskému úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
První kontrolu technického stavu a provozu zdroje je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2016.
Porušení, resp. nedodržení této povinnosti je podle zákona o ochraně ovzduší přestupkem, za který může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 20 tis. Kč.
Novou povinností je také vydávání závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší i u stacionárních zdrojů, které neslouží výhradně k podnikání, to znamená, že závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší bude orgán ochrany ovzduší vydávat i u rodinných domů, krbů a zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší (všechny kotle s příkonem do 300 kW). Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší vydá na základě samostatné žádosti Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství.

Marcela Pokorná, referentka na úseku ochrany ovzduší
Pokorná Marcela | dne 17.10.2012