Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mládežnické projekty - zájmové

Město Žamberk přijímá do 31. ledna 2010 žádosti o příspěvky na podporu činnosti dětí a mládeže z rozpočtu města Žamberka na rok 2010.
Podmínky účasti jsou obdobné jako v minulém roce:
• přihlásit se mohou různé subjekty (neziskové organizace, občanská sdružení, sportovní oddíly, školy aj.), které v oblasti práce s dětmi a mládeží působí,
• věková hranice mládeže je 26 let, prioritou však nadále zůstává uspokojení žadatelů pracujících s mládeží do 19 let,
• podmínky pro získání příspěvku podrobněji stanoví „Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka“, která jsou zveřejněna na www.zamberk.cz v sekci „Pravidla“, případně je lze získat na MěÚ, Kultura, vzdělávání a sport (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 47),
• poskytnutí příspěvku je vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 % z celkových přijatelných nákladů projektu, max. výše příspěvku činí 45 tis. Kč,
• posouzení projektu je podmíněno odevzdáním vyplněné přihlášky a zpracovaného projektu (obojí ve 3 vyhotoveních), a to v termínu do 31. ledna 2010 na MěÚ, Kultura, vzdělávání a sport (budova pošty, 3. poschodí, číslo dveří 47),
• v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly je k žádosti nutno předložit doklad potvrzující řádnou registraci žadatele, např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o registraci občanského sdružení na MV ČR (netýká se těch, kteří již doklad předložili dříve a nedošlo u nich k žádné změně) a dále je třeba prokázat řádné vedení účetní evidence.

Předložené žádosti jsou hodnoceny podle těchto základních kritérií:

a) účel, cíl a přínos projektu
b) členská základna, z toho mládež do 19 let
c) aktivní hráči v soutěžích, z toho mládež do 19 let – u sportovních činností se uvádí také rozpis tréninků, rozpis utkání a datum a popis jednorázových akcí
d) výběr členských příspěvků
e) celoroční soustavná práce s dětmi
f) rozpočet oddílu v minulém roce
g) partnerské vztahy oddílu
h) propagace a reprezentace města
i) finanční náročnost
j) podíl vlastních prostředků

O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na e-mailu: z.zvackova@muzbk.cz , případně ji lze stáhnout z webu města www.zamberk.cz , sekce „Formuláře“ – Kultura, vzdělávání a sport. Znovu upozorňujeme, že jsou dva typy žádostí: pro sportovní a pro ostatní činnost.

Ve stejném termínu, tj. do konce ledna 2010, je nutno předložit vyúčtování příspěvku za loňský rok.

Pro zamezení chybného podání vyúčtování projektů z předešlého roku a chybného vyplnění žádostí o příspěvek na příslušný kalendářní rok a možného vyloučení žádosti, je žadateli poskytnuta možnost konzultace v období od 15. ledna do 31. ledna 2010 v kanceláři příjemce. Termín a čas konzultace si žadatel zajistí individuálně s příjemcem žádosti.


Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. pozdě podané, špatná finanční spoluúčast žadatele, špatně vyplněná žádost, špatně vyplněné nebo neodevzdané vyúčtování z loňského roku), budou vyřazeny!!!

Faltusová Zuzana | dne 15.12.2009