Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Přerušení výstavby PPO

Povodí Labe s.p. ukončilo smlouvu o dílo se zhotovitelem protipovodňových opatření v Žamberku. Nezbytná opatření k zabezpečení stavby budou následovat.
V roce 2008 se město Žamberk v součinnosti s Povodím Labe s.p. (dále PLA) rozhodlo podat žádost o přidělení dotace na výstavbu Protipovodňových opatření, Divoká Orlice, Žamberk (dále PPO). Po období složitých příprav a jednání byla stavby PPO v březnu 2017 zahájena.
Investorem stavby je PLA, který zabezpečuje veškeré financování stavby a který provedl v rámci výběrového řízení i výběr zhotovitele – Navimor Invest S.A., odštěpný závod Praha. Tato firma splnila veškeré zadávací podmínky, a jelikož předložila nejnižší nabídkovou cenu, musela být dle zákona o veřejných zakázkách vybrána (další dva uchazeči v pořadí měli nabídkovou cenu jen o málo vyšší). Tato firma působí na českém trhu od r. 1992 s dobrými referencemi a v době sepsání smlouvy o dílo nebyly o jejích budoucích problémech žádné indicie.
Mateřská společnost Navimor-Invest a.s. z Polska dne 9.10.2017 oznámila, že na sebe podala návrh na úpadek a tím zpečetila i osud své české dceřiné společnosti. Pochopitelně problémy (neplnění časového a finančního harmonogramu, personální a další) se začaly projevovat na stavbě již o několik měsíců dříve a byly řešeny investorem (PLA) včetně vytýkacích dopisů a pokut. Vzhledem k uvedenému investor nečekal na rozhodnutí soudu o úpadku společnosti, ale ukončil spolupráci odůvodněným vypovězením smlouvy o dílo k 31.10.2017.
Výběr zhotovitele a řízení stavby provádělo PLA. Město Žamberk je v pozici navrhovatele stavby a nemá tak žádný smluvní vztah k zhotoviteli díla. Přesto jsme aktivně přistupovali k řešení otázek průběhu stavby a vznikajících problémů a podnětů.
A jaký je další postup? Určitě se stavba nezastaví a bude v r. 2018 pokračovat. PLA v úzké součinnosti s městem zajišťuje nezbytná opatření k zakonzervování a zabezpečení stavby z hlediska bezpečnosti, statiky stavby, povodňové ochrany, zpřístupnění komunikací k nemovitostem a k úklidu prostor. Tato odsouhlasená opatření budou provedena neodkladně v pořadí dle důležitosti. V letošním roce bude rovněž vypracován posudek soudního znalce v oboru stavebnictví na již dokončené části (prvky) stavby a přepracována projektová dokumentace včetně soupisu prací a dodávek. Na začátku r. 2018 proběhne výběrové řízení na dokončení stavby a úpravu nevyhovujících částí stavby. Je jisté, že dojde k navýšení nákladů na dokončení stavby. Tento rozdíl bude řešen s poskytovatelem dotace (MZe ČR). Pokud proběhne výběrové řízení bez časového zdržení, mohl by nový zhotovitel pokračovat ve výstavbě již v první polovině roku 2018. Pochopitelně v rámci těchto opatření směřujících k zajištění stavby nejsme schopni ani oprávněni řešit finanční závazky a pohledávky, které po firmě zůstaly.
Pokud budete chtít získat podrobnější informace k dalšímu postupu na stavbě, nebo podat návrhy na opatření, obracejte se na odbor obrany a krizového řízení MěÚ (tel. 465 670 218, mail: v.fikejs@zamberk.eu).
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 06.11.2017