Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Czech POINT

Czech POINT - logo

Aktulizováno průbežně, datum poslední aktualizace: 12.07.2017.

Co poskytuje Czech POINT

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk bude moci získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Půjde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Všeobecné informace o tomto projektu můžete najít na internetové adrese http://www.czechpoint.cz/web.

V současné době poskytují pracoviště Czech POINT tyto ověřené výstupy:


Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Czech POINT na Městském úřadu Žamberk

Od ledna 2008 jsou pracoviště Czech POINT v provozu také na Městském úřadě Žamberk a jejich umístění je rozděleno následovně:

Kromě Czech Pointu získáte některé výpisy také na těchto místech:

Výpis z Katastru nemovitostí

Na MěÚ Žamberk vydávají výpisy z katastru nemovitostí referentky majetku města na odboru regionálního rozvoje a územního plánování - budova radnice, Masarykovo nám. 166.

Poplatek:

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel.

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.

Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Otázka

  
Je možné vydávat částečné výpisy z Katastru nemovitostí?

Poskytování částečných výpisů z Katastru nemovitostí je zprovozněno od 1. ledna 2008 na kontaktních místech Czech POINT. Úplné nebo částečné výpisy je možné poskytovat pomocí srozumitelného formulářového rozhraní. Jednotlivé postupy jsou popsány v Uživatelské dokumentaci - provozní řády. Tato dokumentace je přístupná po přihlášení do systému Czech POINT pracovníkovi kontaktního místa.

Výpis z Obchodního rejstříku

Poplatek:

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:

  1. Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
  2. Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Poplatek:

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Výpis z Rejstříku trestů

Poplatek: 100,- Kč

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona č. 269/1994 Sb.

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů.

Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis a vytiskne se žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše.

Každou žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2.

Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď:

  1. předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend).
  2. informací, že "Žádost nemohla být vyřízena elektronicky".

V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. To je v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek.

Žádost nemohla být vyřízena elektronicky.

Pokud žádost není možné vyřídit elektronicky, pak se tato informace objeví ve formuláři. Žadatel pak má dále několik možností.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na MěÚ Žamberk provádí přijetí podání podle živnostenského zákona přímo Živnostenský úřad - budova Nádražní 833, 1 poschodí (vpravo) a jeho referenti jsou připraveni podat kvalifikované odpovědi a rady na otázky žadatelů.

Poplatek splatný vždy:

Další poplatky dle druhu podání:

Předmětem poplatku není:

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

S účinností od 1 července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), oprávnění požadovat výpis z Rejstříku trestů nebo opis z Rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým přístupem.

Pracovníci orgánů veřejné moci, kteří budou mít oprávnění získávat výpisy a opisy z Rejstříku trestů podle výše uvedené novely, budou zavedeni svými správci skupin do systému Czech POINT s příslušnou novou rolí a budou mít k dispozici pouze elektronické formuláře pro získávání výpisů a opisů z Rejstříku trestů (nebudou tedy s tímto účtem moci současně poskytovat ověřené výstupy veřejnosti podle zákona č. 365/2000 Sb.).

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Poplatek:

Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správ zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení.

Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec.

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Poplatek:

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem ucházet se o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Poplatek:

Od 1 ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků.

Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Vydání přístupových údajů do MA ISOH se provádí na základě:

Další podrobnější informace o problematice autovraků najdete také na http://autovraky.cenia.cz.

Pracovník kontaktního místa může provést:

Od 1. ledna 2009 provádí tyto činnosti kontaktní místa Czech POINT provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna.

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Poplatek:

O výpis z Insolvenčního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel.

Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace (hledání příslušné organizace) nebo podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolventního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Více informací najdete na: http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevenc...

POZOR: V insolvenčním rejstříku nelze vyhledat evidenci úpadců dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. Evidence úpadců je vedena na: http://www.justice.cz/cgi-...

Zprostředkovaná identifikace

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména: banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR.

Co je k této službě potřeba a kdo o ni může požádat?

Požádat o provedení Zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně, a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného podpisu v plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost je vyřízena na počkání.

Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu apod.).

V žádosti musí být vždy jasně a zcela konkrétně uvedeno, kdo, na čí žádost a pro jaký účel byla identifikace provedena, včetně identifikačních údajů klienta a dalších příloh (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.

Vyhotovení veřejné listiny o Zprostředkované identifikaci podléhá poplatku ve výši 200,- Kč a poplatek je splatný při převzetí listiny.

Nastavení datové schránky

Žádost o zřízení datové schránky

Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky.

Vyplněním formuláře lze požádat o zřízení nové datové schránky pro:
- fyzickou osobu (FO),
- podnikající fyzickou osobu (PFO),
- právnickou osobu, jíž se schránka zřizuje na žádost (PO),
- jako druhou a další schránku pro orgán veřejné moci (první mu byla zřízena ze zákona).

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní obsluha Czech POINTu elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Žadatel svým podpisem stvrdí přijetí potvrzení, které obsahuje i číslo datové schránky.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Během několika dnů obdrží žadatel poštovní zásilku určenou do vlastních rukou s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.

Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Umožňuje právnickým osobám (PO), fyzickým osobám podnikajícím (PFO) nebo fyzickým osobám (FO) přijímání dokumentů z datových schránek PO/PFO/FO, tzv. komerčních zpráv.

Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

Slouží k přepnutí datové schránky do standartního režimu, který umožňuje přijímat datové zprávy pouze od orgánů veřejné moci.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových.

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník kontaktního místa elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

První žádost o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce je podle zákona č. 300/2008 Sb. zdarma. Každá další žádost je již zpoplatněna, a to správním poplatkem ve výši 200 Kč. Po uplynutí tří let má vlastník schránky opět nárok na jedno zneplatnění zdarma.

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

Prostřednictvím této služby lze k určité datové schránce zneplatnit přístupové údaje specifikovanému statutárnímu orgánu - právnické osobě nebo vedoucímu představiteli OVM.

Formulář řeší dvě agendy:

Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

K datové schránce je možné přidat pověřenou osobu, která bude mít právo přístupu a činnosti v datové schránce podle nastavených oprávnění.

Je-li žadatelem právnická osoba nebo orgán veřejné moci, předkládá žadatel doklad potvrzující jeho oprávnění k požadovanému úkonu (např. výpis z obchodního rejstříku, plnou moc, apod.).

Pověřené osobě budou zaslány přístupové údaje do datové schránky poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Pověřené osobě lze zneplatnit přístupové údaje, tedy odebrat přístupová práva do datové schránky.

O zneplatnění přístupových údajů je následně informována osoba, jejíž přístupová práva byla zrušena, i osoba, která o zneplatnění požádala.

Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Uživatel datové schránky, která byla zřízena na žádost, může požádat o dočasné znepřístupnění datové schránky. Tímto úkonem nedochází ke zrušení datové schránky, kterou lze na žádost opět zpřístupnit.

Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetí pracovní den od podání žádosti.

Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Uživatel datové schránky zřízené na žádost, kterému byla datová schránka dočasně znepřístupněna, může požádat o opětovné zpřístupnění datové schránky. Pokud byla datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve po uplynutí jednoho roku od jejího posledního znepřístupnění.

Datová schránka bude zpřístupněna do tří pracovních dnů od podání žádosti.

Žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM (orgánu veřejné moci)

Vykonává-li fyzická nebo právnická osoba působnost v oblasti veřejné správy, může požádat, aby její datová schránka plnila rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci. Může se pak chovat jako schránka orgánu veřejné moci a využívat možnosti tohoto typu schránek.

Žadatel předkládá osvědčení, že vykonává působnost v oblasti veřejné správy.

O vyřízení žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM (orgánu veřejné moci)

Pokud právnická nebo fyzická osoba, jejíž datová schránka plní rovněž funkci datové schránky orgánu veřejné moci, pozbyla působnost v oblasti veřejné správy, je povinna o tom bezodkladně informovat Ministerstvo vnitra ČR. Na pracovištích Czech POINT může tato osoba požádat, aby její datová schránka nadále neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci.

O vyřízení žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Formulář je určen pro žadatele, kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailu, a z nějakého důvodu jim doposud přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář je nastaven tak, aby žadateli pomohl zjistit, kde nastala chyba v procesu doručování. A dále nabízí návod, jak dokončit zaslání přístupových údajů k datové schránce.

Nejedná se tedy o klasický formulář podání či žádosti. Celá záležitost je otázkou několika minut a není nijak zpoplatněna. Žadatel musí pouze předložit číslo jednací a emailovou adresu. Oba údaje žadatel nalezne na Potvrzení oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, které obdržel při žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových na Czech POINTu.

Ceník

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

Zpoplatněno je pouze opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce během 3 let, a to částkou 200 Kč.

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovanou konverzí dokumentů se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD nebo je zaslán do úložiště konverzí, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Nosič CD obdrží v rámci konverze zdarma.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD (DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do datového úložiště. V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze.

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů

Rozsáhlá konverze dokumentů

Je pojem, který se používá pro autorizovanou konverzi dokumentů, který má 150 a více stran. Rozsáhlou konverzi dokumentů provádí vybraná eGoncentra a specializované pracoviště České pošty.

Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Služba umožňuje elektronicky objednat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Objednávkový formulář je dostupný na adrese http://eshop.czechpoint.cz.

Výhoda této služby:
požadované výpisy lze získat z pohodlí domova nebo kanceláře, bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu nebo kontaktního místa veřejné správy Czech POINT a to s doručením objednaných výpisů do tří pracovních dnů.