Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Nový příspěvek
* Předmět:
* Obsah příspěvku:
* Autor:
E-mail autora:
Vyřídit neveřejněUpozornit e-mailem     

* Položky je nutné vyplnit. HTML tagy nejsou povoleny!
Přečtěte si pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
Pravidla služby "Dotazy, náměty, připomínky ..."
 1. Služba je určena ke vkládání dotazů, namětů, připomínek, atd...
 2. Na službu dohlíží odpovědná osoba, nadále označená jako "správce služby".
 3. Obsah jednotlivých příspěvků je omezen velikostí (počtem cca 400 znaků). Delší projevy systém automaticky odmítá.
 4. Služba je provozována v tzv. off-line režimu. Váš příspěvek není zveřejněn okamžitě, ale je nejprve správcem služby přidělen odpovědné osobě k vyřízení. Až následně bude, společně s příslušnou reakcí, zveřejněn.
 5. Pokud Váš příspěvek svým charakterem nebude vyžadovat odpověď, bude po posouzení odpovědnou osobou zveřejněn.
 6. V případě, že jste zvolili neveřejný režim, nebude příspěvek, ani příslušné reakce, žádným způsobem zveřejněn. Reakce obdržíte e-mailem na Vámi zadanou elektronickou adresu. V tomto případě je příslušná elektronická adresa vyžadována.

 7. Příspěvky, které jsou zcela mimo téma služby, nebo jí jiným způsobem zbytečně zahlcují, nebudou zveřejněny.
 8. Obsah jakýchkoliv textů vkládaných uživatelem
  1. Nesmí obsahovat sexuálně explicitní informace, případně informace, které by některé osoby mohly pohoršovat nebo urážet!
  2. Nesmí být propagací násílí, urážek kohokoliv a jinak odporovat morálním zvyklostem a zákonům republiky.
  3. Nesmí technicky poškozovat fungování serveru Zamberk.cz (spam, nesmyslné sekvence znaků apod.).
  4. Nesmí obsahovat HTML tagy.
 9. Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 7") budou správcem služby označeny jako závadné a jejich obsah nebude zveřejněn! Nadále však budou uloženy pro případné další jednání.
  Nevhodné příspěvky (viz. "Pravidla, bod č. 8") budou odstraněny.
 10. Správce služby si vyhrazuje právo dle svého uvážení příspěvek ze služby vyřadit (viz  "Pravidla, bod č. 7 a 8).
 11. Dotazy nejsou vyřizovány v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a proto se na ně nevztahuje patnáctidenní lhůta k vyřízení.

Celkový počet příspěvků: 425

Městský rozhlas

Ing. Jaroslava Červená
Plánujete zlepšení slyšitelného dosahu městského rozhlasu? V našem bydlišti, ani na většině trasy do centra není hlášení rozumět. Jen zvuky, podle kterých víme, že radnice cosi hlásí.

Re: Městský rozhlas

Městský rozhlas byl pořízen v r. 2012 v rámci dotačního titulu na výstražný a varovný systém se zaměřením na varování osob před povodněmi. Proto byla převážná část hlásičů umístěna do záplavového území města. Další rozšíření systému je záležitostí města a jeho finančních možností. Slyšitelnost a srozumitelnost hlášení je závislá hlavně na technických možnostech systému a rovněž na vzdálenosti od daného hlásiče. Provedli jsme kontrolu všech hlásičů a slyšitelnost je v rámci jejich technických možností. Snažíme se zpravidla uvést hlášení písničkou a navíc hlášení opakujeme 2 x tak, aby posluchač mohl dojít blíže k danému hlásiči.
V prostoru Za kopečkem je umístěn 1 hlásič a rozšíření systému v tomto prostoru zatím neuvažujeme. Chceme vykrýt další místa ve městě.
Pokud je vysílána informace v městském rozhlasu je rovněž uvedena na webu a facebooku města.


Ing. Vladimír Fikejs
Ved. odboru obrany a krizového řízení

Dotaz

J.Merganc
Na úřadě je osoba, která má na starosti obranu a ochranu obyvatel.Jaká je činnost tohoto úředníka v této době?

Re: Dotaz

„Na úřadě je osoba, která má na starosti obranu a ochranu obyvatel. Jaká je činnost tohoto úředníka v této době?“

Touto osobou je Ing. Vladimír Fikejs, který plní povinnosti stanovené v organizačním řádu. V době vyhlášení krizového stavu dle zákona č. 240/2020, krizový zákon je aktivován Krizový štáb ORP Žamberk a jmenovaný mimo níže uvedené plní i povinnosti tajemníka krizového štábu a vedoucího stálé pracovní skupiny krizového štábu. Koordinuje činnosti jednotlivých skupin a funkcionářů krizového štábu. Jednotlivé informace ke krizovému stavu mohou zveřejňovat s vědomím tajemníka krizového štábu i jiné osoby. Tyto povinnosti plní i nyní při vyhlášení nouzového stavu k COVID 19.
V rámci krizové situace jedná m.j. i s obcemi ve správním obvodu ORP a nadřízenými krizovými orgány a složkami.

Odbor obrany a krizového řízení zabezpečuje:
- plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady starostovi pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
- plnění úkolů obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a přípravu podkladů pro starostu pro plnění jeho úkolů podle citovaného zákona,
- plnění úkolů obce a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaného zákona,
- plnění úkolů obce na úseku branné povinnosti podle zákona č. 585/2004 Sb. (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů a při zajišťování obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně výkonu státní správy v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle citovaných zákonů, při plnění těchto úkolů spolupracuje s krajským vojenským velitelstvím,
- plnění úkolů obce a obce s rozšířenou působností v ochraně před povodněmi v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v této oblasti spolupracuje s odborem ZPZE,
- tvorbu a aktualizaci dokumentů havarijního a krizového řízení, agendu ochrany obyvatelstva v působnosti obce včetně řízení skladníka pověřeného údržbou materiálu pro ochranu obyvatel v majetku města,
- dohled nad provozuschopností integrovaného systému varování a vyrozumívání města,
- plnění úkolů úřadu a obce vzhledem k organizačním složkám města - jednotce sboru dobrovolných hasičů města (JPO-II),
- plnění úkolů obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
- tvorbu a aktualizaci povodňových plánů obce a obce s rozšířenou působností a dalších dokumentů protipovodňové ochrany obce,
- činnost bezpečnostní rady a krizového štábu obce s rozšířenou působností, povodňové komise města a povodňové komise obce s rozšířenou působností,
- ochranu utajovaných informací, vedení, ukládání a skartaci utajovaných písemností a kontrolu dodržování zásad pro práci s nimi; výkon funkce bezpečnostního ředitele podle zákona č.412/2005 Sb.,
- koordinaci činnosti odborů k zabezpečení úkolů obce a obecního úřadu při vzniku rozsáhlé mimořádné události a při vyhlášení krizových stavů, včetně zpracování potřebné dokumentace,
- koordinaci plnění úkolů MěÚ na úseku požární ochrany a BOZP, úzce spolupracuje v této oblasti s osobou odborně způsobilou, která zabezpečuje plnění těchto úkolů pro MěÚ na základě smluvních podmínek,
- zabezpečuje organizaci a školení řidičů referentských vozidel
- úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem kraje při zpracování krizového a havarijního plánu ORP, ověřování krizové a havarijní připravenosti určené těmito plány, podílí se na provádění kontrol obcí správního území v této oblasti
- vedení dokumentace bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
- připravenost krizového štábu obce s rozšířenou působností a připravenost území na řešení krizových situací a vzájemné součinnosti základních a ostatních složek Integrovaného záchranného systému a v rámci bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,
- organizaci plnění úkolů v oblasti bezpečnosti informací úřadu a vykonává funkci představitele vedení pro ISMS
- uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou movité věci v gesci odboru, kdy cena jednotlivé věci nepřevyšuje 20.000,00 Kč.


Zpracoval dne 27.10.2020 Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a krizového řízení

Městská zeleň

Ing. Jaroslava Červená
Město má elektronickou inventarizaci veřejné zeleně, která umí zpřístupnit stav dřevin na pozemcích města jeho vedení ale i občanům. Jak a kde najde občan data o stavu dřevin? Má el. verze i vstup pro zadávání oznámení nebezpečných poškození stromů?

Re: Městská zeleň

Bezplatný portál s informacemi o stromech z vašeho okolí lze nalézt na adrese: www.stromypodkontrolou.cz. K využívání možností portálu se veřejnost nemusí registrovat, inventarizované dřeviny jsou zaneseny do mapového projektu. Stačí kliknout na stránky, zvolit mapu, přiblížit lokalitu a strom.

Elektronická verze nemá vstup pro zadávání oznámení veřejností o nebezpečných nebo poškozených stromech, k tomu lze využít jiný komunikační kanál. Taktéž nemusí být inventarizovány nebo zpřístupněny na tomto webovém portélu všechny dřeviny na veřejných prostranstvích.

S pozdravem

Ing. Alena Hovádková

Pionýrů? Fučíkova? Není to už tak trochu ostuda?

Petr Jíša
Proč v Žamberku i po 31 letech od pádu komunistického režimu (1989) stále ještě narážíme na názvy ulic jako "Pionýrů" nebo "Fučíkova"? Uvízli snad žamberští radní svým myšlením v 2. polovině 20. století? Tomu se mi snad ani nechce věřit... Děkuji předem za odpověď.

Re: Pionýrů? Fučíkova? Není to už tak trochu ostuda?

Dobrý den,
doposud nikdo změnu názvu těchto ulic nenavrhnul a to ani z řad občanů města, ani členů místní samosprávy.

Oldřich Jedlička, starosta

COVID

Ing. Jaroslava Červená
Přehled zák. rámce obcí v krizových situacích znáte. Ale neodpovídáte, co obec může, aby napomohla tlumení nákazy ve svém území podle situace. Např. zda monitoruje aktuální situaci v obci a co udělá, když HS potvrdí pozitivní případy Covid-19?

Re: COVID

Dobrý den,

Město Žamberk k omezení šíření nákazy COVID 19 postupuje v souladu s vydanými krizovými a mimořádnými opatřeními. Město ve svém správním území zabezpečuje:
- aktivaci Krizového štábu ORP Žamberk, který konkretizuje zabezpečení vydaných opatření a koordinuje činnost k omezení šíření COVID 19
- informování občanů o vydaných opatřeních dostupnými prostředky (hlavním jsou webové stránky města)
- kontrolu plnění daných opatření (plní městská policie, živnostenský úřad v rámci své působnosti)
- péči o děti ve věku 3 – 10 let (v době uzavření školských zařízení), jejichž rodiče jsou zaměstnáni v profesích potřebných pro řešení nouzového stavu (viz Usnesení vlády č. 1033)
- nákupy a nezbytné potřeby pro potřebné osoby a pro osoby v karanténě, pokud toto nemohou zabezpečit jejich příbuzní a blízcí
- informační podporu v době nouzového stavu na daný krizový telefon (viz web města), popř. cestou e-podatelny
- výdej dezinfekce Anti-Covid pro zájemce – občany, zdravotnická zařízení, provozovny, organizace
- vyčlenění obydlí pro osoby v karanténě, pokud nemají možnost jiného ubytování
- organizaci činnosti městského úřadu a zřizovaných organizací.

Město nad rámec krizových a mimořádných opatření nemůže omezovat občany dalšími nařízeními či zákazy.

Město cestou Bezpečnostní rady ORP Žamberk vyzvalo občany k dodržování daných opatření.

Pokud se potvrdí pozitivní případy nákazy COVID 19 má město velmi omezené možnosti.

Město má k dispozici každý den aktuální počet nakažených osob. Jedná se však pouze o absolutní číslo bez konkretizace nemocných. Podle vyjádření Krajské hygienické stanice (KHS) nebudou jména nakažených osob a osob v karanténě obcím sdělovány (citlivý údaj). Vše je v tedy v gesci KHS a popř. praktických lékařů.

Ing. Vladimír Fikejs

Park 2021

občan Žamberka
I mne zajímá jak to bude s využíváním našeho krásného zámeckého parku od roku 2021.Doufám,že nehrozí ,i když už to mnohokrát hrozilo,varianta se zavřením parku pro veřejnost?Na jednu stranu bych se ani nedivil.Ten bordel co tam je,lavičky poničené atd..Ale jak pak k tomu příjdou slušní občané města,že kvůli pár …. by musel být park uzavřený?

Re: Park 2021

Dobrý den,
mohu jen zopakovat, že vlastník zámeckého parku pan Parish připravuje návrh dohody s městem, která by měla upravit podmínky využívání zámeckého parku od roku 2021. Protože návrh konkrétní dohody zatím nemáme, nemůžeme se blíže k věci vyjádřit.

S pozdravem

Oldřich Jedlička
starosta

COVID

Ing. Jaroslava Červená
Jaké jsou konkrétní pravomoci města v podpoře účinnosti opatření proti šíření COVID?

Re: COVID

Dobrý den,
a) Pokud není vyhlášen krizový stav, pravomoci města jsou velice omezené a to:
- Dle zákona č. 239/2000 Sb. o IZS §15: *starosta obce zajišťuje varování osob a organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití
*obecní úřad organizuje přípravu obce na mimořádné události a podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací spolu se složkami IZS
- Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 35 obec v samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb ochrany a rozvoje zdraví, o potřeby informací a o ochranu veřejného pořádku
b) Pokud je vyhlášen krizový stav, pravomoci města jsou již širší:
- Dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon § 21 a 21a: *starosta zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách správ. obvodu obce, plní úkoly stanovené starostou ORP (starosta ORP plní úkoly hejtmana), zabezpečuje varování a informování osob na území obce, zajišťuje organizaci dalších opatření pro řešení krizové situace
* Obecní úřad organizuje přípravu na krizové situace a podílí se na zajištění veřejného pořádku.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení

Využívání parku od roku 2021

Jan Bříza
Na posledním zasedání RM vzala na vědomí oznámení pana Parishe o postupu využívání zámeckého parku občany a organizacemi od roku 2021. Jaký je ten postup? Co konkrétně to bude znamenat pro občany? Děkuji.

Re: Využívání parku od roku 2021

Dobrý den,
pan Parish nás informoval o skutečnosti, že připravuje návrh dohody s městem, která by měla upravit podmínky využívání zámeckého parku od roku 2021. Předmětný návrh dohody ještě nemáme k dispozici a tudíž se nemůžeme k této záležitosti blíže vyjádřit.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta

Chodník pod zámkem

Martin Fenik
Děkuji městu,jako investorovi,za bezstarostné a bezpečné zdolávání chodníku pod zámkem.Pro rodiče s kočárky,pro lidi na invalidních vozících,ale nejen pro ně,je tento úsek zajisté vyhledávaným cílem našeho města,na cestě na koupaliště a do kempu.Mám to jít po práci dodělat já?

Re: Chodník pod zámkem

Vážený pane,
předně se jako město omlouváme za vzniklé komplikace, které realizace této stavby občanům přináší. Bohužel rekonstrukce chodníku v Zámecké ulici musela být dočasně přerušena, protože po odbourání stávajícího chodníku bylo zjištěno, že stav betonového zábradlí, které mělo být podle projektové dokumentace a původního předpokladu projektanta pouze opraveno, je mnohem horší a nebude možné jej zachránit. Bylo tedy připraveno a naprojektováno nové, náhradní řešení, které mimo jiného představovalo projednání s poskytovatelem dotace, památkáři i vlastníkem vedlejšího pozemku, vyžádání a vydání závazného stanoviska orgánu památkové péče a současně korespondující správní řízení na stavební úřadu v podobě změny stavby před dokončením. V návaznosti na končící proces administrace této změny byl osloven zhotovitel s žádostí o pokračování v realizaci předmětné stavby a jejím dokončení v co nejkratším termínu.

S úctou a přáním hezkého dne
Oldřich Jedlička, starosta

Občanský průkaz

Zlatníková
Dobrý den, musím si na nový občanský průkaz donést fotografie(popřípadě kolik) nebo mne vyfotíte přímo u Vás na místě?děkuji Zlatníková

Re: Občanský průkaz

Dobrý den,

k žádosti o nový občanský průkaz (OP) fotografii nepotřebujete.
V případě, že žádáte o nový OP z důvodu konce jeho platnosti,
osobní údaje zapsané v OP jsou v pořádku a OP je ještě platný,
je třeba se dostavit k jeho výměně.
Žádost s Vámi sepíše referentka včetně pořízení fotografie.
V případě dalších dotazů volejte: 465 670 224 (223, 227).

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy