Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

žádost

jipel
Kolik finančních prostředků stál festival Orlická brána městskou kasu?
Děkuji za odpověď

Re: žádost

Dobrý den,

Vámi požadované informace město touto cestou zveřejňovat nebude. O tyto informace si můžete požádat dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách města - http://www.zamberk.cz/index.php?ids=216&idkz=27.

S úctou a přáním hezkého dne

Oldřich Jedlička
starosta

Vyzvednutí cestovního pasu manželky

Jiří Novotný
Dobrý den, prosím, mohu vyzvednout cestovní pas i manželce, nebo se musíme dostavit oba osobně?
Děkuji.

Re: Vyzvednutí cestovního pasu manželky

Dobrý den pane Novotný,

poskytuji Vám informace k vyzvednutí cestovního dokladu pro manželku: Dle z. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ust. § 22 odst. 1, písm. e): Cestovní pas může převzít "z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele."

Kolegyně ze správního oddělení mi sdělily, že jste si již doklady vyzvedli osobně.

S pozdravem

Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy

Otázky PPO

Miloš Lesák
Dobrý den , dle sdělení projektanta PPO město nežádalo při projektování stavby o zachování stávajících schodů (přístupů) k řece takže proto nyní v projektu mnohé chybí a budou nám zrušeny , jak je něco takového možné a kdo konkrétně tedy může za takový diletantismus na který teď doplatíme my obyvatelé ?

Re: Otázky PPO

Vladimír Fikejs, 26.07.2019
Dobrý den,
na otázku přístupového schodiště ke korytu řeky jsme Vám v průběhu 2 měsíců odpovídali již dvakrát. Toto schodiště nebude vybudováno z prostorového důvodu. Nové schodiště by muselo být vybudováno podle stávajících norem a požadavků a tím by došlo ke zúžení stávajícího chodníku až o 150 cm, což by bylo problematické pro většinu uživatelům této úzké komunikace. Dalším důvodem je vybudování technického sjezdu ke korytu toku vzdáleného do 50 metrů od bývalého schodiště, který zabezpečí dostatečný přístup pro tuto lokalitu.
S pozdravem

Vladimír Fikejs

Re: PPO Ing. Vladimír Fikejs, 06.05.2019

Miloš Lesák
Dobrý den Město je navrhovatel a spoluinvestor stavby takže jako občan bych očekával že nám všem kdo jsme napsaní ve stavebním povolení mimochodem z roku 2013 zašle před započetím prací alespoň obyčejný dopis s popisem toho co se tu vlastně bude dít a jaká rizika nám z toho hrozí , to už jako občané nikomu nestojíme ani za jeden dopis ? když už tu nebyl ani projektant.

Re: Re: PPO Ing. Vladimír Fikejs, 06.05.2019

Dobrý den,
Správní řízení, kterým bylo vydáno korespondující stavební povolení, proběhlo v souladu se zákonem, který stanoví i způsob vyrozumění účastníků řízení popř. dotčených osob. Domníváme se, že akce „Protipovodňová opatření Žamberk“ byla dostatečně a opakovaně prezentována za využitím dostupných komunikačních kanálů, zejména v městském periodiku, na webových stránkách města, formou veřejných besedy s občany, na veřejných jednání zastupitelstva města. S ohledem na charakter liniové stavby je taková informační strategie obvyklá.

Ing. Vladimír Fikejs

Re: PPO Ing. Vladimír Fikejs, 06.05.2019

Miloš Lesák
Dobrý den , přístupová schodiště v době založení Povodí Labe už byla dávno postavena a byla zřízena primárně pro přístup občanů k máchadlům pro praní prádla a dalším věcem , my jsme je používali každý den a nechápu proč nám nyní bude přístup k máchadlu zamezen , taky nevím proč se schody "nevejdou" někam kde ještě "včera" stály ?

Re: Re: PPO Ing. Vladimír Fikejs, 06.05.2019

Dobrý den,
na obdobný dotaz jste obdržel odpověď již na konci dubna 2019.

Ing. Vladimír Fikejs

Staré kluziště

Petr Suchomel
Dobrý den, prosím o informaci, co je plánováno se starým kluzištěm za sokolovnou. Díval jsem se, že je zaváženo hramadami zeminy. Znamená to že se bude plocha kluziště zvedat a obnovovat jako sportoviště? Nebo již v územním plánu není vedeno jako sportoviště a bude zde něco jiného? Děkuji za informace.

Re: Staré kluziště

Dobrý den,
hromady zeminy na starém kluzišti jsou pouze dočasně, jedná se o odstraněnou zeminu z výkopu pro vybudování betonové zdi stavby protipovodňových opatření v daném prostoru. Tato zemina bude použita zpět pro zahrnutí výkopu po dostavbě předmětné zdi. Povrch bude srovnán, přičemž by se niveleta neměla výrazněji zvýšit. Podle územního plánu města zůstává tato plocha vedena jako „plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Jak bude tento prostor využit po dostavbě protipovodňových opatření bude předmětem jednání místní samosprávy. Předpokládáme však využití v souladu s územním plánem.

S pozdravem Oldřich Jedlička, starosta

PPO

Miloš Lesák
A do třetice se chci zeptat proč se vlastně vůbec staví takováto PPO projektovaná na 20-ti letou vodu která ve skutečnosti nikoho před velkou vodou neochrání. Osobně to pokládám za mrhání prostředky a to v žádném případě nemůže být veřejným zájmem.

Re: PPO

Dobrý den.

Úroveň ochrany na 20-ti letou vodu v předmětném projektu byla stanovena mj. s přihlédnutím k ekonomické efektivitě projektu. Je nutné upřesnit, že téměř každá povodeň je specifikována rozdílným průtokem a nelze tedy tvrdit, že tyto PPO nikoho neochrání. Navržený projekt PPO by například ochránil Žamberk před povodní v r. 1997.

S pozdravem

Ing. Vladimír Fikejs


PPO

Miloš Lesák
Dobrý den dále bych se rád zeptal jak to že v projektu PPO chybějí schody přístupů k řece a kdo z města tedy kontroloval projekt před započetím stavby ?

Re: PPO

Dobrý den.

Přístupová schodiště ke korytu byla dle vyjádření Povodí Labe s.p. budována prioritně pro přístup obsluhy na bermu k zabezpečení údržby břehových částí.

Schodiště v SO 01.4 (levý břeh výše mostu Draha) nebude provedeno ze 2 důvodů:
- o několik desítek metrů výše je vybudován technický sjezd ke korytu, který umožní bezproblémový přístup na bermu
- nové veřejné schodiště odpovídající normám a předpisům, by zúžilo stávající úzký chodník tak, že by se tento stal téměř neprůchodný.

Ing. Vladimír Fikejs

PPO

Miloš Lesák
Dobrý den , zajímalo by mě proč a z jakého důvodu nás všechny kteří bydlíme na břehu mezi lávkou a mostem na Draha město nezahrnulo ač mohlo do stavebního řízení PPO ačkoli se nás stavba bytostně dotýká a ohrožuje naše domy, město nás tím zbavilo možnosti stavbu věcně připomínkovat, a možnosti pojistit se, zastupujete nás občany nebo povodí labe ?

Re: PPO

Dobrý den.

V této věci nemůžeme odpovědět, protože město není správním orgánem, a proto nerozhoduje o účastenství ve správním řízení. Doporučujeme se obrátit na příslušný správní orgán.

Ing. Vladimír Fikejs

Obložení nábřežních zdí PPO kamenem

Jan Bříza
V zápise z rady města č.11/2019 rada neschválila obložení vybraných úseků nábřežních zdí kamenem. O jaké úseky PPO se jedná? Prosím čísla úseků podle projektu.

Re: Obložení nábřežních zdí PPO kamenem

Vážený pane,
odpověď Vám bude zaslána tento týden podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Hezký den

Oldřich Jedlička
starosta