Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotazy, náměty, připomínky ...

Obec Klášterec nad Orlicí

Alexandra Vašíková, účetní obce Klášterec nad Orlicí
Dobrý den, dnes jsem se dozvěděla kusou informaci o tom, že snad má existovat zákon, nebo se chystá, že při vkládání na elektron. úř. desku bych měla vytisknout doložku o věrohodnosti data vyvěšení. Mám tedy dotaz, zda je to pravda, zda něco podobného děláte i Vy, nebo se to chystá? Pokud máte nějaké informace, prosím sdělte mi je. Děkuji předem. S pozdravem
A. Vašíková

Re: Obec Klášterec nad Orlicí

Dobrý den,

Vámi požadované informace nemáme, pouze v ust. § 146 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že "Zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění v informačním systému, popřípadě Úředním věstníku. Provozovatel informačního systému poskytne zadavateli potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení v informačním systému. Odeslal-li provozovatel informačního systému vyhlášení na základě žádosti zadavatele k uveřejnění v Úředním věstníku, obsahuje potvrzení rovněž datum odeslání vyhlášení Úřadu pro úřední tisky."

J.Kubová

Dotaz

Pelinka Jiří
Pane starosto, zdroj informací čerpám z věřejně přístupných informací zasílaných z MÚ. A že se na veřejném zastupitelstvu zeptám Vás a Vaších kolegů na pro mne nepochopitelné usnesení není nic špatného. Pro mne spíš je nepochopitelné a to je zároveň otazka pro Vás pane starosto, proč se obtěžujete odpovídat na dotazy anonymního člověka.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 26.05.2010
Dobrý den,
dotaz v bloku "odpovídáme Vám" je administrátorem webových stránek odeslán dle jejich příjemce. Jestliže jsem byl dotázán a administrátorem vyzván k odpovědi, tak jsem tak učinil. Je věcí administrátora jaké příspěvky je možné do rubrik připustit.

S pozdravem

Jiří Dytrt

P.Pelinka

M.F.
Dobrý den pane starosto chtěl bych se zepta jestli není nějaký spor mezi městem Žamberk a p.Pelinkou nebot po přečtení jeho příspěvků a dotazů mi připadá že p.Pelinka z nepochopitelného důvodu jedná tak že poškozuje dobré jméno města a samozřejmě i lidí spojených s během města.Ve tu vypadá tak jak říká přísloví potrefená husa se vždy ozve.

Re: P.Pelinka

Jiří Dytrt, 19.05.2010
Dobrý den,

nevím o sporu města s p. Pelinkou a jsem rovněž překvapen jeho dotazy, neboť jeho přítomnost na jednáních zastupitelstva mne vedla k názoru, že dotazovatel (p. Pelinka) ví jakým způsobem byly jednotlivé body programu jednání zastupitelstva projednány a jaká byly přijata usnesení.

S pozdravem Jiří Dytrt

Dotaz

Pelinka
Pane starosto, reaguji na Váši odpověď a zajimá mne proč byl prodán pozemek panu Prausovi dle cenové mapy za částku 150,-/m2 a pozemek v sousedství panu Ševčíkovi za cenu cca.40,-/m2 (v cenové mapě cena 150,-/m2). Můžete mi vysvětlit rozdilný přístup RM k občanům?? Tento příklad není jediný.

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 11.05.2010
Dobrý den,

prodeje pozemků jsou vždy projednávány na veřejném jednání zastupitelstva.

Prodeji majetku města vždy předchází vyhlášení záměru prodeje, který je dle zákona o obcích stanoven na dobu 15-ti dnů. Pozemek, jenž byl prodán žadateli p. Ševčíkovi za nabídnutou cenu byl schválen zastupitelstvem, z důvodu především nevhodnosti pozemku pro jiné účely, neboť navazuje a leží za současnou provozovnou žadatele, bez možnosti přístupu a bez inženýrských sítí. Rozdílný přístup při prodeji majetku nevnímám vůči občanům, ale vůči prodávanému nebo poptávanému majetku. Cena stanovená dle cenové mapy je vodítkem pro zastupitelé a je na jejich rozhodnutí, jak budou zohledněny případné další argumenty navazující na prodávaný majetek. Příkladů rozdílného přístupu zastupitelů města k prodejům je několik a je ovlivněn mnoha skutečnostmi, které uvádí buď žadatel nebo majetkový odbor.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Prodej st. parcely u Albertina za 350 Kč/m2 ?

D. Bendl
ZM schválilo 13.4.2010 prodej zasíťované stavební parcely v lokalitě u Albertina za nestandardně nízkou cenu 350 Kč/m2, přičemž tržní ceny parcel se v současné době v této lokalitě pohybují od 450 Kč/m2 výše... Co vedlo ZM k tomu, že takto zvýhodnili kupujícího na účet města (zkrácení na příjmech o desítky tis. Kč)?

Re: Prodej st. parcely u Albertina za 350 Kč/m2 ?

Jiří Dytrt, 11.05.2010
Dobrý den,

rada města doporučila zastupitelstva města prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě nad Albertinem za cenu 450,-Kč za m2 + příspěvek na HUP ve stanovené výši. Na veřejném jednání zastupitelstva byla tato cena na základě diskuze a popisu záměru zájemce snížena na cenu pozemků obchodovanou v první lokalitě tzn. 350,-Kč za m2 + příspěvek na HUP. Není to tedy nestandardní cena, neboť tato se obchodovala při prodeji v této lokalitě.

S pozdravem Jiří Dytrt

Cenová mapa města: veřejnosti stále nepřístupná

Petr Jíša
Při prodejích městského majetku se vedení radnice často odvolává na údaje z cenové mapy města (CM). Ta je však v případě ŽA (na rozdíl od ostatních měst) stále na webu nedostupná. Takovýto postup lze ztěží označit za transparentní, což v řadě případů může oprávněně vzbuzovat pochybnosti o vypovídací schopnosti CM, resp. o aktuálnosti a reálnosti dat. Proč se radnice brání jejímu zveřejnění?

Re: Cenová mapa města: veřejnosti stále nepřístupná

Ing. Ivan Prchal, 05.05.2010
Dobrý den,

město Žamberk nemá cenovou mapu, ale řídí se, z důvodu jednotné tvorby podkladů pro prodej pozemků odborem REÚP, schválenou organizační směrnici "OS 3207 Pravidla - cenová mapa pro návrh prodejních cen pozemků ve vlastnictví Města Žamberka". Podle této směrnice připravují úředníci MěÚ podklady pro rozhodování Rady města a Zastupitelstva města. Je potom na těchto orgánech, zda cenu navrhovanou odborem REÚP akceptují nebo ji z nějakých důvodů sníží či zvýší. Organizační směrnice je na webu k dispozici v sekci Pravidla (http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=215).
Zveřejněna byla dne 18.2.2009.

Pro prohledávání webu je k přístupná funkcionalita fulltextového vyhledávání. Pole pro zadání hledaného textu můžete najít v pravém horním rohu.

Děkuji jsem s pozdravem.

Tajemník MěÚ
Ing. Ivan Prchal

Prodej pozemků v lokalitě Orlických kasáren 2

Petr Jíša
S ohledem na dosažení zjevně nízké prodejní ceny za dotčené pozemky, jež se nacházejí v lukrativní zóně města, a způsob prodeje, by mě zajímalo, jaké okolnosti či splnění specifických podmínek přiměly členy RM a poté i ZM k tomu, aby takovýto prodej schválili. Děkuji za odpověď.

Re: Prodej pozemků v lokalitě Orlických kasáren 2

Jiří Dytrt, 03.05.2010
Dobrý den,

s ohledem na cenu pozemku dle cenové mapy se zjevně nejedná o nízkou prodejní cenu. Rovněž poloha pozemku, jež se nachází na periferii města, s omezenou přístupovou cestou, s částečnou terénní nerovností tzn. kopcem není rozhodně lukrativní. Doporučuji se přesvědčit na místě samém o čem píšete.
Vzhledem k tomu, že pozemek byl v minulosti několikrát poptávám a rovněž vícero žadatelů projevilo svůj zájem, byla připravena dražba pozemku, přičemž cena byla vždy stanovena dle cenové mapy města. Rada města volila prioritně výši prodejní ceny s ohledem na tvorbu nových pracovních míst a tyto byly žadateli vždy uvedeny. Po neúspěšné dražbě se následně jeden ze zájemců obrátil na město s žádostí o koupi a tato byla dle standartních postupů města projednána.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Prodej pozemků v lokalitě Orlických kasáren 1

Petr Jíša
Na základě doporučení RM schválilo ZM dne 13.4.2010 přímý prodej rozsáhlých pozemků (10.362 m2) v rozvíjející se lokalitě průmyslově-podnikatelské zóny, navazující na areál bývalých Orlických kasáren, firmě ENVIRMINE spol. s r.o. Ostrava za cenu 150,- Kč/m2.

Re: Prodej pozemků v lokalitě Orlických kasáren 1

Jiří Dytrt, 03.05.2010
Dobrý den,

na jednání zastupitelstva města byl projednám prodej pozemku, který byl několikrát poptáván a dražen bez výsledku na změnu majitele. V současné době bylo přijato usnesení, že pozemek bude prodán za cenu dle cenové mapy žadateli, který projevil opakovaný zájem, viz usnesení zastupitelstva. Jedná se o pozemek nikoli v rozvíjející zóně, neboť se není kam rozvíjet, ale rovněž o pozemek s absencí inženýrských sítí. Příprava pro další rozvoj firmy v této lokalitě s možností vytvoření nových pracovních míst, bude majitele stát nemalé finanční prostředky právě na zajištění těchto sítí.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Dotaz

Jiří Pelinka
Pane starosto, po detailním prozkoumání veřejné zakázky pěší zóna Žamberk jsem zjistil velice nestandartní postupy ve výběru dodavatele a v zadání. Prosím o Vaše hodnocení a ujištění, že ve finále této zakázky nebude problém s proplacením dotačních peněz. Děkuji Pelinka

Re: Dotaz

Jiří Dytrt, 16.04.2010
Dobrý den,

s ohledem na Vámi nevyžádané informace nevím jakým způsobem jste mohl detailně prozkoumal zakázku pěší zóna a zároveň nevím o jakých nestandartních postupech ve výběru dodavatele a v zadání se zmiňujete.

Kroky, které byly učiněny v rámci výběru zhotovitele akce "Revitalizace a regenerace veřejného prostranství, včetně parkovacích ploch v Žamberku" byly konzultovány s poskytovatelem dotace a ten do současné doby žádné pochybení neshledal.

Jakékoli další nepřesnosti z Vaší strany nejsou založeny na znalosti dalších souvislostí a protože předané podání na Transparency International - Česká republika, o. p. s. vyzývá jednotlivé orgány k činnosti nemohu Vám podat další informace.

S pozdravem

Jiří Dytrt

Pokácení stromů

Jiřina Šemberová
Děkuji za odpověď.Věřím, že dotyčná úřednice postupovala podle svého nejlepšího vědomí. Dále prosím o informaci, zda došlo k prověření zdravotního stavu i u dalších stromů v tomto místě.

Re: Pokácení stromů

Odpověď připravila Ing. Jaroslava Červená, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství:

Posuzování zdravotního stavu všech stromů v katastrálním území města úřad plošně neprovádí. Vždy jej má hodnotit u konkrétních dřevin při vedení řízení ve věci žádosti o kácení.