Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 

01 Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk

Byla zahájena investiční akce „Realizace úspor energií – MěÚč.p. 833 Žamberk“. Investice zahrnovala zejména úpravu střešní konstrukce budovy č. p. 833 (výměnu střešního pláště za konstrukčně jiný s nadkrokevní tepelnou izolací) vč. vestavbykanceláří do části nevyužívaného podkroví a související úpravy instalací v nových prostorech - zdravotní technika, vytápění, elektroinstalace. V rámci stavebních úprav střechy byly odstraněny stávající „jednotlivé“vikýře a nahrazeny „pásovými“. V rámci opatření na realizaci úspor energií byla na celé budově vyměněna stará dřevěná oknaza nová plastová a v prostorách MěÚ a úřadu práce byl realizován systém řízeného větrání s rekuperací tepla. V kancelářích celého objektu byla rovněž provedena rekonstrukceumělého osvětlení (náhrada stávajících zářivkových svítidel úspornějšími LED svítidly). Dále byla provedenarekonstrukce stávající kotelny - výměna 3ks původních plynových kotlů za nové kondenzační,doporučené v rámci energetického auditu.
Investiční náklady vynaložené v r. 2019: 35 mil. Kč
Předpoklad dokončení a vyúčtování celé investiční akce je v r. 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP).Předpokládaná výše dotace je 40 % ze způsobilých nákladů.

Celkové investiční náklady: 35 mil. Kč

Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Před realizací
Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Realizace

02 Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk

Bezbariérová úprava v budověMěÚč. p. 833 v podobě vestavby osobní plošiny v místě původní úklidové místnosti v podkroví. Plošina z 2. do 3. patra komunikačně navazuje na osobní výtah ve 2. patře. Ocelová konstrukce šachty byla osazena na mezipodestě stávajícího schodiště. V místě šachty zvedací plošiny byla upravena konstrukcekrovu.
Celkové investiční náklady: 1.422.058,- Kč
Projekt je spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu 11762 – Bezbariérové obce od roku 2017, Podprogram 117D62200 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.Předpokládaná výše dotace je 50 % ze způsobilých nákladů. Předpoklad vyúčtování celé investiční akce je na jaře r. 2020.

Celkové investiční náklady: 1.422.058,- Kč

Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk
Foto

03 SVČ Animo – jazyková učebna a bezbariérové úpravy

investiční akce ve Středisku volného času, ANIMO, Žamberk, 28. října č.p. 713.
Během března a dubna byla provedena stavební část této investice - rekonstrukce hygienického zařízení v přízemí včetně zřízení bezbariérového WC. V prostoru stávajícího hygienického zařízení byla změněna dispozice, výškově se srovnali podlahy. Následně byly provedeny nové obklady a dlažby, upravena otopná soustava, osazeny nové zařizovací předměty, svítidla a doplňky, provedena výmalba stěn a stropů. Rekonstrukce místnosti učebny cizích jazyků obsahovala zazdění stávajícího dveřního otvoru, vytvoření nové podlahy a výmalbu. I v chodbě došlo k výměně podlahové krytiny a také k úpravě vstupu ze zádveří.
Po stavebních úpravách byla učebna během letních prázdnin vybavena technickým zařízením a nábytkem pro 10 účastníků vzdělávání a jednoho vyučujícího. Nábytek byl zhotoven na míru a zvolen tak, aby mohl být variabilně užíván různými věkovými skupinami. Učebna je též nově vybavena interaktivní tabulí pro využití moderních metod výuky cizích jazyků.
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP. Předpoklad dotačních prostředků je 95% ze způsobilých nákladů. Celá akce bude zúčtována v r. 2020.

Celkové investiční náklady: 643.744 Kč(stavební práce+ technický dozor)
Nábytek: 87.725 Kč (stoly, židle, úložné kontejnery, police na stěnu)
Počítačové vybavení: 312.894 (10x PC, interaktivní tabule, ultrakrátký projektor, notebook pro lektora, sluchátka, reproduktory, externí úložiště, SW)

SVČ Animo – jazyková učebna a bezbariérové úpravy
Foto před realizací
SVČ Animo – jazyková učebna a bezbariérové úpravy
Foto po realizaci
SVČ Animo – jazyková učebna a bezbariérové úpravy
Foto po realizaci

04 Koupaliště – dětský bazének

Začátkem května byla dokončena rekonstrukce dětského bazénku. V původním bazénku byl povrch z folie, která již dosloužila a musela být opakovaně nákladně opravována, což vyžadovalo i vypouštění a opětovné napouštění vody. Rekonstrukce spočívala ve výměně pláště za protiskluzovou nerezovou vanu, nové rozvody dnových odběrů a přívodních trysek spojených s úpravnou vody a související úpravy okolních ploch. Součástí díla bylo i nové vytápění bazénku tepelným čerpadlem.

Celkové investiční náklady: dodávka a montáž bazénu, rozvody, stavební práce: 1.512.863 Kč
úprava vytápění: 142.977 Kč

Koupaliště – dětský bazének
Foto před realizací
Koupaliště – dětský bazének
Foto realizace
Koupaliště – dětský bazének
Foto po realizaci

05 Zpevněná plocha před Divadelní kavárnouv Žamberku

Jednalo se o rozšíření stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby před Divadelní kavárnou pro případné umístění prezentací divadla či stolků kavárny v letním období. Současně došlo k propojení vstupu kavárny s hlavním vstupem do Divišova divadla. Práce proběhly v dubnu 2019.

Celkové investiční náklady: 60.730,- Kč

Zpevněná plocha před Divadelní kavárnouv Žamberku
Foto před realizací
Zpevněná plocha před Divadelní kavárnouv Žamberku
Foto po realizaci

06 Oprava sprch v šatnách fotbalového klubu 1. FC Žamberk

Oprava 6 ks sprchových mechanismů v šatnách 1. FC Žamberk. Oprava proběhla během dubna 2019.

Celkové investiční náklady: 35.000,- Kč

07 Ul. Hluboká – rekonstrukce chodníků

Od dubna do června 2019 probíhala rekonstrukce chodníkových ploch v celé délce ul. Hluboká po obou stranách komunikaceod Masarykova náměstí po Havlíčkovo nábřeží (cca 171,35 m). Povrch chodníků byl proveden z žulové mozaiky (60x60x60), povrch vjezdů z žulové dlažby (100x100x100). Na vjezdu z Masarykova náměstí bylo vybudováno zvýšené místo pro přecházení, které zpomalí projíždějící vozidla. Součástí byla také kompletní výměna uličních vpustí, které byly zjištěny ve špatném technickém stavu. Akce byla koordinována s přeložkou veřejného osvětlení, uložením nadzemního vedení NN pod povrch a novým vedením datových sítí

Celkové investiční náklady:
Stavební práce: 2.753.321,- Kč
Mapový podklad, projektová dokumentace, administrace veřejné zakázky a technický dozor: 152.880,-Kč

Ul. Hluboká – rekonstrukce chodníků
Foto před realizací
Ul. Hluboká – rekonstrukce chodníků
Foto po realizaci

08 Ul. Hluboká, Vrbí a Českých Bratří – veřejné osvětlení

Z důvodu odstranění stávajících konzol a sloupů v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. došlo ke zrušení vrchního vedení veřejného osvětlení v této lokalitě. Investiční akce zahrnovala vybudování nového podzemního vedení veřejného osvětlení. V ul. Hluboká bylo umístěno 7ks svítidel na 6-ti metrových stožárech, v ul. Vrbí 7ks na 5-ti metrových stožárech a v ul. Českých Bratří 2ks svítidel rovněž na 5-ti metrových stožárech. V součinnosti s památkáři byla vybrána svítidla historizujícího vzhledu od f. Artechnic-Schréder a.s. - typ ISLA (v LED technologii, teplé světlo). Trasa byla vedena ze stávajícího rozvaděče RVO v ul. Pod Radnicí. Přes parcelu č. 32 byla provedena výměna současného nadzemního vedení mezi betonovými sloupy, které zůstaly zachovány a které společnost ČEZ Distribuce a.s. převedla do majetku města.

Celkové investiční náklady: 946. 941,- Kč

Ul. Hluboká, Vrbí a Českých Bratří – veřejné osvětlení
Foto po realizaci

09 Veřejné osvětlení a zpevněná plocha na Havlíčkově nábřeží

Na Havlíčkově nábřeží bylo dokončeno a zprovozněno veřejné osvětlení v úseku mezi železným mostem a lávkou u stodol. Na celém úseku byly použity stejné historizující LED lampy jako v Hluboké ulici, na kterou úsek navazuje. Energeticky úsporné lampy decentně, ale souvisle osvětlují ulici, ale neobtěžují okolní domy bočním světlem a omezují světelný smog. Zároveň byla realizována zpevněná plocha podél nábřežní zdi mezi železným mostem a ulicí Havlenova. Tato plocha není a ani neměla být chodníkem, prostor pro ni nesplňuje šířkové parametry pro vybudování chodníku¨ a v době, kdy bylo rozhodnuto o provedení zpevněné plochy v místě původního zatravnění, bylo již připraveno podzemí vedení a patky lamp veřejného osvětlení. Plocha má sloužit především pro bezpečné uhnutí osob před projíždějícími vozidly a byla shledána jako vhodnější varianta původního zatravnění, které při nevhodném počasí neumožňuje vstup osob (bláto, sníh, často bohužel také jiné znečištění). Použitá dlažba je zatravňovací, dlaždice mají větší rozestupy kvůli distančním bočním výstupkům. Takto provedená plocha umožňuje zasakování vody a nevytváří se na ní kaluže. Místo zatravnění jsou spáry vysypány kamennou drtí (především z důvodu složité údržby a péče o zeleň, která v malé ploše při velkých letních teplech usychá a v případě růstu vyžaduje pravidelné sekání). Součástí bylo olemování 6ks kultivarů lip vysazených vrámci stavby protipovodňových opatření a vytvoření záhonu se zelení. Přikládáme foto „před“ a „po“ realizaci plochy.

Celkové investiční náklady: Odstavná plocha: 280.000 Kč
Veřejné osvětlení: 1.150.000 Kč (podzemní příprava 2017 + dokončení a zprovoznění 2019)

Veřejné osvětlení a zpevněná plocha na Havlíčkově nábřeží
Foto zpevněná plocha
Veřejné osvětlení a zpevněná plocha na Havlíčkově nábřeží
Foto zpevněná plocha
Veřejné osvětlení a zpevněná plocha na Havlíčkově nábřeží
Foto veřejné osvětlení

10 Rekonstrukce chodníku v ul. ČSA před č.p. 582 a 583

Rekonstrukce části chodníku podél silnice I/11 v ulici Čs. Armády v délce cca 30 m a přilehlého zeleného pásu. Povrch chodníku je z betonové dlažby. Odvodnění je pomocí příčných a podélných sklonů do betonových žlabů a následně na terén. Stavba probíhala během dubna a května 2019.

Celkové investiční náklady: 323.640,- Kč (vč. geodetického zaměření, projektové dokumentace, technického dozoru)

Rekonstrukce chodníku v ul. ČSA před č.p. 582 a 583
Foto před realizací
Rekonstrukce chodníku v ul. ČSA před č.p. 582 a 583
Foto po realizaci

11 Chodník v ul. ČSA před Městským muzeem č.p. 472 – nové bezbariérové napojení

Výraznou letošní investicí bylo vybudování nového bezbariérového propojení stávajícího chodníku před muzeem a parkovištěm podél silnice 1/11. V délce 32 m byl doplněn chodník, původní přerostlá zeleň byla odstraněna a na plochu nad novou opěrnou zídkou zahradník navrhl výsadbu, která ji časem pokryje a měla by celou sezónu postupně kvést a měnit barvy. Propojení chodníku s plochou před vchodem do muzea zajišťují dvě nová schodiště. Protože se jedná o prostor u kulturní památky, použili jsme hodnotné přírodní stavební materiály. Chodník podél silnice 1/11 je vydlážděn žulovými kostkami, opěrná zídka, schodiště a plochy u budovy kryje pískovec. Plochy u budovy jsou opatřeny topným kabelem, který v případě námrazy a jinovatky zajistí jejich bezpečnost proti uklouznutí.

Celkové investiční náklady: Chodník, schodiště, opěrná zídka, plochy u budovy muzea, zeleň: 956.900 Kč
Mapový podklad, projektová dokumentace, dozory: 98.800 Kč

Chodník v ul. ČSA před Městským muzeem č.p. 472 – nové bezbariérové napojení
Foto před realizací
Chodník v ul. ČSA před Městským muzeem č.p. 472 – nové bezbariérové napojení
Foto po realizaci

12 Městské muzeum – oprava parkoviště

Realizace asfaltové plochy na parkovišti u městského muzea včetně obrubníků a odvodnění. Akce proběhla v červnu 2019.

Celkové investiční náklady: 338.509,- Kč

Městské muzeum – oprava parkoviště
Foto

13 Sousoší Nymfy a Kentaura – obnova rozvodu vody, zrestaurování povrchu

Jednalo se o obnovu nefunkčního rozvodu vody uvnitř sochy. Znamenalo to nutnost otevření přístupového místa v soše, výměnu vnitřního rozvodu vody, zavření přístupového místa a zaciselování svárů a sjednocení struktury bronzu. Povrch celého sousoší byl kompletně zrestaurován. Současně došlo k očištění a konzervaci měděné desky umístěné na středovém pilíři kašny.Sousoší bylo převezeno do restaurátorské dílny pasířství Houska ? Douda v Buštěhradu. Akce probíhala v červnu a červenci 2019.

Celkové investiční náklady: 121.617 Kč (vč. sejmutí, dopravy a opětovaného umístění sousoší)

Sousoší Nymfy a Kentaura – obnova rozvodu vody, zrestaurování povrchu
Foto z realizace
Sousoší Nymfy a Kentaura – obnova rozvodu vody, zrestaurování povrchu
Foto po realizaci

14 Dětské hřiště na sídlišti U Žirafy

Začátkem července bylo vybudováno nové dětské hřiště na sídlišti za bytovým domem v ul. 17. listopadu (č.p. 1320 a 1321) a nahradilo tak původní, již dožilé prvky. Zároveň do tohoto prostoru byla přesunuta pérová a vahadlová houpačka z prostoru hřiště u Penny Marketu. Hřiště je určeno pro děti předškolního a mladšího školního věku. V řešeném prostoru byly v loňském roce opraveny lavičky a pískoviště, letos došlo také k výměně sloupů lamp veřejného osvětlení.

Celkové investiční náklady: 390.000,- Kč

Dětské hřiště na sídlišti U Žirafy
Foto před realizací
Dětské hřiště na sídlišti U Žirafy
Foto po realizaci

15 Komunikace nad Poliklinikou

Od června do září 2019 probíhala rekonstrukce komunikace, chodníku a 12-ti podélných parkovacích stání v ulici Nad Poliklinikou. Součástí investice bylo také nové veřejné osvětlení. Jednalo se o asfaltovou komunikaci délky 280 m od křižovatky u sídla společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. po napojení na ul. Smetanovu. Chodníky a parkovací stání byly provedeny ze zámkové dlažby. Aby byly splněny parametry obytné zóny, došlo ke snížení obrubníků mezi chodníkem a asfaltovou komunikací na výšku 2 cm. Obruby mezi parkovacími stáními a dopravním prostorem jsou v jedné úrovni.

Celkové investiční náklady: 3.956.067,- Kč (stavební práce+ technický dozor)

Komunikace nad Poliklinikou
Foto před realizací
Komunikace nad Poliklinikou
Foto po realizaci

16 Oprava propojovacího chodníku u bytového domu č.p. 1057 a 1058

Předláždění cca 50 m2 chodníku ze zámkové dlažby včetně nových obrubníků.

Celkové investiční náklady: 57.939,- Kč

Oprava propojovacího chodníku u bytového domu č.p. 1057 a 1058
Foto před realizací
Oprava propojovacího chodníku u bytového domu č.p. 1057 a 1058
Foto po realizaci

17 Komunikace Školská

Oprava části komunikace v ul. Školská (cca 70 bm).

Celkové investiční náklady: 284.350,- Kč

Komunikace Školská
Foto před realizací
Komunikace Školská
Foto po realizaci
Komunikace Školská
Foto po realizaci

18 Parkoviště před lékárnou na Nám. Gen. Knopa

Investice vyřešila uspořádání parkovacích stání a navýšení jejich počtu spolu s úpravou místa pro přecházení. Původní nevyužívaný chodník přilehlý k parčíku byl vybourán a vozovka rozšířena o 2,2 m. Na nové dlážděné ploše jsou vyznačena šikmá parkovací stání, na protilehlé straně komunikace před bytovými domy je vodorovným dopravním značením proveden parkovací pruh. Pro zachování přístupu k pietnímu místu a přístupu osob z nového vyhrazeného parkovacího stání ZTP na okolní dopravní infrastrukturu je na křižovatce u lékárny nové místo pro přecházení s vysazenou chodníkovou plochou. Rozšířením komunikace a vyznačením parkovacího pruhu vzniklo celkem 17 parkovacích stání, 1 stání je vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 1 stání pro zásobování dodávkovým vozidlem.

Celkové investiční náklady: Stavební práce: 956.467 Kč
Mapový podklad, projektová dokumentace, administrace veřejné zakázky, archeologický průzkum, autorský a technický dozor: 90.184 Kč

Parkoviště před lékárnou na Nám. Gen. Knopa
Foto před realizací
Parkoviště před lékárnou na Nám. Gen. Knopa
Foto po realizaci

19 Vrbové stavby - koupaliště

Dlouho jsme řešili, jak pohledově „zachránit“ ocelovou štětovou stěnu v prostoru koupaliště, která byla vystavěna v rámci PPO. Ocelové štětovnice zde měly podle projektu zůstat pohledové, pouze natřené a na vrchní straně opatřené ocelovým parapetem. V prostoru koupaliště bylo takové řešení nepřijatelné, proto jsme se ve spolupráci s městským architektem zabývali návrhy pohledového řešení protipovodňové stěny. Nápadů bylo více a každý z návrhů měl svá pro a proti. Nakonec jsme nechali štětovnice z obou stran osázet živými vrbami, které jsou spleteny do souvislé stěny. Jednalo se o vrbový plot v délce 116 m. Stěnu jsme doplnili odpočinkovým altánkem (1ks vrbového iglú o průměru 4m). Současně byl vybudován řízený zavlažovací systém.

Celkové investiční náklady: 169.585,- Kč

Vrbové stavby - koupaliště
Foto

20 Vrbové stavby – zahrada družiny ZŠ 28. října 581

Na zahradě družiny dolní školy (u budovy č.p. 468 a 550) byl vybudován vrbový plot v místě bývalého živého plotu z břečťanu, který byl odstraněn v rámci úprav zahrady v r. 2018. Dále byla vrbovými proutky osázena a propletena konstrukce "prolézacího tunelu", který byl rovněž na zahradě vybudován v loňském roce. V budoucnu by vrbové stavby měly poskytnout dětem stín a soukromí pro hry a do zahrady vrátí zeleň.

Celkové investiční náklady: 35.000,- Kč

Vrbové stavby – zahrada družiny ZŠ 28. října 581
Foto

21 ZŠ 28. října581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy – stavební úpravy

Předmětem projektu byly stavební úpravy odborné učebny ZŠ 581 včetně realizace bezbariérové úpravy WC v daném patře budovy.
Stavební úpravy zahrnovaly částečné odstranění konstrukce katedry i rámunesoucího promítací plátno, vnitřní okno za katedrou bylo zazděno. Zazděny byly také 2ks stávajících dveří. Dále byly odstraněny stávajících nevyhovující instalace, staré podlahové krytiny (PVC v prostoru učebny a dřevěné parkety s kobercem v prostorukabinetu) a provedena demontáž osvětlení. Nová el. instalace byla napojena na nový rozvaděč a rozvedena v prostoru učebny do spínačů a zásuvek na stěnách a nově také v „pop up“ zásuvkových blocích v budoucích laboratorních stolech. Po vyrovnání podlah byla provedena nová nášlapná podlahová vrstva z přírodního kaučuku. Pod stropem byl proveden nový SDK podhled, ke kterémubylo připevněno 21 ks zářivkových svítidel (11ks stávajících, 8ksnových).Součástí díla bylo odkanalizování a vodovodní napojení 5 umyvadel rozmístěných po učebně (samotná umyvadla budou součástí dodávky nábytku). Před okna byly instalovány stínící textilní rolety s ovládáním pomocí řetízku.V celém prostoru bylo provedeno vyspravení omítek a provedena nová výmalba. Na části stěny mezi okny byl proveden magnetický nátěr.
Stávající WC pro personál bylo přestavěno na bezbariérové. Nově zde bylo umístěno bezbariérové WC a umyvadlo splňující vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb. Součástí byla rekonstrukce zdravotně-technických instalací a provedení nových keramických obkladů a dlažby. Z důvodu bezbariérovosti byl dveřní práh nahrazen přechodovou lištou z hliníku, na dveře a stěny byla osazena madla. Elektrická instalace zahrnovala umístění a napojení signalizačního systému nouzového volání (2ks tlačítek, kontrolního modulu s alarmem, resetovacího tlačítka a transformátoru).
Součástí projektu bude také vybavení této učebny nábytkem a odbornými pomůckami, které budou dodány během r. 2020.
Investice je spolufinancována z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP. Předpoklad dotačních prostředků je 95% ze způsobilých nákladů. Celá akce vč. nábytku a vybavení bude ukončena a zúčtována v r. 2020.

Celkové investiční náklady: 777.230,- Kč

ZŠ 28. října581 -  přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy – stavební úprav
Foto po realizaci

22 ZŠ 28. října 581 – výměna vchodových dveří

Dvoje původní vchodové dveře ze dvora školy byly vyměněny za hliníkové. Nové výplně jsou vybaveny bezpečnostními tepelně izolačními dvojskly a profily s přerušeným tepelným mostem. Původní dveře byly vybourány včetně luxferů nad nimi a nahradily je nové dveře s nadsvětlíkem.

Celkové investiční náklady: 81.070,- Kč

ZŠ 28. října 581 – výměna vchodových dveří
Foto před realizací
ZŠ 28. října 581 – výměna vchodových dveří
Foto po realizaci

23 ZŠ 28. října 581 – nové žlaby a svody

V ZŠ v ul. 28. října byla provedena výměna žlabů a svodů nad kolárnou. Jednalo se o cca 30 bm žlabu a 2ks dešťových svodů. Použit byl systémový okapní systém z pozinkované lakované oceli – Ruukki. Pracovníci školy provedli úpravu povrchu kolárny a prostoru kolem školy (navožení kačírku, nátěr stojanů na kola, dekorace u vchodu do školy).

Celkové investiční náklady: 148.168,- Kč

ZŠ 28. října 581 – nové žlaby a svody
Foto

24 ZŠ 28. října 581 – výměna podlahové krytiny ve 2 třídách

Ve 2 třídách základní školy došlo k výměně staré podlahové krytiny vč. podkladních vrstev. Staré lino bylo strženo, původní podkladní vrstvy odstraněny (dřevotřískové desky a staré vlysy). Nově byly na podložky přikotveny desky Durelis, které byly pro ztužení podlahy provedeny ve dvou křížem kladených vrstvách. Následně byla celoplošně nalepena novápodlahová krytina z PVC vč. soklu, přechodových lišt a schodových hran v hudebně.

Celkové investiční náklady: 213.344,- Kč

ZŠ 28. října 581 – výměna podlahové krytiny ve 2 třídách
Foto

25 ZŠ Nádražní 743 – WC chlapci

V horní škole byla provedena rekonstrukce WC chlapců ve stejném duchu, jako vloni u dívek. I zde se jednalo o rekonstrukci toalet ve čtyřech podlažích. Ve druhém podlaží byla rovněž rekonstruována 2 WC pro zaměstnance (jedno samostatné a druhé součástí WC chlapci). V prostorách toalet byly vyměněny zařizovací předměty, došlo k výměně části keramických dlažeb a obkladů, instalaci nových dělících příček. Původní svítidla nahradilo úsporné LED osvětlení, prostory byly vymalovány.

Celkové investiční náklady: 1.069.219,- Kč

ZŠ Nádražní 743 – WC chlapci
Foto před realizací
ZŠ Nádražní 743 – WC chlapci
Foto po realizaci
ZŠ Nádražní 743 – WC chlapci
Foto bezbariérové WC

26 ZŠ Nádražní 743 – jazykové učebny a bezbariérové úpravy – stavební úpravy

Jednalo se o vybudování bezbariérového WC ve 2.NP. V prostoru byla vybourána podlaha, vyspraveny omítky, odstraněny stávající nevyhovující instalace a vybourán otvor pro nové vnitřní dveře š. 800 mm. Na podlaze byla nově zbudována vpusť a provedeno vyspádování podlahy. Dále byly provedeny nové instalace (vodovod, kanalizace, elektroinstalace), nové obklady a dlažby a osazeny zařizovací předměty vyhovující vyhlášce 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb. Součástí byla instalace signalizačního systému nouzového volání.
Investice zahrnovala také dodávku a montáž vybavení jazykových učeben (lavice, židle, katedra, skříně, tabule a nástěnky) a dále vybavení potřebnou elektronikou (interaktivní tabule, notebooky). Pro zajištění bezbariérovosti byl instalován pásový schodolez Climber.
Investiční náklady na stavební úpravy bezbariérového WC: 112.420,- Kč
Investiční náklady na nábytek a vybavení jazykových učeben: 238.527,30 Kč
Investiční náklady na vybavení elektronikou: 276.979,- Kč
Investiční náklady schodolez: 82.280,- Kč
Investice byla spolufinancována z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP pro programové období 2014-2020. Z dotace bylo obdrženo 95% ze způsobilých nákladů, tj. 674.695,97 Kč.

Celkové investiční náklady: 710.206,30 Kč

ZŠ Nádražní 743 – jazykové učebny a bezbariérové úpravy – stavební úpravy
Foto po realizaci

27 ZŠ Nádražní 743 – nápis na fasádě

Při příležitosti 60. výroční od vzniku základní školy byl na venkovní fasádě nad hlavním vstupem do budovyproveden nápis „ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽAMBERK, NÁDRAŽNÍ 743“ a umístěno logo města Žamberka.

Celkové investiční náklady: 22.264,- Kč

ZŠ Nádražní 743 – nápis na fasádě
Foto po realizaci

28 MŠ Sluníčko – výměna popraskaných parapetů

Na budově mateřské školy Sluníčko na nám. Gen Knopa č.p. 433 byly vyměněny původní poškozené titanzinkové parapety a to na západní, severní a jižní straně budovy. Zakázka zahrnovala demontáž původních titanzinkových parapetů a montáž nových parapetů z poplastovaného plechu. Pro zapravení ostění po odtržení původních parapetů byly pod parapety nalepeny „šambrány“ z předem omítnutého a nátěrem opatřenéhofasádního polystyrenu. Opraveno bylo rovněž plechování okolo komína a na balkonu nad vchodem. Současně došlo k vyspravení opadané části podokapní římsy.

Celkové investiční náklady: 163.404,- Kč

MŠ Sluníčko – výměna popraskaných parapet
Foto před realizací
MŠ Sluníčko – výměna popraskaných parapet
Foto po realizaci

29 MŠ Čtyřlístek – úprava rozvodu vody

Přeřešení vodovodního uzlu ve vstupní šachtě v areálu MŠ.

Celkové investiční náklady: 19.965,- Kč

30 Muzeum dobrovolných hasičů – výměna oken

Výměna výplní otvorů na budově hasičského muzea SDH v Žamberku. Jednalo se o vybourání 3ks stávajících špaletových oken vč. parapetů. Nově byly osazeny plastové výplně (barva rámu: interiér bílá, exteriér tmavě hnědá s dekorem dřeva) vč. vnitřních i vnějších parapetů a vnitřních horizontálních žaluzií.

Celkové investiční náklady: 34.147,- Kč

Muzeum dobrovolných hasičů – výměna oken
Foto před realizací
Muzeum dobrovolných hasičů – výměna oken
Foto po realizaci

31 Muzeum dobrovolných hasičů – výměna garážových vrat

Jednalo se o další etapu „výměny vrat“ v hasičském muzeu SDH. V roce 2019 byly vyměněny 2ks garážových vrato rozměru 300/350 cm. Jednalo se o vrata stejného provedení jako již měněná vrata v minulých letech (dvoukřídlá, otvíravá,červená, lamelová,obě křídla s větrací mřížkou ve spodní části, …)

Celkové investiční náklady: 99.101,- Kč

Muzeum dobrovolných hasičů – výměna garážových vrat
Foto před realizací
Muzeum dobrovolných hasičů – výměna garážových vrat
Foto po realizaci

32 Pedagogicko-psychologická poradna – výměna oken

Výměna výplní otvorů v prostorách pedagogicko-psychologické poradny v Žamberku, ul. Nádražní č.p. 550. Dvě dvoukřídlá okna do Nádražní ulice, jedno jednokřídlé okno do zahrady školní družiny a vchodové dveře do poradny nahradily plastové výplně v dekoru již dříve měněných otvorů.Součástí byla i výměna vnitřních a vnějších parapetů a dodávka vnitřních horizontálních žaluzií.

Celkové investiční náklady: 90.840,- Kč

Pedagogicko-psychologická poradna – výměna oken
Foto před realizací
Pedagogicko-psychologická poradna – výměna oken
Foto po realizaci

33 Radnice č.p. 166 – klimatizace obřadní síně

Dlouhodobý problém s rychle se zhoršující kvalitou vzduchu v obřadní síni budovy radnice a komplikace s plánovaným zavedením řízeného větrání jsme vyřešili instalací klimatizační jednotky s důrazem na tichý provoz, dostatečný výkon a co nejméně rušivý vzhled. Provedení bylo odsouhlaseno památkáři. Venkovní klimatizační jednotka byla instalována na fasádu nad bočním vstupem do přístavby budovy radnice. Vnitřní jednotka byla umístěna na levé příčce v obřadní síni.

Celkové investiční náklady: 68.063,- Kč

Radnice č.p. 166 – klimatizace obřadní síně
Foto po realizaci

34 Radnice č.p. 166 - vytápění žlabů

Elektrické vyhřívání okapních žlabů na boční straně budovy radnice zabraňující námraze a tvorbě nebezpečných rampouchů v místě, kde se nachází "bezbariérový" boční vstup, který je využíván zejména rodiči s kočárky a kde hrozil pád ledu do prostoru vstupu.

Celkové investiční náklady: 59.991,- Kč

Městské muzeum – úprava žlabů
Foto před realizací (námraza)

35 Masarykovo náměstí – výšková úpravadlážděného žlabu

Vyjíždění z horní poloviny náměstí na silnici 1/11 znepříjemňoval hluboký odvodňovací žlab, při jehož přejíždění hrozilo poškození vozidel. V místě přejezdubyla provedena výšková úprava žlabu a odvodňovací vpusti. Na předláždění byla použita původní vybouraná žulová dlažba.

Celkové investiční náklady: 49.221,- Kč

Masarykovo náměstí – výšková úprava dlážděného žlabu
Foto po realizaci

36 Rumpál u kostela znovu čerpá vodu

Na své původní místo na studnu naproti kostelu sv. Václava se vrátil také opravený rumpál. O jeho opravu, nátěr, doplnění chybějících prvků a celkové znovuzprovoznění se postaralipracovníci Muzea starých strojů a technologií, kterým bychom touto formou rádi poděkovali. Voda je dopravována dvanáctimetrovou trubkou z veliké hloubky, proto není její čerpání úplně jednoduché a je spojeno s jistým fyzickým výkonem a nutným několikerým otočením kol.

Celkové investiční náklady: 63.339,- Kč

Rumpál u kostela znovu čerpá vodu
Foto
Rumpál u kostela znovu čerpá vodu
Foto

37 Městské muzeum – úprava žlabů

Jednalo se o nespádování cca 20 m podokapních žlabů na SV rohu budovy muzea pro správný odvod dešťových vod.

Celkové investiční náklady: 30.297,- Kč

Městské muzeum – úprava žlabů
Foto

38 Pod Sanatoriem – veřejné osvětlení

Realizace veřejného osvětlení komunikace v ul. Pod Sanatoriem pomocí třech osvětlovacích bodů. Svítidla jsou v provedení LED na bezpaticových sadových 5m stožárech. Na jednom světelném bodu je osazen dvou-výložník pro osvětlení komunikace a prostoru před garážemi.

Celkové investiční náklady: 157.115,- Kč

39 Hřbitov – nová urnová místa

Příprava plochy pro nová urnová hrobová místa na městském hřbitově.

Celkové investiční náklady: 21.640,- Kč

40 Zimní stadion – chlazení

Zastupitelstvo města schválilo zapůjčení výkonné mobilní chladící jednotky pro zajištění výroby a udržení ledu pro sezónu 2019/2020. Na zimním stadionu se bruslilo od 1. prosince 2019 do 29. února 2020.
V ceně pronájmu jednotky byly i další nutné dodávky a služby – pronájem el. kabelu a rozdělovače (stávající kabel byl starý a dožilý a nebyl vhodný pro připojení jednotky, která je výkonnější než předchozí jednotka), dále pronájem vyrovnávací nádrže, doprava jednotky a práce techniků. Součástí byla také výměna a doplnění chladící kapaliny (provedeným rozborem bylo zjištěno, že stávající chladivo nelze pro chlazení dále použít (riziko poškození zapůjčené jednotky, jiný druh chladiva). Nové chladivo bude sloužit pro zajištění chlazení i v dalších letech.
Stará jednotka již byla neopravitelná a byla odvezena na náhradní díly a k likvidaci.

Celkové investiční náklady: 860.310,- Kč

Zimní stadion – chlazení
Foto

Pozn.: Výše investic je uvedena po zaokrouhlení na stovky Kč včetně DPH.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru REUP