Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 

01 Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk

Dokončení investiční akce „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk“. Realizace úspor energií i vestavba osobní plošiny v budově čp. 833 v Nádražní ulici, kde kromě Městského úřadu sídlí Česká pošta, Úřad práce a Městská policie, byly úspěšně zkolaudovány.
Na budově byla provedena rozsáhlá úprava krovu (obloukové vikýře nahradily vikýře průběžné, pásové), střešní plášť je zateplený moderní nadkrokevní PIR izolací, proběhla kompletní výměna střešní krytiny. Podkroví bylo rozšířeno o prostor 6ti kanceláří se zázemím, určené pro Úřad práce. Přízemní prostory budou sloužit Městské policii.
Budova má kompletně vyměněná okna a většinu vstupních dveří, je instalováno řízené větrání s rekuperací odpadního tepla a stávající osvětlení nahradila úsporná LED svítidla. Došlo k výměně zdroje vytápění, původní kotle o výkonu 252 kW nahradily nové kondenzační kotle s celkovým výkonem 85 kW, tento výkon pro provoz zateplené budovy stačí.
Vestavbou osobní plošiny jsme bezbariérově zpřístupnili podkrovní kanceláře a jednací sál zastupitelstva.
Před zahájením prací i po jejich dokončení bylo provedeno nafocení budovy termokamerou, aby byla nalezena místa tepelných úniků a zkontrolováno provedení detailů a osazení výplní otvorů před převzetím prací.
Realizace probíhala od března 2019 do dubna 2020 a protože úřady a poštu nebylo možné dočasně přesunout do jiných prostor, tato náročná stavba musela být prováděna za provozu.

Celkové investiční náklady: 40.744.471,- Kč

Z toho:
Projekční a přípravné práce, posudky (od r. 2014) 753.293 Kč
Realizace úspor energií 38.347.261 Kč
Vestavba osobní plošiny 1.422.058 Kč
Stavební dozor 166.859 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce 55.000 Kč

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP).
Výše dotační podpory: SFŽP 4 639 747,60 Kč, MMR 454.051 Kč

Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Foto před realizací
Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Foto realizace
Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Foto realizace
Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Foto po realizaci
Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833 Žamberk
Foto po realizaci

02 Radnice - rekonstrukce střechy

Obnova střechy radnice č.p.166, Masarykovo náměstí, Žamberk – 1.etapa
Jedná se o realizace akce s názvem „Obnova střechy radnice č.p.166, Masarykovo náměstí, Žamberk – 1.etapa", která zahájila celkovou obnovu střechy budovy radnice, která byla v havarijním stavu (při větru se uvolňovaly hliníkové šablony). Stávající střešní plášť z hliníkových šablon je odstraněn, poškozené části stropů a krovu byly vyměněny a ošetřeny proti dřevokazným houbám a škůdcům. Viditelné spoje historického, památkově chráněného krovu jsou provedeny tradičními tesařskými spoji. Nový střešní plášť je nyní proveden do úrovně těsného podstřeší s překrytím folií v červené barvě. Součástí prací bylo provedení repliky střešního světlíku a vytvoření pochůzných lávek a podlah půdy. Zakázku jsme zakončili tepelnou izolací stropu perlitem.
Stavba probíhala bez přerušení provozu městského úřadu od dubna do listopadu.

Celkové investiční náklady: 4.030.523 Kč
(včetně dozorů, projektů, průzkumů, zateplení půdy, přípomocí a DPH)

Akce byla finančně podpořena Ministerstvem kultury z Programu regenerace městských památkových zón pro rok 2020 částkou 1.100.000 Kč.
Práce na střeše by pokračovat II. etapou zahrnující realizaci prejzové střešní krytiny.

Radnice - rekonstrukce střechy
Foto před realizací
Radnice - rekonstrukce střechy
Foto realizace
Radnice - rekonstrukce střechy
Foto po realizaci

03 Informační středisko - rekonstrukce

Rekonstrukce Informačního střediska zahrnovala kompletní úpravu prostor po bývalém provozu masny. Došlo k vybourání podlahového souvrství, otlučení obkladů a vybourání celé vnitřní dispozice zadní části prostor (denní místnosti se sociálním zařízením). Byly vyrovnány stěny, vytvořilo se nové podlahové souvrství s tepelnou izolací a krytinou z velkoformátové keramické dlažby. V zadní části se zrealizovalo kompletně nové sociální zařízení vč. nových zařizovacích předmětů a strop byl opařen tepelně izolačním podhledem. V celém prostoru se provedla nová elektroinstalace vč. systému EZS a vytápění za pomocí multisplitového systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Prostory byly na závěr vybaveny novým úsporným LED osvětlením, novým nábytkem a v části kanceláře se stěna opatřila velkoformátovou tapetou s motivem historické fotografie města Žamberka.

Celkové investiční náklady: 1.315.230 Kč (bourací a stavební práce)
Studie, PD: 105.735 Kč

Informační středisko - rekonstrukce
Foto před realizací
Informační středisko - rekonstrukce
Foto realizace
Informační středisko - rekonstrukce
Foto po realizaci
Informační středisko - rekonstrukce
Foto po realizaci

04 Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy

Poškozenými střechami zatékalo a voda působila škody na krovu obloukové střechy, na podhledech i podlahách. Při silnějších deštích nebyly sály tělocvičny použitelné, protože v nich musely být rozmístěny kbelíky zachytávající vodu. Zatékalo do zářivek, hrozil zkrat a porucha instalace nebo pád vodou nasycených kazet a poškozených svítidel.
Historický jednotrubkový rozvod ohřáté vody do sprch a umyvadel byl nepříjemný, protože tekla nejdříve studená a následně až příliš teplá voda, jejíž teplotu nebylo možné regulovat. Nebylo také možné si např. napustit studenou vodu do lahve na pití.

Zakázka byla rozdělena na dvě části z důvodu rozdílného charakteru plnění a tak byla i soutěžena, abychom umožnili účast v soutěži i firmám, které se zabývají pouze jednou specializací.

První částí byla rekonstrukce krytin obou střech za použití PVC-P folie. Plochá střecha nad kotelnou byla nově opatřena spádovou vrstvou z pěnového polystyrenu, separační vrstvou a hydroizolační folií. Na obloukové střeše nad sály tělocvičny je stávající trapézový plech přenýtován, aby nikde nedocházelo k netěsnostem, byla doplněna minerální vata pro vyrovnání podkladu, separační vrstva a nová foliová krytina s hřebenovým odvětráním ventilačními turbínami. Všechny použité kotevní prvky jsou odborně navrženy a ověřeny tahovými zkouškami. Součástí díla je také ochrana před bleskem a záchytný systém.

Druhou částí byla rekonstrukce sociálních zařízení u šaten a výměna podhledů tělocvičen včetně svítidel a elektroinstalace. Nevyhovující původní rozvod vody byl rekonstruován v celé budově, nové sprchy a umyvadla se směšovacími bateriemi již zajistí standardní uživatelský komfort.
Elektroinstalace je provedena v podhledu, stávající osvětlení nahradilo úsporné LED osvětlení.
Nový podhled je certifikován pro použití ve sportovních halách s vysokou odolností proti mechanickému nárazu a se zvýšenými akustickými požadavky.

Celkové investiční náklady:
Střechy – Bromach spol. s r.o. Lanškroun: 4.635.024 Kč
Podhledy, sociální zařízení – Matex HK s.r.o. Hradec Králové: 4.827.556 Kč
Přípomoci (zakrývání podlah atp.) – TS Žamberk s.r.o. 87.000 Kč
Technický dozor 86.000 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce 24.000 Kč

Dotační podpora:
Projekt Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku, identifikační číslo 117D8220B2184 je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ částkou 4 937 473 Kč.

Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
Foto před realizací
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
Foto před realizací
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
Foto realizace
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
Foto realizace
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
Foto po realizaci
Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy
Foto po realizaci

05 ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy

Po dokončení stavební části zahrnující rekonstrukci prostor přírodovědné učebny a bezbariérového WC na stejném podlaží se v roce 2020 projekt dokončil instalací veškerého potřebného nábytku a vybavení. V přírodovědné učebně byly umístěny prosklené skříně, pracovní a laboratorní stoly, dále lavice a židle pro žáky a odborné pomůcky od modelů živočichů, částí lidského těla apod. až po laboratorní mikroskopy. Pracovní desky laboratorních stolů a pultu se dřezy byly provedeny z umělého kamene. Dále bylo pořízeno elektronické vybavení (počítače, notebooky, interaktivní tabule) a pro zajištění bezbariérového přístupu schodolez.

Celkové investiční náklady:
Na pořízení nábytku a vybavení: 906.039,- Kč
Investice byla spolufinancována z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP částkou 1.499.996,79 Kč.
Spolufinancování města: 78.947,21 Kč.

ZŠ Žamberk 581 -  přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy
Foto před realizací
ZŠ Žamberk 581 -  přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy
Foto po realizaci

06 Rekonstrukce tenisové haly

Tenisovému klubu ve spolupráci s městem Žamberkem, majitelem objektu, se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z programu Podpora materiálně technické základny sportu, která byla určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Stavební práce byly zahájeny na počátku června 2020 a v prosinci 2020 bylo hotové dílo předáno investorovi, tenisovému klubu. Rekonstrukce zahrnovala sanaci a vyztužení původní nosné konstrukce z lepených vazníků. Provizorní PVC plachtu nahradil pevný a izolovaný střešní plášť. Dále byla provedena kompletní změna podkladu i finální podoby hrací plochy. Kanadskou antuku nahradil tvrdý akrylátový stěrkový systém s názvem COURTSOL COMFORT, což znamenalo nově vytvořit tzv. čistou zónu, nový vstup do haly, šatnu se sociálním zařízením a oddělený vstup pro diváky na ochoz (vyvýšená lávka mezi dvorci v hale). Zásadní byla také změna systému vytápění formou zavěšených plynových zářičů (náhrada za původní teplovzdušné vytápění s vysokou hlučností a s nedostatečnou distribucí teplého vzduchu)
Zhotovitelem stavby byla firma ISOTEP s. r. o., Ústí nad Orlicí. Funkci technického dozoru investora vykonával p. Jaroslav Ševčík z firmy REKOS Ševčík s. r. o., Žamberk. Každodenní kontakt se zhotovitelem a s jeho subdodavateli za klub TOSK měl na starosti správce haly Jakub Kulhánek.

Celkové investiční náklady: 21 586 000 Kč vč. DPH
(70 % hrazeno ze státní dotace, 30 % hrazeno majitelem tenisového areálu, městem Žamberk).

Rekonstrukce tenisové haly
Foto před realizací
Rekonstrukce tenisové haly
Foto po realizaci
Rekonstrukce tenisové haly
Foto po realizaci

07 Centrum sociální péče - parkovací stání

V rámci zpracované studie parku v areálu za CSP bylo navrženo umístění garážového stání s carportem (přístřešek pro auto). Realizace proběhla na podzim a zahrnovala vytvoření dvojgaráže s carportem dřevěné konstrukce z KVH hranolů, dřevěným opláštěním a plochou střechou s krytinou z měkčené PVC folie. Stavba stojí na betonových základových pasech a patkách, podlaha uvnitř je tvořena betonovou zámkovou dlažbou. Obě místa byla opatřena garážovými uzamykatelnými výklopnými vraty. Realizace zahrnovala také terénní úpravy blízkého okolí včetně zpevněné plochy před vjezdy.

Celkové investiční náklady: 642.611 Kč
Geometrický plán: 5.300,-Kč

Centrum sociální péče - parkovací stání
Foto před realizací
Centrum sociální péče - parkovací stání
Foto po realizaci

08 Herní prvek „rybářská loď“ na zahradě družiny ZŠ 581

Zahájení realizace spočívalo ve výkopu jámy a několika patek pro betonovou základovou konstrukci herního prvku. Následovala samotná montáž převážně dřevěného prvku z akátového dřeva. Jáma o mocnosti 40 cm byla zasypána dřevní štěpkou, aby v požadované ploše vytvořila bezpečnou dopadovou plochu. Závěrem byly dodány akátové kůly pro vytvoření „obruby“ na rozhraní dopadové plochy a okolního travnatého povrchu.

Celkové investiční náklady: 354.800,- Kč

Herní prvek „rybářská loď“ na zahradě družiny ZŠ 581
Foto před realizací
Herní prvek „rybářská loď“ na zahradě družiny ZŠ 581
Foto po realizaci

09 Oprava fasády čelní strany Divišova divadla

Začátkem prázdnin byla dokončena oprava fasády vstupní části Divišova divadla.
Po technologické přestávce v zimním období se letos pokračovalo finálním nátěrem silikátovou barvou v odstínech původní fasády, nátěrem betonových zábradlí, provedlo se přebroušení a nátěr oken v 2. NP (u mezipodesty schodiště), chemické očištění stávajícího oplechování, sekání a zapravení drážek pro elektroinstalaci, vyčištění žlabů a dodávku a montáž 2 ks Cu svodů.
Práce dále pokračovaly vybouráním a novou betonáží tří vstupních schodišť a jejich následným obkladem z pískovce.

Celkové investiční náklady: 585.940 Kč

Oprava fasády čelní strany Divišova divadla
Foto před realizací
Oprava fasády čelní strany Divišova divadla
Foto realizace
Oprava fasády čelní strany Divišova divadla
Foto po realizaci

10 Rekonstrukce chodníku v ul. Zámecká

1. etapa rekonstrukce asfaltových chodníků v ulici Zámecká zahrnovala úsek od výjezdu z náměstí směrem na Jablonné n. Orlicí až téměř po křižovatku s ulicí Tyršova. (Samotná křižovatka bude předmětem rekonstrukce spol. ŘSD ČR v následném období, která bude zahrnovat rovněž rekonstrukci přilehlých chodníků). Rekonstrukce spočívala v realizaci nového souvrství chodníku s povrchem z žulových kostek a obnově zábradlí. Během realizace jsme se potýkali s hlavním problémem a to, že po odstranění konstrukce chodníku byla odhalena spodní část původního železobetonového zábradlí, která vykazovala takové degradace betonu a výztuže, které neumožňovaly jeho opravu a sanaci. Bylo nutné železobetonové zábradlí kompletně odstranit. Následovalo hledání náhradního řešení ve spolupráci s památkáři a městským architektem, které si vynutilo přerušení stavby na 2 měsíce. Nakonec byla radou města a památkáři schválena varianta nového ocelového zábradlí se svislou výplní. Ocelové zábradlí se nacházelo v úsecích „před“ i „za“ železobetonovým zábradlím, takže je nyní celý úsek jednotný.

Celkové investiční náklady: 5.300.000 Kč (vč. technického dozoru)

Rekonstrukce chodníku v ul. Zámecká
Foto před realizací
Rekonstrukce chodníku v ul. Zámecká
Foto realizace
Rekonstrukce chodníku v ul. Zámecká
Foto po realizaci

11 Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic

Jednalo se o rekonstrukci stávající nezpevněné místní komunikace – zpevnění krytu a vyřešení odvodnění komunikace. Komunikace o délce cca 400 m začíná napojením na silnici II/312. Na parcele č. 3786 byl asfaltový povrch prodloužen na horizont v délce 41 m. Komunikace je jednopruhová obousměrná se šířkou vozovky 3,0 m a oboustrannými nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m. Součástí komunikace jsou 3 výhybny a také obratiště pro hasiče a vozidla svozu odpadu. Odvodnění komunikace je na začátku úseku zajištěno příčným a podélným sklonem komunikace přes nezpevněnou krajnici do travnatých ploch. Ve středové části byla vybudována dešťová kanalizace DN 250 v délce cca 50 m, která je vedena komunikací a dále podél hranice p.p.č. 2205/1 do vsakovacího průlehu na p.p.č. 2205/5 a 2205/6. Poslední úsek je odvodněn do rigolu ze žlabovek zaústěného do horské vpusti a dále do navržené dešťové kanalizace.

Celkové investiční náklady: 3.500.000,- Kč

Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic
Foto před realizací
Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic
Foto realizace
Rekonstrukce komunikace U Dlouhoňovic
Foto po realizaci

12 Zimní stadion – chlazení, repase rolby

Před zimní sezónou bylo provedeno výběrové řízení na pronájem chlazení zimního stadionu na období 3 roky s využitím na 3 zimní měsíce. Byla podepsána nájemní smlouva s vítězem veřejné zakázky, společností TRANE ČR spol. s r.o., která bude zajišťovat zapůjčení mobilní chladící jednotky pro výrobu a udržení kvalitního ledu do r. 2023.
Současně byla provedena diagnostika a celková repase plynové rolby, která byla v havarijním stavu.

Celkové investiční náklady: ,605.000,- Kč (nájem chlazení/sezóna)
368.000,- Kč bez DPH (diagnostika a repase rolby)

Zimní stadion – chlazení, repase rolby
Foto z realizace

13 Městská policie – stavební práce k přestěhování provozu

Z důvodu stěhování MP do nových prostor v přízemí budovy č.p. 833 bylo nutné provést potřebné stavební úpravy. Došlo k menší změně dispozice prostor. Podlahy byly vyrovnány a opatřeny novou PVC krytinou. Kompletně se zrekonstruovalo sociální zázemí vč. nových podlah a obkladů, zařizovacích předmětů apod. V rámci vstupu do prostor MP byly osazeny nové protipožární dveře vč. zárubně. Současně došlo k rekonstrukci vstupní části do budovy z Vojáčkových sadů včetně osazení nových automatických posuvných dveří.

Celkové investiční náklady: 392.815,- Kč

Městská policie – stavební práce k přestěhování provozu
Foto před realizací
Městská policie – stavební práce k přestěhování provozu
Foto před realizací
Městská policie – stavební práce k přestěhování provozu
Foto po realizaci
Městská policie – stavební práce k přestěhování provozu
Foto po realizaci

14 Družina ZŠ 581 – sanace obvodové zdi dílen

Vzhledem k problému se vzlínající vlhkostí ze spodní stavby do prostoru dílen došlo k odkopu zeminy podél budovy, následně se vyčistila stávající kanalizace a provedla se dodatečná hydroizolace. Součástí opatření byla realizace podřezu obvodové stěny v úrovni 1.NP. Následně se stěny ve vnitřních prostorách dílen opatřily sanačními omítkami.

Celkové investiční náklady: 416.522,- Kč

Družina ZŠ 581 – sanace obvodové zdi dílen
Foto před realizací
Družina ZŠ 581 – sanace obvodové zdi dílen
Foto před realizací
Družina ZŠ 581 – sanace obvodové zdi dílen
Foto po realizaci

15 Plocha před domem č.p. 457

Plocha využívána pro odstavování vozidel měla původně štěrkový povrch, kdy v deštivých dnech bylo jeho využívání komplikované. V celé ploše byla položena vrstva asfaltového recyklátu, která povrch zcelila, vyrovnala a zpevnila.

Celkové investiční náklady: 28.303,- Kč

Plocha před domem č.p. 457
Foto před realizací
Plocha před domem č.p. 457
Foto po realizaci

16 Divadelní kavárna – nový komín

Realizace zahrnovala odstranění původního a montáž nového vícevrstvého a izolovaného nerezového komínu. Součástí bylo napojení na spotřebič, zapravení prostupu a zajištěn nutné revize.

Celkové investiční náklady: 30.355,- Kč

Divadelní kavárna – nový komín
Foto před realizací
Divadelní kavárna – nový komín
Foto po realizaci

17 ZŠ 743 – izolace rozvodů potrubí

Stávající izolace již byla značně mechanicky poničená, na některých místech chyběla. Nově byla instalována izolace nová, provedena byla z minerální izolace potažené Al fólií. Výměna byla provedena v severní budově a ve spojovacím traktu.

Celkové investiční náklady: 95.893,- Kč

ZŠ 743 – izolace rozvodů potrubí
Foto před realizací
ZŠ 743 – izolace rozvodů potrubí
Foto po realizaci

18 ZŠ 743 – oplocení mezi budovami

Po zajištění uzavřeného prostoru dvora mezi budovami ZŠ 743 došlo k realizaci nového oplocení z poplastovaného pletiva. Součásti plotu je uzamykatelná branka.

Celkové investiční náklady: 49.783,- Kč

ZŠ 743 – oplocení mezi budovami
Foto před realizací
ZŠ 743 – oplocení mezi budovami
Foto po realizaci

19 ZŠ 581 – dokončení opravy okapních žlabů ve školním dvoře

Realizace znamenala dokončení postupné opravy okapů, kdy došlo k výměně „dožilých“ částí žlabů a svodů vč. háků, kotlíků a dalšího příslušenství.

Celkové investiční náklady: 179.640,- Kč

ZŠ 581 – dokončení opravy okapních žlabů ve školním dvoře
Foto před realizací
ZŠ 581 – dokončení opravy okapních žlabů ve školním dvoře
Foto po realizaci