Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investiční akce ve městě

Akce v letech:   2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Rok 2011

1. Výstavba inženýrské infrastruktury v lokalitě "Velký Hájek" - II. etapa

Navazující "pokračovací"" investice z I. etapy v lokalitě Velký Hájek významná pro rozvoj budoucí zóny pro bydlení a tedy vznik nové osídlené části města. V současné době zde již vyrůstají bytové domy firmy CONTIPRO Pharma a. s.

Započato v červenci 2011, ukončeno v září 2011.

Celkový náklad z prostředků města činil cca 3,2 mil. Kč.

Lokalita "Velký Hájek" - dříve
dříve ...
 Lokalita "Velký Hájek" - nyní
nyní ...

2. Budování kanalizace v městské části Betlém - Polsko

Pokračování investiční akce zahájené v roce 2010, která pro drobné technicko-inženýrské problémy bude ukončena až v roce 2012. Nicméně jedná se stále o důležitou akcí spojenou s plněním normativů EU. V lokalitě byly zahájeny doprovodné investice města a to oprava povrchů komunikací a výstavba nového veřejného osvětlení.

Zahájeno v září 2010, předpokládané ukončení červen 2012.

Stavbu provádí za využití dotací Ministerstva zemědělství ČR a Pardubického kraje ve výši 10,5 mil. Kč společnost VAK Žamberk v.o.s., jíž je město Žamberk společníkem.

Kanalizace v městské části Betlém - Polsko - dříve
dříve ...
Kanalizace v městské části Betlém - Polsko - nyní
nyní ...

3. Vybudování technologického centra ORP III, elektronické spisové služby a vnitřní integrace městského úřadu Žamberk

Účelem projektu je zlepšit dostupnost služeb státní správy všem občanům ve správním obvodu města Žamberk, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivní komunikaci jak mezi úřady a občanem tak mezi subjekty veřejné správy navzájem. Základem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, prostřednictvím zavádění ICT a vytvořit tak nové portfolio služeb, které bude dostupné všem skupinám obyvatel.

Projektový záměr na realizaci vznikl na základě požadavků a potřeb obcí ve správním obvodu ORP Žamberk. Tyto obce deklarovaly svůj zájem o zřízení elektronické spisové služby a připojení k technologickému centru. Z celkového počtu 26 obcí ve správním obvodu ORP Žamberk projevilo zájem o připojení 22 obce.

V rámci projketu došlo k výměně centrálních serverů, rozšíření zálohovacích možností, pořízení a instalaci nových SW produktů. Pro občany z celého regionu se tak zkvalitnily služby poskytované městským úřadem, před budovou úřadu byla zprovozněna elektronická úřední deska, nově byla taktéž spuštěna on-line služba, která umožní se elektronicky objednat na určitý den a hodinu, k vyřízení záležitostí na odboru správním a dopravy (cestovní doklady, občanské průkazy, řidičské průkazy, atd.).

realizováno v průběhu celého roku 2011.

Celkový náklad by měl dosáhnout cca 6,3 mil. Kč za využití dotace z Integrovaného operačního programu ministerstva vnitra ČR ve výši příspěvku 85 % uznatelných nákladů, což představuje cca 5,3 mil. Kč. Zbylých 15 % bylo dofinancováno městem.

Úřední deska  - dříve
dříve ...
Úřední deska - nyní
nyní ...

4. Oprava povrchu komunikací v lokalitě Polsko - Betlém - I.etapa

Navazující investiční akce po ukončení vybudovaní kanalizačního řádu a to v ul. Šanderova, kde byly dány do pořádku i části komunikací nedotčené výstavbou kanalizace, ale nutné k řádnému užívání obyvateli lokality Polsko.

Zahájeno v září 2011, ukončeno v říjnu 2011.

Celkový náklad I.etapy dosáhl výše cca 1,4 mil. Kč, z toho 0,84 mil z finančních prostředků města, zbytek byl financován jako součást úpravy povrchů po položení kanalizace.

Komunikace v lokalitě Polsko - dříve
dříve ...
Komunikace v lokalitě Polsko - nyní
nyní ...

5. Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Polsko - Betlém - I.etapa

Navazující investiční akce po ukončení vybudovaní kanalizačního řádu a to v ul. Šanderova a ul. Dymlovská. Prováděno před konečnou úpravou povrchu komunikací a průběžně do konce roku v úsecích, jejichž povrch bude upravován v roce 2012. Zatím je pokládán el. kabel, v budoucnu bude rozvod osazen novými osvětlovacími body. V současnosti již zahájena II.etapa.

Zahájeno v červnu 2011, I.etapa ukončena v říjnu 2011.

Celkový náklad I.etapy z prostředků města dosáhl výše cca 0,8 mil. Kč.

Veřejné osvětlení v lokalitě Polsko - dříve
dříve ...
Veřejné osvětlení v lokalitě Polsko - nyní
nyní ...

6. Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v areálu TOSK

Akce byla realizována jako rozjezdová pro sérii dalších investic v rámci projektu Areál aktivní turistiky II. (2011 - 2013) ve Sportovním areálu Pod Černým lesem, jehož cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb v uvedené lokalitě a podpora turistického ruchu.

Stavba byla zahájena v červenci 2011 a ukončena v srpnu 2011.

K financování bude využito dotačního titulu EU - ROP NUTS II: Severovýchod při závěrečném vyúčtování po ukončení celého projektu, prozatím město hradilo náklad ve výši cca 0,9 mil. Kč z vlastních prostředků.

Víceúčelové sportovní hřiště - dříve
dříve ...
Víceúčelové sportovní hřiště - nyní
nyní ...

7. Vybavení dětského dopravního hřiště elektrickými zařízeními

Významově důležitá akce, kdy dopravní hřiště bylo vybaveno elektrickými zařízeními, která by měla simulovat provoz na železničním přejezdu a na světly řízené křižovatce, se kterou se děti v Žamberku nesetkají.

Celá akce včetně přípravy byla realizována v červenci 2011.

Náklad činil 0,43 mil. Kč.

Dětské dopravní hřiště - dříve
dříve ...
Dětské dopravní hřiště - nyní
nyní ...

8. Kamerový systém města - I. etapa

Umístěním první kamery jako první vlaštovkou byla zahájena dlouhodobá akce jejímž cílem je jediné - zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamera je namontována na budově radnice na Masarykově náměstí.

Realizováno v prosinci 2011.

Celkový náklad této etapy činil cca 0,2 mil. Kč.

Kamerový systém města - nyní
nyní ...

9. Vybudování chodníku ke Sportovnímu areálu Pod Černým lesem

Realizace akce projednaná RM v roce 2009 na návrh dopravní komise a realizovaná souběžně s akcí ŘSD - rekonstrukce mostního propustku v dané lokalitě při jednom omezení provozu na komunikaci I/11. Zatím občany oceněno jako účelná investice.

Realizováno říjen - listopad 2012 nákladem 0,3 mil. Kč.

Chodník ke Sportovnímu areálu - dříve
dříve ...
Chodník ke Sportovnímu areálu - nyní
nyní ...

10. Rekonstrukce chodníku ul. Smetanova - 1.část

Odstranění nejvážnějších závad ve schůdnosti spodní části chodníku v ul. Smetanova.

Realizováno v srpnu 2011.

Celkový náklad dosáhl výše cca 0,1. mil. Kč z finančních prostředků města.

Chodník ul. Smetanova - dříve
dříve ...
Chodník ul. Smetanova - nyní
nyní ...

11. Oprava povrchu vjezdu do ul. Ve Vrbí

Jedná se o akci, která je součástí péče o městskou památkovou zónu a o odstranění závad ve sjízdnosti dlážděného povrchu.

Akce realizována v měsíci červen nákladem 0,17 mil Kč.

Vjezd do ul. Ve Vrbí - dříve
dříve ...
Vjezd do ul. Ve Vrbí - nyní
nyní ...

12. Oprava povrchu ul. Kostelní

Jednalo se o opravu velmi rozbitého povrchu bývalé komunikace II.třídy, kterou město převzalo od Pk kraje po otevření průtahu městem v roce 2005.

Akce realizována v měsíci květen nákladem 0,31 mil Kč.

ul. Kostelní - dříve
dříve ...
ul. Kostelní - nyní
nyní ...

13. Vybudování veřejného osvětlení v ul. Pod Karlovicemi

Touto akcí realizován další krok pro zkvalitnění. života obyvatel a to osazením veřejného osvětlením nejtemnější části trasy cesty vedoucí od sídliště do průmyslové zóny u "Agra".

Realizováno postupně v rozmezí měsíců červen až listopad 2011.

Celkový náklad investice města činil cca 0,11 mil. Kč.

ul. Pod Karlovicemi - dříve
dříve ...
ul. Pod Karlovicemi - nyní
nyní ...

14. Vybudování solárního osvětlení v ul. Pod Sanatoriem

Využito vlastností alternativního solárního napájení k naplnění požadavků občanů na osvětlení odlehlé části města, která je klasickou metodou osazení veřejného osvětlení velmi obtížně dostupná. Došlo zde k úspoře finančních prostředků za vybudování kabelové trasy.

Realizováno v dubnu 2011 nákladem 0,09 mil. Kč.

ul. Pod Sanatoriem - dříve
dříve ...
ul. Pod Sanatoriem - nyní
nyní ...

15. Rekonstrukce povrchu chodníku v ul. Nádražní

Další akce, která vyšla vstříc požadavkům občanů města a vylepšila vzhled i funkčnost chodníku v blízkosti centra města.

Akce byla realizována září - říjen 2011.

Investorem celého díla v hodnotě 0,23 mil Kč bylo Město Žamberk.

ul. Nádražní - dříve
dříve ...
ul. Nádražní - nyní
nyní ...

16. Vybudování přechodu pro chodce v ul. Tyršova

Vyřešení dlouhodobě požadované akce pro zajištění dopravní bezpečnosti mládeže z blízkého Odborného učiliště a Praktické školy a také občanů města využívajících. tzv. "sokolku" k přístupu na podměstí v této lokalitě. V budoucnu by měla na tuto akci navázat výstavba parkoviště pro sokolovnu a přilehlá zařízení.

Realizováno listopad - prosinec 2011 nákladem 0,15 mil. Kč.

ul. Tyršova - dříve
dříve ...
ul. Tyršova - nyní
nyní ...

17. Výměna vjezdové brány do objektu MŠ Čtyřlístek

Odstranění. pro vjezd zásobování nevyhovující a již zcela dosloužilé brány na vstupu do objektu a její náhrada za posuvnou.

Realizováno městem v listopadu 2011 nákladem 0,08 mil. Kč.

Vjezdová brána do objektu MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Vjezdová brána do objektu MŠ Čtyřlístek - nyní
nyní ...

18. Vybudování parkovacího pruhu pro MŠ Čtyřlístek ze zatravňovaní dlažby v ul. Tylova

Jedná se o kompromisní způsob vyřešení krátkodobého parkování pro rodiče využívajících služeb přilehlé MŠ bez výrazných zásahů do lesoparku objektu.

Investorem akce město, cena díla dosáhla cca 0,08 mil. Kč.

Parkovací pruh pro MŠ Čtyřlístek - dříve
dříve ...
Parkovací pruh pro MŠ Čtyřlístek  - nyní
nyní ...

19. Vybudování elektronického zabezpečovacího systému Městského muzea

Akce určená k zabezpečení sbírkových fondů města spravovaných Městským muzeem.

Investorem akce z přelomu roku město Žamberk za využití dotačního titulu Pk kraje - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií.

Cena díla dosáhla cca 0,12 mil. Kč, z toho dotace 0,06 mil. Kč.

20. Rekonstrukce povrchu chodníku před č.p. 1130 - 1131

Oprava dalšího nevyhovujícího chodníku na území města dle požadavků občanů.

Realizováno v říjnu 2011 nákladem města ve výši 0,14 mil. Kč.

Povrch chodníku - dříve
dříve ...
Povrch chodníku - nyní
nyní ...

21. Úpravy dopravního značení systému parkování před budovou polikliniky

Realizace další, delší dobu požadované investice, která završila celkové řešení dopravní situace v ul. U Polikliniky, jejímž cílem bylo zabezpečení zvýšeného pohybu chodců před budovou polikliniky a vylepšit organizaci parkování vozidel zaměstnanců i návštěvníků zařízení polikliniky.

Realizováno srpen - listopad 2011, investorem město, náklad cca 0,16 mil. Kč.

Prostor pře poliklinikou - dříve
dříve ...
Prostor pře poliklinikou - nyní
nyní ...

22. Montáž zábradlí podél toku Divoké Orlice u železného mostu

Další krok k zabezpečení bezpečnosti chodců podél toku Divoké Orlice mezi železným mostem a ul. Havlenovou.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,13 mil. Kč.

U železného mostu - dříve
dříve ...
U železného mostu - nyní
nyní ...

23. Výměna vstupních dveří ZUŠ

Po výměně oken v létech 2008 - 2010 další krok k zateplení objektu ZUŠ a nahrazení nefunkčních dveří novými přizpůsobených podmínkách umístění objektu v městské památkové zóně.

Investorem akce ve výši 0,07 mil. Kč bylo město v měsíci duben 2011.

Vstupní dveře ZUŠ - dříve
dříve ...
Vstupní dveře ZUŠ - nyní
nyní ...

24. Vybudování knihovny 1.stupně ZŠ 28.října

Touto akcí se jedná o další příspěvek vedení školy ke kvalitní podpoře výuky nejmladších žáků školy.

Investorem akce ve výši 0,05 mil. Kč bylo město Žamberk.

Knihovna - dříve
dříve ...
Knihovna - nyní
nyní ...

25. Oprava mostků na komunikaci do Kněžství

Jednalo se o odstranění nejvážnějších závad na konstrukci mostků pro zabezpečení jejich sjízdnosti.

Investorem akce ve výši 0,14 mil. Kč město Žamberk.

Mostky na komunikaci do Kněžství - dříve
dříve ...
Mostky na komunikaci do Kněžství - nyní
nyní ...

26. Oprava fasády stodoly na Pěší zóně

Odstranění právem kritizovaného vzhledu objektu města na nově vybudované pěší zóně v ulici stejného názvu. K vyzdobení a závěrečné úpravě bylo využito workshopu malování konaného v rámci mezinárodního setkání studentů partnerských měst v Žamberku.

Realizace červenec 2011.

Investorem Město Žamberk, náklad 0,1 mil. Kč.

Stodola na Pěší zóně - dříve
dříve ...
Stodola na Pěší zóně - nyní
nyní ...

27. Opravy budovy muzea SDH a skladů krizového řízení

Investice, která se opakuje každoročně s cílem postupně opravit a odstranit závady s cílem vylepšit stav budovy v majetků města, kterou si město nechalo z původního objektu kasáren a která je využita pro zázemí činnosti žamberského SDH a jejich muzea, město má v objektu zřízen sklad materiálu krizového řízení.

Realizace proběhla v průběhu roku 2011 nákladem 0,1 mil. Kč.

Budova muzea SDH - dříve
dříve ...
Budova muzea SDH - nyní
nyní ...

28. Restaurátorské práce památek

Jedná se v podstatě o investice do "duchovních" hodnot, tj. opravy a údržby památek, které jsou ve vlastnictví města a které v menší či větší míře jsou realizovány každoročně. V roce 2011 se jednalo o kamenný kříž "U Pěti ran" a sochu sv. Jana Nepomuckého.

Realizace proběhla v květnu až říjnu 2011 nákladem 0,22 mil. Kč.

Socha sv. Jana Nepomuckého - dříve
dříve ...
Socha sv. Jana Nepomuckého - nyní
nyní ...


Notice: Undefined variable: note in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 82
Poznámka:


Notice: Undefined variable: author in /home/2011-09-20/web/www.zamberk.cz/prezentace/skripty/stranky/obsah.cz/investicni.akce.php on line 83