Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2010

Vážení občané,

již tradičně v tomto období dostáváte na vědomí statistická hodnocení činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu v Žamberku, příspěvkových organizací, škol a společenských organizací našeho města.

Již podruhé, především z důvodu úsporných opatření, je statistické hodnocení za rok 2010 vydáno pouze v elektronické podobě a uloženo na webových stránkách města.

Hlavním cílem vydávání této publikace je Vám přiblížit nejen práci odborů městského úřadu, ale i činnost organizací a zájmových spolků v našem městě. Nikoho do zveřejňování nenutíme, záleží pouze na samotných organizacích zda projeví svůj zájem. Zároveň doufáme, že u Vás probudíme zvědavost a na naši práci se podíváte také prostřednictvím řeči čísel.

Jestliže v naší elektronické publikaci najdete pro Vás důležité a zajímavé údaje, budeme potěšeni.

Uplynulý rok byl pro městský úřad určitým způsobem výjimečný, protože obdržel dvě ocenění od Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2010, a to stříbrný a bronzový stupeň kvality. Tato ocenění se udělují úřadům za prokazatelnou kvalitu a dobré výsledky v organizaci a zlepšení práce.

Rád bych využil této příležitosti a zaměstnancům úřadu za dosažené výsledky ještě jednou poděkoval.

Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2010 na obsazení pracovních míst MěÚ:

(KTAJ - mzdová účetní)
1
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2010 na obsazení pracovních míst v příspěvkových organizacích:

(ředitel/ka: Správa budov Žamberk, Městská knihovna Žamberk, Městské muzeum Žamberk, Městský kulturní podniku - FIDIKO Žamberk)
4

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku20 359
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize524
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty23 265
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku4 399
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku9 359
Počet dokumentů přijatých prostřednictvím faxu289
Počet dokumentů odeslaných prostřednictvím faxu724
Počet scanovaných dokumentů178

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů520

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna4 399
Sekretariát starosty512
REUP549

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů604

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů523
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní35
Výpis z Obchodního rejstříku169
Výpis z Živnostenského rejstříku54
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových17
DS - žádost o zřízení datové schránky1
Konverze dok. z elektr.do listinné podoby16
Konverze dok.z listinné do elektr.podoby1
Konverze z moci úřední46

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet projednaných přestupků119
Uloženo na pokutách62.300,- Kč
Zaplaceno42.000,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let6
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let11
Počet přestupků vykazujících některé znaky domácího násilí12

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků20
Odměna42.000,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Vymáhání pohledávek

PRAV63.000,- Kč
Městská policie65.500,- Kč
SPDO259.100,- Kč
Pohledávky MěÚ - ostatní113.755,- Kč
Celkem501.355,- Kč

Veřejná služba

Počet osob vykonávajících veřejnou službu v r. 201033
Počet odpracovvaných hodin6401

Obecně prospěšné práce

Počet osob vykonávajících obecně prospěšné práce12
Počet odpracovaných hodin254
Počet odpracovvaných hodin6 401

Poskytování informací v r. 2010

Počet podaných žádostí20
Počet vyřízených žádostí20

3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Jednání bezpečnostní rady a krizového štábu

Bezpečnostní rada (BR) jako koordinační orgán pro přípravu na mimořádné události a krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále "ORP") jednala v roce 2010 celkem 3x. Mimojiné byly řešeny otázky protipovodňové připravenosti území, varování obyvatel, havarijní a krizové plánování a stav připravenosti složek IZS a krizových orgánů.

Krizový štáb (KŠ) ORP jako pracovní orgán pro řešení mimořádných událostí a krizových situací (členové se převážně rekrutují z městského úřadu) provedl nácvik činnosti v09/2010 na téma "Rekognoskace možných kritických míst v ORP Žamberk". Náplní bylo hlavní pracovníky/členy krizového štábu ORP seznámit s polohou a jednotl. kritzických míst vesprávním  obvodu ORP Žamberk, s důrazem na pvodně.

Připravenost a součinnost daných územních orgánů a složek v této oblasti je hodnocena pozitivně, přesto ale bylo vytyčeno 23 úkolů ke zlepšení činnosti.

Povodňová prevence

Rozhodujícím úkolem bylo dokončit zpracování podkladů a předložení dokumentace k ÚŘ na Povodí Labe s.p. - dotace na výstavbu protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice v části Žamberka. Vzhledem k nízké stabilitě a únosnosti nábřežních zdí byl projekt přepracován a částka na akci byla navýšena. Proto musí o daném projektu rozhodnout opět strategický expert (ekonomická výhodnost). V případě přidělení dotace městu budou občané o chystané stavbě informováni.

Nadále probíhá dobrá spolupráce a součinnost s Povodím Labe, s.p.

Informovanost obyvatelstva

Informování obyvatel o hrozbě nebo již o vzniku mimořádné události je základním úkolem města. K tomuto využíváme různé prostředky m.j.:

  1. Infokanál Žamberk - zasílání hromadných zpráv SMS na mobilní telefony zájemců. Byl změněn dodavatel této služby a tím určitým způsobem došlo k jejímu zkvalitnění. Do této služby je zařazeno 75 občanů - zájemců (navýšení o 2 osobu oproti r. 2009). I přesto, že je tato služba pro občany zdarma a v jejich prospěch, počet přihlášených osob v systému svědčí o určitém nezájmu. V běžném životě obdrží uživatelé zprávy o dění ve městě a o vývoji počasí v případě nutnosti pak tísňové informace o vzniku, vývoji situace a pokyny k činnosti. Další zájemci se mohou hlásit na odboru obrany.
  2. Informační panel - velkoplošný panel (zobrazí 1 SMS zprávu) instalovaný na budově Centra sociálních služeb (penzion). Za běžné situace zde můžete najít informace o vývoji počasí či běžném dění ve městě a v době hrozby povodní o stavu na toku a přehradě Pastviny, o vývoji povodňové situace a pokyny pro občany.
  3. Prostředky varování a vyrozumění - městu byla schválena dotace na vybudování prostředků varování a vyrozumění v případě povodňové situace a zpracování digitálního povodňového plánu (jedná se hlavně o bezdrátový rozhlas).

Prostředky pro likvidaci následků

Město k 31.12.2010 disponovalo těmito prostředky využitelnými i občany při likvidaci následků mimořádných událostí a havárií:

V běžném životě lze tyto prostředky zapůjčit na komerční bázi fyzickým i právnickým osobám (info tel. 465 670 218).

Jednotka PO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ktg. II má 21 členů s pohotovostí do 5 min. a dojezdovou vzdáleností do 10 min. Velitelem jednotky je Milan Červ a zástupcem Jiří Chládek (k 31.3.2011 končí a nástupcem bude Jan Kalous).

Jednotce bylo vyhlášeno 16 poplachů za rok (z toho 2 plané), z nich 8x zasahovala přímo ve městě u 5 požárů a 3 dalších situacích (spadlý strom, čerpání vody ze sklepa a vyproštění osoby ze studně.Jednotka byla v r. 2010 financována na provozní činnost částkou 372 tisíc Kč.

Certifikace činnosti úřadu

V r. 2007 získal úřad certifikaci dle ISO/IEC 27001 - bezpečnost informací při výkonu veřejné správy, kterou i v r. 2010 potvrdil recertifikačním auditem (1x za 3 roky). Navíc městský úřad získal v r. 2008 certifikát jakosti podle normy ISO 9001, který v r. 2010 potvrdil dozorovým auditem. Oba tyto certifikáty potvrzují kredit činnosti úřadu a zaměření v přenesené působnosti (státní správa) i samostatné činnosti ve prospěch klientů/občanů správního obvodu ORP Žamberk.


4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Ing. Marcel Klement, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.20106040
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku53
Narozeno dětí76
Zemřelo osob47
Uzavřeno občanských sňatků20
Uzavřeno církevních sňatků4
Uzavřeno sňatků celkem24
Rozvodů *24
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu137 (66 Ž, 71 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka161 (81 Ž, 80 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu111 (51 Ž, 60 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu23 (9 Ž, 14 M)
Počet obyvatel **28619

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP2829
Počet vydáných prvních OP277
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu801
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu382
Počet OP vydaných z důvodu odcizení138
Počet OP vydaných z důvodu ztráty260
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení51
Počet OP vydaných - ztráta platnosti stávajícího OP462
Počet OP vydaných z ostatních důvodů325
Počet OP vydaných celkem 2764
Počet skartovyných OP2426
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny26
Počet vystavených Potvrzení o OP455
Uloženo na pokutách18.400,- Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji903
Počet vydaných CP bez biometrických údajů44
Počet vydaných CP celkem 947
Počet žádostí o zápis dětí do cestovního dokladu 143
Počet ztracených CP38
Počet odcizených CP7
Počet skartovaných CP637
Uloženo na pokutách300,- Kč
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31.12.2009.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.201018 839
Počet vydaných ŘP3306
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé431
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)60
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)26
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče102
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP3
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP203
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu74
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu4
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů370
Počet zadržených ŘP27
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)6
Počet zaevidovaných přestupků v bodovém hodnocení řidičů1473

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk9
Správní řízení na úseku autoškol17
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění651
Prospělo žadatelů291 (66 %)
Neprospělo žadatelů143 (34 %)
Počet opakovaných zkoušek217
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči)17
Počet žadatelů10
Prospělo žadatelů6 (60 %)
Neprospělo žadatelů4 (40 %)
Počet opakovaných zkoušek7

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby3
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí6
Kontrola - státní technický dozor0

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.201032 794
Počet provedených změn v registru vozidel9 234
Registrace vozidel - přihlášení2 516
Trvalé vyřazení vozidel z provozu563
Dočasné vyřazení vozidel z provozu848
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí30
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů190
Výdej dat z registru vozidel948
Výjezdy vozidel do zahraničí2
Výměna registračních značek171
Změna v záznamu vozidla969
Změna vlastníka vozidla282
Vybavení, nestandardní provedení vozidla335
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel270
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel11

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)116
Počet vydaných stavebnívh povolení15
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby11
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení79
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství28

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků354
Postoupeno nebo odloženo71
Zastaveno řízení27
Vyřízeno v blokovém řízení53
Řešeno příkazním řízením100
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím137
Počet odvolání9
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)38
Přestupky spáchané mladistvými7
Uloženo na pokutách1.115.600,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno570
Počet soudních jednání260
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1 968
Počet klientů kurátora pro mládež106
Počet dětí v pěstounské péči28

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Dávky pro zdravotně postižené a staré občany

Částka vyplacená na příspěvek na provoz motorového vozidla2.909.174,- Kč pro 747 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu201.528,- Kč pro 6 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na zakoupení vozidla1.020.200,- Kč pro 13 klientů
Částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek877.170,- Kč pro 33 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu78.000,- Kč pro 12 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na péči64.051.000,- Kč pro 929 klientů

Dávky hmotné nouze

Celkový počet vyhodnocených dávek1229
Částka vyplacená na příspěvek na živobytí1.418.878,- Kč/801 vyplacených dávek
Částka vyplacená na doplatek na bydlení191.027,- Kč/206 vyplacených dávek
Částka vyplacená na dávky mimořádné
okamžité pomoci
25.346,- Kč/42 vyplacených dávek

6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Mgr. Roman Hájek, tel. 465 670 250

Počet živnostenských podnikatelů s platným ŽO5 536
Počet podnikatelů, jejichž všechna ŽO jsou pozastavena nebo přerušena541
Počet koncesovaných živnostenských oprávnění250
Počet vázaných živnostenských oprávnění458
Počet řemeslných živnostenských oprávnění2 489
Počet volných živnostenských oprávnění4 391
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů242
Počet živnostenských oprávnění celkem7 588

Registrace

Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové živnostenské oprávnění389
Počet výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění715
Počet rozhodnutí o udělení koncese nebo její změně10
Počet žádostí o stanovisko ke koncesi nebo její změně9
Počet oznámených změn celkem321
Počet oznámených změn údajů o provozovně286
Počet zrušených ŽO na vlastní žádost66
Počet přerušení a pokračování v provozování živnosti330
Počet výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku86
Počet výpisů z obchodního rejstříku18
Počet vydaných osvědčení zemědělským podnikatelům2
Počet vydaných potvrzení o vyřazení z evidence zem. podnik.5
Celková výše vybraných správních poplatků324.900,- Kč

Kontroly

Počet podnětů a stížností na podnikatele32
Počet vyjádření ke stavebním řízením4
Počet kontrol152
Počet místních šetření154

Sankce

Počet zrušených ŽO z moci úřední0
Počet uložených pokut61
Celková výše uložených pokut40.900,- Kč

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí34
Vydané písemnosti mimo správní řízení150
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů800
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů200
Zpracování oznámení o zařízeních k nakládání s odpady a přepravcích odpadů1
Kontroly (dozory) se zápisem12
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech3
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci1

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí31
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL315
Vydáno loveckých lístků33
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP3
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR13
Informace pro MS4
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Kontroly se zápisem2
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby193
Evidence lovecky upotřebitelných psů18

Rybářství

Vydané rybářské lístky159
Vydané písemnosti mimo správní řízení9

Ochrana zvířat proti týrání

Kontroly se zápisem3

Ovzdu

Vydaná správní rozhodnutí24
Vydaná sdělení ve věci záloh40
Vysané písemnosti mimo SŘ175
Odpověď na stížnost0
Kontroly se zápisem3
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty6
Odvolání2
Výkazy pro nadřízené orgány st. správy5
Různé (postoupení aj.)0

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků15
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení15
Vedení evidence o stanovištích včelstev8

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí94
Vydané písemnosti mimo správní řízení251
Kontroly se zápisem62
Přestupky1
Vyřízení stížnosti0
Vyhlášené památné stromy0
Odvolání2
Příprava podkladů do RM9

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí64
Vydané písemnosti mimo správní řízení180
Vydaná potvrzení o původu reprodukčního materiálu9
Kontroly se zápisem31
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání1
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO0
Počet lesních hospodářských osnov v ks55
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé25

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF134
Písemnosti mimo SŘ169
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)5
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání0

Vodní hospodářství

Ukončená správní řízení vedená z moci úřední5
Vydaná správní rozhodnutí207
Počet vydaných písemností mimo správní řízení468
Vydané kolaudační souhlasy15
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce15
Kontroly (dozory) se zápisem40
Prověření podnětů na porušení vodního zákona, zákona o VAK5
Řešení havárie způsobující ohrožení ŽP2
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Odvolání0
Elektronické vedení evidence rozhodnutí - Mze ČR204
Evidence majetková a provozní vodovodů a kanalizací161
Statistické výkazy ČSÚ12
Různé (postoupení aj.)4

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol13
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace15
Příprava výběrových řízení4
Příprava a podání žádosti o dotace5
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města43
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled6
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města24
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.41
Vyjádření ostatní3

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření6
Konzultace, kontroly11
Řešení stížností0
Příprava a podání žádosti o dotace0
Různé5

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP200
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí609
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP2
Vydaná vyjádření - ostatní3
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním110

Správní poplatky

Stavební povolení67.500,- Kč
Rybářské lístky42.300,- Kč
Lovecké lístky9.620,- Kč
Souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů3.000,- Kč
Vydání kopie, opisu apod. ze spisu330,- Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Zástupce vedoucí odboru: Hana Matějíčková, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2009

UkazatelSkutečnost
v tis. Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy63 44510 413
Nedaňové příjmy114621 881
Kapitálové příjmy32 4685 329
Přijaté dotace114 26318 753
Příjmy celkem221 63836 376
Provozní výdaje176 89929 033
Kapitálové výdaje49 1268 063
Výdaje města celkem226 02537 096
Rozdíl příjmů a výdajů-4 387-720
Úvěry přijaté v roce 201000
Uhrazené splátky přijatých úvěrů8 4571 388

Počet obyvatel k 31.12.2010 včetně cizinců: 6033.

Výdaje Města Žamberk v roce 2009 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech přepočítané na jednoho obyvateleV tis. Kč celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho provozní výdaje celkemZ toho investiční výdaje celkem
Zemědělství, lesní hospodářství1 9273161,171 754173
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch1 3322190,81842490
Záležitosti pozemních komunikací, doprava14 7282 4178,941 91612 812
Odvádění a čištění odpadních vod5180,03510
Vzdělávání15 3172 5149,308 9506 367
Kultura, církve a sdělovací prostředky15 5092 5459,419 6865 823
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže9 9611 6356,044 0665 895
Zdravotnictví6171010,3797520
Sociální služby3 8286282,323 8280
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj20 8723 42612,674 40216 470
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města6 787 1 1144,126 7870
Nakládání s odpady4 4957382,734 345150
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana3 7396142,273 447292
Všeobecná veřejná správa a služby42 6156 99425,8642 504111
Finanční operace23 0053 77613,9623 0050
Celkem164 78327 045100115 68049 103

Ukončené investice v roce 2009 - výběr

Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Šatny-na fotbalovém stadionu2 058 943
Tekonstrukce MŠ Sluníčko4 535 032
Tekonstrukce oken ZUŠ208 312
Tekonstrukce WC ZŠ 743110 283
Tekonstrukce ZŠ 5811 610 076
16.bj22 477 654
Ulice Lukavská4 204 815
Infrastruktura k 16.bj6 068 672
Dětské hřiště u MŠ Čtyřlístek171 209
Pěší zóna22 156 411
Zábradlí na Havlíčkově nábřeží72 864
Osvětlení přechodu na Masarykově náměstí159 950
Chodník Draha155 497
Garáže na pěší zóně1 183 249
Kanalizace na fotbalovém stadionu78 865
Pozemky1 750 971

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. Kč
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 364-nezapisuje se
Ekola České Libchavy, s.r.o.560511 200
Správa budov Žamberk s.r.o.12 73810012 738
TS Žamberk s.r.o.12 39910012 399
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6025240
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk3035150

Ostatní ukazatele roku 2009

VHP

Počet povolených VHP na rok 201032
Místní poplatek z VHP a jiných THZ v roce 2010447.989,- Kč
Odvod výtěžku z provozování VHP za rok 2009373.535,- Kč
Správní poplatek z VHP v roce 2010492.300,- Kč

Psi

Počet vydaných známek pro psy54
Nově přihlášení psi44
Majitelé osvobozeni od poplatku30

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení405.000,-
Počet přijatých nálezů54
Počet přijatých nálezů předáných majitelům15

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Jiří Šmok, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů16
Prodej bytů58
Prodej objektů1
Kupní smlouvy - prodej32
Kupní smlouvy - výkup4
Nájemní smlouvy5
Ostatní smlouvy30
Zápis listin13
Vyhlášení29
Přiznání k dani z převodu nemovitostí78
Výpis z listu vlastnictví538
Objednávky147
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly27
Pohyb majetku - zařazovací protokoly31
Výběrová řízení22
Příprava bodů jednání RM374
Příprava bodů jednání ZM80
Ověřování podpisů, vidimace549
Lesní výroba - příjem379 589,- Kč
Lesní výroba - výdej303.630,- Kč

Územní plán

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)6
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)15

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek40
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.46
Řízení zastavená usnesením3
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace5
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy40
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky0

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje21
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR9
Počet přijatých žádosti o příspěvek města12
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka1

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení1528
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební25112
Ostatní rozhodnutí46112
Kolaudační rozhodnutí1328
Povolení nebo nařízení odstranění staveb16
Rozhodnutí celkem86252
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce338

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení43
Stížnosti řešené stavebním úřadem815

Opatření

Územně plánovací informace225
Územní souhlas52107
Souhlas s provedením ohlášení stavby2870
Kolaudační souhlas2117
Souhlas se změnou užívání stavby126
Opatření celkem231280
Opatření celkem Žamberk + obce511

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního130
Státní dozor4440
Souhlas s dělením a scelováním pozemků3556
Sdělení stavebního úřadu, statistika122485
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení319

Poplatky

Poplatky za správní řízení137.500,- Kč
Nebylo uhrazeno0,- Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení0,- Kč
Vybrané poplatky za kopírování1.323,- Kč

Dotace

Podané žádosti o dotace

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk
Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu
Modernizace přednádražních prostor a autobusových zastávek v Žamberku a Dlouhoňovicích
Novogotická lékárna
Rok muzea
Optimalizace a řízení procesů na MěÚ Žamberk

10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Kateřina Šípková, tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz

Příspěvek zřizovatele:216.000,- Kč
Na grantových projektech získáno:75.562,- Kč
Příjmy z jiné činnosti:150.000,- Kč

Informační středisko v roce 2010 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu Region Tour v Brně a Holiday World v Praze. Propagační materiály o Žamberku jste mohli vidět také na veletrzích cestovního ruchu v Hradci Králové, v Ostravě, v Plzni, v Bratislavě, v Drážďanech, Mnichově, ve Varšavě a v Poznani.

Město se prezentovalo také v časopisech cestovního ruchu (Turistické noviny Východních Čech, Krásy Česka), v brožurách (Místní infostránky, Zlaté stránky) a v inzertních novinách (Orin, Golempress). Dále v propagačních materiálech Pardubického kraje Zaostřeno na ..., Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska a v mapách Orlické hory a Podorlicko. Informační středisko připravilo pro návštěvníky kapesní kalendáříky s motivem města, informační letáky s turistickými atraktivitami Žamberka v českém a anglickém jazyce a pro propagaci Tyršovy rozhledny plakáty.

Novinky v roce 2010

Informační středisko se podílelo na zajištění konání Konference Orlicka-Kladska 2010, která se uskutečnila 6.10.2010 v Jablonném nad Orlicí. Rozšířilo nabídku služeb o wifi připojení a prodej Žamberských listů. Na základě požadavku České centrály cestovního ruchu CzechTourism instalovalo nový systém monitoringu návštěvnosti a služeb oficiálních turistických informačních center.

Dále nechalo opravit informační tabule na budově IS, instalovat zvonek pro handicapované, vyčistit dlažbu v podloubí a pro větší bezpečnost v zimním období umístilo koberce před vchod. Propagační materiály města a okolí najdete vystavené v novém stojanu.

K nově zhotoveným suvenýrům s motivem města patří hrníčky, dřevěné magnety, záložky, klíčenky a bločky, štítky na hole, propisky a další předměty.

Informační středisko Žamberk se stalo držitelem certifikátů České centrály cestovního ruchu v Praze, Pardubického kraje a Asociace turistických informačních center.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Zuzana Žváčková, tel. 465 670 281

AkcePočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1659
Diamantové svatby00
Zlaté svatby77 párů
Orchideová svatba - písemné gratulace31 pár os. n.
Stříbrné svatby – písemné gratulace17 
Osobní návštěvy jubilantů150 
Písemné gratulace133 
Předávání maturitních vysvědčení496
Předávání výučních listů694
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd599
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici170
Osamělí důchodci - jarní + podzimní + vánoční setkání3108
Návštěva v domovech důchodců + LDN212
Zasedání komise415

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk

Kino

Promítací schéma v roce 2009 zůstalo zachováno - promítací dny jsou středa, sobota, neděle. 1x za 14 dní čtvrtek (filmový klub).

Celkový počet uvedených filmových titulů88 (120 projekcí, 6172 diváci)
Počet filmových představení v rámci
Dětského filmového festivalu
5 (1202 diváci)
Počet filmových představení pro školy4 (6 projekcí, 1340 diváků)
Počet filmových projekcí neuskutečněných
pro neúčast diváků
8

Průměrná návštěvnost na odehrané filmové představení (bez školních představení a dětského festivalu) byla 32 diváků.

Nejvyšší návštěvnost

Ženy v pokušení (ČR)1039/4 *
Kájínek (ČR)437/2 *
* - počet diváků / počet projekcí

Divadla a koncerty

V roce 2010 jsme divákům nabídli 13 divadelních a koncertních představení pro veřejnost.

Absolutně nejvyšší návštěvnost a zájem o vstupenky jsme zaznamenali na představení Studia Dva Praha Herci 320 diváků a koncert Hradišťan + Corale 320 diváků.

Divadla a koncerty navštívilo celkem 2234 diváků.

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy a pro gymnázium jsme připravili 6 titulů (12 představení, 2985 diváků).

Některé naprogramované tituly jsme byli nuceni z důvodu rekonstrukce divadla zrušit.

Orlická Brána

Zorganizovali jsme čtvrtý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který i přes nepřízeň počasí navštívilo cca 1000 diváků.

200 diváků shlédlo doprovodný festivalový program před divadlem.

Pronájmy

V roce 2010 Divišovo divadlo eviduje 15 pronájmů, v rámci pronájmů se zde uskutečnilo 31 různých představení, která navštívilo celkem 7160 diváků.

Filmový klub

Pro filmový klub jsme promítali tak jako každoročně každých 14 dní film podle výběru a požadavků členů klubu. Tradiční besídka FK se v letošním roce nekonala.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš nastudoval hru Skleněný zvěřinec v režii Petra Dostálka.

Free Stage

Nový projekt FIDIKO - koncerty (1x měsíčně) živých kapel v Pivnici u divadla.

Další činnost

Podíleli jsme se na organizaci akce Talent 2009, Běh Naděje, Barium, festivalu Ejhle loutka, Majálesu a Svátků dřeva, připravili jsme varhanní koncert v kostele,podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

V roce do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 18551 diváků aposluchačů + cca 2000 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.

V roce 2010 byla rozhodnutím RM organizační složka města MKP - FIDIKO transformována na příspěvkovou organizaci a zároveň byl po výběrovém řízení obsazen post ředitele. Stal se jím Daniel Kubelka. Od 28.6. do 28.10. bylo Divišovo divadlo z důvodu rekonstrukce sálu a výměny sedaček uzavřeno. Přerušení provozu znamenalo menší počet představení a tím i diváků. Částečně se tento výpadek podařilo nahradit v posledním čtvrtletí, které bylo velmi úspěšné a naprogramované pořady byly většinou zcela vyprodány.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

Žamberská knihovna prožila v loňském roce již svoji 94 sezonu - založena byla už v r. 1916 pod názvem "Husova veřejná knihovna". Během těchto let došlo k mnohým změnám a loňský rok nebyl výjimkou: k 30. červnu byla po několika letech ukončena činnost knihovny jako organizační složky města a Městská knihovna Žamberk se stala příspěvkovou organizací. Pro knihovnu to znamená více samostatnosti, ale i s tím spojených povinností a odpovědnosti.

Několik statistických čísel o činnosti knihovny v roce 2010:

Stav knihovního fondu byl ke konci roku 53 350 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Během roku se zaregistrovalo 1 249 čtenářů, z toho 370 ve věku do 15 let. Je to o 23 čtenářů více než v roce předešlém.

Knihovnu fyzicky navštívilo 20 213 návštěvníků a dalších téměř dva tisíce čtenářů ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2010 činil celkem 64 086, z toho 51 596 bylo knih a 12 490 periodik. V kategorii knih dosáhl počet výpůjček beletrie pro dospělé 31 478 a beletrie pro děti 8 021, počet výpůjček naučné literatury pro dospělé byl 10 160 a pro děti 1 937. V meziročním srovnání poklesl počet výpůjček naučné literatury pro dospělé i mládež (tendence vyhledávat odborné informace vedle knih i ve stále větší míře na internetu). Naopak vzrostla četba beletrie pro děti i dospělé, což je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

Celkem bylo v roce 2010 použito na rozšíření výpůjčního fondu 288 tis. Kč, z toho na nákup knih 238 tis. Kč a na nákup periodik 50 tis. Kč. Rozšíření knihovního fondu je téměř shodné s předchozím rokem, bylo zakoupeno 1 424 nových publikací.

V roce 2010 bylo uspořádáno 9 besed, nejvyšší návštěvnost byla na besedě o paravýsadku Barium, dále na besedě se spisovateli M. Duškem, E. Trojanem, V. Kopeckou a výtvarnicí M. Kulhavou, úspěšná byla také přednáška vedoucího katedry filozofie Univerzity Pardubice o základních otázkách filosofie, cestopisná přednáška o plachtění v Austrálii, přednášky Českého červeného kříže, dvě besedy o čínské medicíně atd. V čítárně knihovny byly v průběhu roku uspořádány čtyři výstavy: "Jaro je tady" - výstava prací dětí MŠ, následovala výstava k výročí vzniku MŠ Sluníčko, dále výstava prací výtvarnice a knižní ilustrátorky Martiny Kulhavé a poslední v loňském roce byla výstava žamberského výtvarníka Zdeňka Krejčího. Dále v knihovně proběhl celodenní vzdělávací a prožitkový seminář na téma rodinných konstelací a seminář o mediaci a úloze mediátora. Během roku uspořádala knihovna pro místní školy desítky bibliografických hodin spojených se zábavnou formou výuky - např. Hádej, hádej hadači, Povídání o pejskovi a kočičce, Den Země, Povídání o Andersenovi apod., připravila např. i výukový a zábavní program pro družební návštěvu z Woerdenu (Holandsko).

Městská knihovna plní i další funkce: vyřídila kupř. 94 požadavků na meziknihovní výpůjční službu (dle požadavků čtenářů vyhledání požadovaných publikací v jiné knihovně a jejich obstarání), což je téměř stoprocentní nárůst oproti r. 2009. Pomáhá se získáváním studijních materiálů, obstarává informace pro badatele atd.

Knihovna se v roce 2010 také stala jedním z koordinátorů celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem".

Dále knihovna v loňském roce zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích - Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí.

Ceny služeb knihovny zůstávají již několik let nezměněny. Poplatek 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za roční registraci dětského čtenáře umožňuje každému za minimální částku přístup ke značnému kulturnímu bohatství.

Výpůjční doba knihovny

Pondělí:8:00 - 10:4513:00 - 19:00
Úterý:8:00 - 10:4513:00 - 18:00
Středa:8.00 - 10:4513:00 - 17:00
Čtvrtek:8:00 - 10:4513:00 - 17:00
Pátek: 16:00 - 18:00

14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: Bc. Lucie Raliková

Přepočtený počet pracovníků3,3
Příspěvek zřizovatele na provoz1.675.000,- Kč
V grantových projektech získáno80.000,- Kč
Příjmy za zrealizované reklamy81.000,- Kč

Muzeum uspořádalo celkem 7 samostatných výstav, z toho 1 mimo budovu muzea.

Vernisáží výstav se zúčastnilo celkem 593 milovníků umění a historie.

Výstavy a stálou expozici muzea a domku Prokopa Diviše si přišlo prohlédnout celkem 4834 návštěvníků. Celkem 89 výprav, z toho bylo 71 školních, 18 dospělých a seniorů. Domek Prokopa Diviše navštívilo celkem 820 hostů.

Muzeum uspořádalo v roce 2010 celkem 15 přednášek. Vyhlášeny a vyhodnoceny byly 4 soutěže a uspořádána byla 1 výtvarná dílna. Genealogický seminář navštěvovalo 22 účastníků. Vernisáže byly obohaceny o 2 divadelní představení, módní přehlídku a vystavena byla tzv. "ďáblova bible". V rámci X. ročníku Svátků dřeva proběhlo Sympozium za účasti 6 řezbářů.

Na muzeum se s odbornými dotazy obrátilo celkem 43 badatelů, kromě studia archivních fondů bylo poskytnuto 14 zápůjček publikací k domácímu studiu.

V roce 2010 bylo pro tvorbu výstav zapůjčeno celkem 386 předmětů a zároveň vyhovělo žádostem jiných muzeí celkem 44 zápůjčkami předmětů.

V roce 2010 bylo zakonzervováno celkem 29 předmětů. Náročným restaurováním prošlo celkem 6 a do sbírkových fondů bylo zapsáno celkem 169 nových sbírkových předmětů.

Do muzejní knihovny bylo zakoupeno nebo získáno darem celkem 27 knižních titulů.

V roce 2010 poskytlo muzeum informace o Rotary klubu Žamberk pro zpracování knihy a poskytlo fotografie pro kalendář - Žamberk historický.

Muzeum se účastnilo dvou vědecko-výzkumných úkolů.

Pardubický kraj poskytl grant na výrobu replik stojatek pro Erxlébenovu lékárnu. Zároveň finančně podpořil X. ročník Svátků dřeva.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků535
Počet přestupků projednaných domluvou230
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu66
Počet přestupků projednaných pokutou239
Uloženo na pokutách137.600,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz278
Přestupky na úseku alkoholismu5
Přestupky proti veřejnému pořádku162
Přestupky proti občanskému soužití10
Přestupky proti majetku72
Jiné zákony8

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty460.000,- Kč
Odchyt toulavých psů45
Doručování písemností72