Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2011

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2011 na obsazení pracovních míst MěÚ:
(SPDO - vedoucí odboru; SPDO - přestupky, body; SPDO - přestupky, trestné činy)
3
Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2011 na obsazení pracovních míst v příspěvkových organizacích:0

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku20 130
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize411
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty20 030
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku5 826
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku9 767
Počet dokumentů přijatých prostřednictvím faxu194
Počet dokumentů odeslaných prostřednictvím faxu215
Počet scanovaných dokumentů25

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů350

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna3 488
Sekretariát starosty429
REUP359

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů485
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní54
Výpis z Obchodního rejstříku118
Výpis z Živnostenského rejstříku52
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových17
DS - žádost o zřízení datové schránky3
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby9
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby0
Konverze z moci úřední31

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů375

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet projednaných přestupků199
Uloženo na pokutách131.700,- Kč
Zaplaceno84.700,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let9
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let10
Počet přestupků spáchaných mezi osobami blízkými28
Počet přestupků spáchaných občany Žamberka69

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků25
Odměna52.500,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Obecně prospěšné práce

2 odsouzení z roku 2010 + 6 odsouzených v roce 2011 z toho:

Vymáhání pohledávek

PRAV100.600,- Kč
Městská policie84.900,- Kč
SPDO259.200,- Kč
Celkem444.700,- Kč

Vyřizování stížností

Podáno 8 stížností na nesprávný úřední postup, 7 stížností bylo shledáno neoprávněnými, vyřešení 1 stížnosti přešlo do roku 2012.

Poskytování informací v roce 2011

Podáno žádostí34
Vyřízeno33

Jedna žádost byla částečně odmítnuta.

Výroční zpráva byla předložena radě města na jednání dne 16. 02. 2012 a vyvěšena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na úřední desce.

Veřejná služba

V roce 2009 začalo město Žamberk organizovat veřejnou službu, kdy osoby které veřejnou službu vykonávají, za práci nedostávají odměnu, ale činnost se jim zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Veřejnou službu fakticky zajišťují TS ŽAMBERK s.r.o., smlouvy uzavírá odbor právní.

V období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 se do veřejné služby zapojilo 36 osob, se kterými bylo postupně uzavřeno 101 smluv o výkonu veřejné služby. Na veřejné služby bylo odpracováno celkem 7 053 hodin.


3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Jednání bezpečnostní rady a krizového štábu

Bezpečnostní rada (BR) jako koordinační orgán pro přípravu na mimořádné události a krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále "ORP") jednala v roce 2011 celkem 2x. Mimo jiné byly řešeny otázky protipovodňové připravenosti území, varování obyvatel, havarijní a krizové plánování a stav připravenosti složek IZS a krizových orgánů.

Krizový štáb (KŠ) ORP jako pracovní orgán pro řešení mimořádných událostí a krizových situací (členové se převážně rekrutují z městského úřadu) provedl nácvik činnosti v 11/2012 na téma "Povodňové situace na toku Divoká Orlice a ve městě Žamberk". Nácviku se zúčastnily i vybrané obce na toku.

Připravenost a součinnost daných územních orgánů a složek v této oblasti je hodnocena pozitivně, přesto k zlepšení činnosti bylo vytyčeno několik úkolů.

Povodňová prevence

Rozhodujícím úkolem bylo dokončit zpracování podkladů a předložení dokumentace k ÚŘ na Povodí Labe s.p. - dotace na výstavbu protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice v části Žamberka. V listopadu 2011 byla zpracována dokumentace pro stavební a Povodí Labe s.p. spolu s městem požádali o vydání stavebního povolení na tuto akci. Řízení bylo přerušeno a žadatel musí doplnit dokumentaci, vyjádření a povolení.

Informovanost obyvatelstva

Informování obyvatel o hrozbě nebo již o vzniku mimořádné události je základním úkolem města. K tomuto využíváme různé prostředky m. j.:

  1. Infokanál Žamberk - zasílání hromadných zpráv SMS na mobilní telefony zájemců. Do této služby je zařazeno 76 občanů - zájemců. I přesto, že je tato služba pro občany zdarma a v jejich prospěch, počet přihlášených osob v systému svědčí o určitém nezájmu. V běžném životě obdrží uživatelé zprávy o dění ve městě a o vývoji počasí v případě nutnosti pak tísňové informace o vzniku, vývoji situace a pokyny k činnosti. Další zájemci se mohou hlásit na odboru obrany.
  2. Informační panel - velkoplošný panel (zobrazí 1 SMS zprávu) instalovaný na budově Centra sociálních služeb (penzion). Za běžné situace zde můžete najít informace o vývoji počasí či běžném dění ve městě a v době hrozby povodní o stavu na toku a přehradě Pastviny, o vývoji povodňové situace a pokyny pro občany.

Prostředky pro likvidaci následků

Město k 31. 12. 2011 disponovalo těmito prostředky využitelnými i občany při likvidaci následků mimořádných událostí a havárií:

V běžném životě lze tyto prostředky zapůjčit na komerční bázi fyzickým i právnickým osobám (info tel. 465 670 218).

Jednotka PO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ktg. II má 20 členů s pohotovostí do 5 min. a dojezdovou vzdáleností do 10 min. Velitelem jednotky je Milan Červ a zástupcem Jan Kalous.

Jednotka provedla 9 zásahů za rok, z nich největší byla účast na likvidaci požáru Disco clubu v Nádražní ulici. Jednotka 3x zasahovala v Žamberku (požáry) a 6x mimo k. ú. Žamberk. 7x vyjížděla k požáru, 2x k dopravní nehodě.

Jednotka byla v r. 2011 financována na činnost částkou 355 tisíc Kč.

Certifikace činnosti úřadu

V r. 2007 získal úřad certifikaci dle ISO/IEC 27001 - bezpečnost informací při výkonu veřejné správy, kterou i v roce 2011 potvrdil.


4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Ing. Marcel Klement, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.20116 069 (3 071 Ž, 2 998 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku55 (36 Ž, 19 M)
Narozeno dětí68 (35 D, 33 CH)
Zemřelo osob38 (20 Ž, 18 M)
Uzavřeno občanských sňatků36
Uzavřeno církevních sňatků7
Uzavřeno sňatků celkem43
Rozvodů *17
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu140 (77 Ž, 63 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka165 (74 Ž, 91 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu141 (74 Ž, 67 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu28 (7 Ž, 21 M)
Počet obyvatel **28 679
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31. 12. 2010.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP3 207
Počet vydaných prvních OP308
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu771
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu421
Počet OP vydaných z důvodu odcizení92
Počet OP vydaných z důvodu ztráty252
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení19
Počet OP vydaných z důvodu skončení platnosti stávajícího OP924
Počet OP vydaných z ostatních důvodů449
Počet OP vydaných celkem3 322
Počet skartovaných OP2 923
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny21
Počet vystavených Potvrzení o OP564
Uloženo na pokutách31.600,- Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji1 243
Počet vydaných CP bez biometrických údajů53
Počet vydaných CP celkem1 296
Počet žádostí o zápis dětí do cestovního dokladu128
Počet ztracených CP28
Počet odcizených CP5
Počet skartovaných CP1 027
Uloženo na pokutách2.800 Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé414
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)56
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)24
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče21
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP3
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP167
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu114
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu11
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů446
Počet zadržených ŘP34
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)15

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk9
Správní řízení na úseku autoškol12
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění898
Prospělo žadatelů275 (56 %)
Neprospělo žadatelů143 (44  %)
Počet opakovaných zkoušek411
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči, nebo po ZŘMV)28
Počet žadatelů16
Prospělo žadatelů12 (75 %)
Neprospělo žadatelů4 (25 %)
Počet opakovaných zkoušek12

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk4
Správní řízení na úseku taxislužby6
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí2
Kontrola - státní technický dozor6

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.201137 882
Počet provedených změn v registru vozidel10 974
Registrace vozidel - přihlášení2 995
Trvalé vyřazení vozidel z provozu606
Dočasné vyřazení vozidel z provozu693
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí17
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů219
Výdej dat z registru vozidel1 448
Výjezdy vozidel do zahraničí139
Výměna registračních značek128
Změna v záznamu vozidla2 011
Změna vlastníka vozidla197
Vybavení, nestandardní provedení vozidla338
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel354
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel18

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)105
Počet vydaných stavebních povolení11
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby16
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení95
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství30
Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy. Pracovník silničního správního úřadu se účastnil ústních jednání a místních šetření v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení vedených obecními stavebními úřady a dalších jednání týkajících se zájmů silnic II. a III. třídy v rámci správního obvodu.
Celkový počet přestupků358
Postoupeno nebo odloženo43
Zastaveno řízení16
Vyřízeno v blokovém řízení43
Řešeno příkazním řízením86
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím63
Počet neukončených řízení o přestupcích107
Počet odvolání proti rozhodnutí5
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)31
Přestupky spáchané mladistvými2
Uloženo na pokutách1.021.500,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno587
Počet soudních jednání346
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1 869
Počet klientů kurátora pro mládež121
Počet dětí v pěstounské péči32

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Dávky pro zdravotně postižené a staré občany

Částka vyplacená na příspěvek na provoz motorového vozidla2.667.779,- Kč pro 690 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na úpravu bytu386.100,- Kč pro 15 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na zakoupení vozidla1.070.200,- Kč pro 12 klientů
Částka vyplacená na zakoupení zvláštních pomůcek800.020,- Kč pro 38 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na individuální dopravu58.500,- Kč pro 9 klientů
Částka vyplacená na příspěvek na péči59.418.600,- Kč pro 953 klientů

Dávky hmotné nouze

Celkový počet vyhodnocených dávek1 135
Částka vyplacená na příspěvek na živobytí2.421.909,- Kč/785 vyplacených dávek
Částka vyplacená na doplatek na bydlení473.322,- Kč/191 vyplacených dávek
Částka vyplacená na dávky mimořádné
okamžité pomoci
53.757,- Kč/45 vyplacených dávek

6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Počet živnostenských podnikatelů s platným ŽO5 663
Počet podnikatelů, jejichž všechna ŽO jsou pozastavena nebo přerušena530
Počet koncesovaných živnostenských oprávnění252
Počet vázaných živnostenských oprávnění562
Počet řemeslných živnostenských oprávnění2 571
Počet volných živnostenských oprávnění4 528
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů252
Počet živnostenských oprávnění celkem7 913

Registrace

Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové živnostenské oprávnění396
Počet výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění653
Počet rozhodnutí o udělení koncese nebo její změně13
Počet žádostí o stanovisko ke koncesi nebo její změně10
Počet oznámených změn celkem388
Počet oznámených změn údajů o provozovně346
Počet zrušených ŽO na vlastní žádost88
Počet přerušení a pokračování v provozování živnosti144
Počet výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku74
Počet podaných osvědčení zemědělským podnikatelům11
Počet vydaných potvrzení o přerušení provozování zem. výroby3
Počet vydaných potvrzení o vyřazení z evidence zem. podnik.2
Celková výše vybraných správních poplatků265.640,- Kč

Kontroly

Počet podnětů a stížností na podnikatele24
Počet vyjádření ke stavebním řízením4
Počet kontrol128
Počet místních šetření126

Sankce

Počet zrušených ŽO z moci úřední0
Počet uložených pokut47
Celková výše uložených pokut40.000,- Kč

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí49
Vydané písemnosti mimo správní řízení169
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů713
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů284
Zpracování oznámení o zařízeních k nakládání s odpady a přepravcích odpadů1
Kontroly (dozory) se zápisem24
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech5
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci0

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí33
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL307
Vydáno loveckých lístků34
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP1
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR12
Informace pro MS3
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Kontroly se zápisem5
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby187
Evidence lovecky upotřebitelných psů18

Rybářství

Vydané rybářské lístky129
Vydané písemnosti mimo správní řízení5

Ochrana zvířat proti týrání

Kontroly se zápisem0

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí18
Vydaná sdělení ve věci záloh54
Vydané písemnosti mimo SŘ210
Odpověď na stížnost0
Kontroly se zápisem9
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Odvolání0
Výkazy pro nadřízené orgány st. správy5
Různé (postoupení aj.)2

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků10
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení14
Vedení evidence o stanovištích včelstev8

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí84
Vydané písemnosti mimo správní řízení306
Kontroly se zápisem78
Přestupky1
Vyřízení stížnosti0
Vyhlášené památné stromy1
Odvolání2
Příprava podkladů do RM16

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí50
Vydané písemnosti mimo správní řízení212
Vydaná potvrzení o původu reprodukčního materiálu2
Kontroly se zápisem43
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty5
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání1
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO0
Počet lesních hospodářských osnov v ks69
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé31

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF76
Písemnosti mimo SŘ194
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)5
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání0

Vodní hospodářství

Ukončená správní řízení vedená z moci úřední2
Vydaná správní rozhodnutí188
Počet vydaných písemností mimo správní řízení465
Vydané kolaudační souhlasy9
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce9
Kontroly (dozory) se zápisem34
Prověření podnětů na porušení vodního zákona, zákona o VAK8
Řešení havárie způsobující ohrožení ŽP1
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty2
Odvolání1
Elektronické vedení evidence rozhodnutí - Mze ČR338
Evidence majetková a provozní vodovodů a kanalizací181
Statistické výkazy ČSÚ12
Různé (postoupení aj.)2

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol14
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace16
Příprava výběrových řízení1
Příprava a podání žádosti o dotace2
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města40
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled3
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města25
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.40
Vyjádření ostatní6

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření6
Konzultace, kontroly4
Řešení stížností0
Příprava a podání žádosti o dotace1
Různé6

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP210
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí445
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP3
Vydaná vyjádření - ostatní3
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním113

Správní poplatky

Stavební povolení58.800,- Kč
Rybářské lístky33.150,- Kč
Lovecké lístky21.090,- Kč
Souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů2.000,- Kč
Vydání kopie, opisu apod. ze spisu45,- Kč
Znečišťování ovzduší3.000,- Kč
Náklady řízení12.000,- Kč
Pokuty21.500,- Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Zástupce vedoucí odboru: Hana Matějíčková, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2009

UkazatelSkutečnost
v tis. Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy63 01410 383
Nedaňové příjmy12 8422 116
Kapitálové příjmy24 2233 991
Přijaté dotace100 83416 615
Příjmy celkem200 91333 105
Provozní výdaje172 01828 344
Kapitálové výdaje39 7936 557
Výdaje města celkem211 81134 900
Rozdíl příjmů a výdajů4 665773
Úvěry přijaté v roce 201120 0003 295
Uhrazené splátky přijatých úvěrů8 4571 393

Počet obyvatel k 31. 12. 2011 včetně cizinců 6 069

Výdaje Města Žamberk v roce 2009 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech přepočítané na jednoho obyvateleV tis. Kč celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho provozní výdaje celkemZ toho investiční výdaje celkem
Zemědělství, lesní hospodářství2 3613891,111 940421
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch1 5172500,72985532
Záležitosti pozemních komunikací, doprava18 5613 0588,763 51615 045
Odvádění a čištění odpad. vod4270,02420
Vzdělávání10 7711 7755,099 4941 277
Kultura, církve a sdělovací prostředky11 2111 8475,299 1802 031
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže17 7302 9218,374 78612 944
Zdravotnictví590970,2865525
Sociální služby vč. sociálních dávek71 52011 78433,7771 5200
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj9 6331 5874,554 6544 979
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města7 3571 2123,477 3570
Nakládání s odpady4 4217282,094 4210
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana3 6906081,743 147543
Všeobecná veřejná správa a služby41 2426 79519,4739 7461 496
Finanční operace11 1651 8405,2711 1650
Celkem211 81134 900100172 01839 793

Ukončené investice v roce 2009 - výběr

Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Ledová plocha - zimní stadion17 248
Rekonstrukce interiéru Divišova divadla, Divadelní kavárna5 692
Městské muzeum - zabezpečovací zařízení223
Velký Hájek - chodníky, komunikace4 399
Dětské dopravní hřiště415
Komunikace, chodníky, parkoviště438
Hřiště na Rozálce151
Veřejné osvětlení Pod Karlovicemi107
Pozemky2 220
CELKEM30 893

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. Kč
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 36491nezapisuje se
Ekola České Libchavy, s.r.o.560511 200
Správa budov Žamberk s.r.o.12 73810012 738
TS Žamberk s.r.o.16 87210016 872
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6025240
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk3035150

Ostatní ukazatele roku 2009

VHP

Počet povolených VHP na rok 201024
Místní poplatek z VHP a jiných THZ v roce 2010286.631,- Kč
Odvod výtěžku z provozování VHP za rok 2009168.071,- Kč
Správní poplatek z VHP v roce 2010428.000,- Kč

Psi

Počet vydaných známek pro psy73
Nově přihlášení psi56
Majitelé osvobozeni od poplatku16

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení129.000,-
Počet přijatých nálezů47
Počet přijatých nálezů předáných majitelům15

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Jiří Šmok, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej bytů90
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej18
Kupní smlouvy - výkup4
Nájemní smlouvy10
Ostatní smlouvy23
Zápis listin9
Vyhlášení23
Přiznání k dani z převodu nemovitostí108
Výpis z listu vlastnictví349
Objednávky183
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly22
Pohyb majetku - zařazovací protokoly46
Výběrová řízení21
Příprava bodů jednání RM462
Příprava bodů jednání ZM92
Ověřování podpisů, vidimace359
Lesní výroba - příjem707.438,- Kč
Lesní výroba - výdej372.968,- Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)5
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)13
Počet územně plánovacích podkladů (územní studie) - dokončených 1

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek33
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.29
Řízení zastavená usnesením2
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace5
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy40
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky3

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje23
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR9
Počet přijatých žádosti o příspěvek města8
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka6

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení515
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební2974
Ostatní rozhodnutí2431
Kolaudační rozhodnutí414
Povolení nebo nařízení odstranění staveb12
Rozhodnutí celkem63136
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce199

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení32
Stížnosti řešené stavebním úřadem1014

Opatření

Územně plánovací informace820
Územní souhlas5796
Souhlas s provedením ohlášení stavby2450
Kolaudační souhlas1723
Souhlas se změnou užívání stavby79
Opatření celkem113198
Opatření celkem Žamberk + obce311

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního520
Státní dozor2742
Souhlas s dělením a scelováním pozemků3154
Sdělení stavebního úřadu, statistika4578
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení521

Poplatky

Poplatky130.457,- Kč
Poplatky za správní řízení130.200,- Kč
Nebylo uhrazeno0,- Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení0,- Kč
Vybrané poplatky za kopírování257,- Kč

Dotace

Podané žádosti o dotace

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Rozšíření kompostovací plochy v CNO Dlouhoňovice
Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk
Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Žamberk
Zdraví je náš společný cíl
Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu
Vzdělávání v eGon centru Žamberk
Nadace ČEZ Oranžové hřiště

Počet podaných žádostí o státní a zahraniční finanční výpomoc v rámci odboru v hodnotě cca 39.0 mil. Kč.


10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Kateřina Šípková, tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz

Příspěvek zřizovatele:261.000,- Kč
Na grantových projektech získáno:125.148,- Kč
Příjmy z jiné činnosti:100.000,- Kč

Návštěvnost

V roce 2011 využilo služeb informačního střediska celkem 11 773 návštěvníků (o 1 871 osob více než v roce 2010), z toho 382 jich bylo ze zahraničí. Informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení u nás hledalo 7 423 návštěvníků. Ostatními žádanými službami byl prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, tisk, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost. V roce 2011 jsme zpracovali 1 867 e-mailových a telefonických dotazů.

Tyršovu rozhlednu navštívilo 5 283 osob (o 1 486 více než v předchozím roce). V jejím okolí jste mohli navštívit kulturní festival Orlická brána, hudební festival Jamrock nebo závod Běh na Rozálku.

Prezentace

Informační středisko v roce 2011 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu Region Tour v Brně a Holiday World v Praze. Propagační materiály o Žamberku jste mohli vidět také na veletrzích cestovního ruchu v Hradci Králové, v Ostravě, v Olomouci, v Jablonci nad Nisou, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Bratislavě, v Banské Bystrici, ve Wroclavi a v Poznani.

Město se prezentovalo také v časopisech a novinách cestovního ruchu (Turistické noviny Východních Čech, Turistické noviny Orlických hor a Podorlicka, Kam po Česku), v brožurách (Kam s rodinou a jinou zvířenou) a v inzertních novinách (Orin). Dále v souboru trhacích map Pardubického kraje. Informační středisko připravilo pro návštěvníky nové letáčky města s doporučenými tipy na výlety ve městě a v okolí včetně mapy, kapesní kalendáříky s fotografií zámeckého parku a vstupenky na Tyršovu rozhlednu. Informační středisko také pomáhalo při korekturách a distribuci nástěnných map Žamberka a cykloturistických map Orlických hor a Podorlicka.

Novinky

Informačnímu středisku se podařilo díky aktualizaci a vkládání dat na webové stránky získat dotaci Pardubického kraje ve výši 125.148,- Kč (o 49.586,- Kč vyšší než v roce 2010). Díky této dotaci nakoupilo např. laminátor, který rozšíří nabídku služeb IS od 1.4.2012.

Nově nabídlo barevný tisk pro veřejnost. A také připravilo podklady dokumentů Sdružení obcí Orlicko pro archív.

Dále nechalo zhotovit informační tabuli Tyršovy rozhledny, která bude instalovaná na jaře roku 2012 u koupaliště v Žamberku. Zajistilo na rozhledně výměnu poškozených dřevěných prken, opravu hromosvodu, rozhledové růžice a z důvodu bezpečnosti instalaci nových světel.

Propagační materiály města a okolí najdete vystavené v nových stojanech v IS i na rozhledně. V informačním středisku je pro návštěvníky k dispozici turistické razítko s Domkem Prokopa Diviše.

K nově zhotovených suvenýrům s motivem města patří hrnečky, zvonečky, náprstky, svíčky a magnety.

Informační středisko se stalo držitelem certifikátů České centrály cestovního ruchu v Praze a Asociace turistických informačním center.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Zuzana Žváčková, tel. 465 670 281

AkcePočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1368
Diamantové svatby22 páry
Diamantové svatby - písemná gratulace1 
Zlaté svatby33 páry
Orchideová svatba - písemné gratulace5 
Stříbrné svatby - písemné gratulace9 
Stříbrné svatby11 pár
Osobní návštěvy jubilantů122 
Písemné gratulace138 
Předávání maturitních vysvědčení473
Předávání výučních listů693
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd571
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici140
Osamělí důchodci - jarní + podzimní + vánoční setkání3102
Návštěva v domovech důchodců + LDN29
Zasedání komise415

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Daniel Kubelka, tel. 465 614 583

Kino

Promítací schéma v roce 2011 zůstalo téměř zachováno - promítací dny jsou středa, sobota, neděle. 1x za 14 dní čtvrtek (filmový klub).

Celkový počet uvedených filmových titulů118 (144 projekcí, 7 728 diváků)
Počet filmových představení v rámci
Dětského filmového festivalu
5 (1 210 diváci)
Počet filmových představení pro školy7 (12 projekcí, 2 557 diváků)
Počet filmových projekcí neuskutečněných
pro neúčast diváků
11

Průměrná návštěvnost na odehrané filmové představení (bez školních představení a dětského festivalu) byla 34 diváci, průměrná návštěvnost celková byla 58 diváků.

Mimo promítací profil kina jsme letos poprvé připravili "letní kino&. Odpromítali jsme 4 tituly s celk. návštěvností cca 350 diváků.

Nejvyšší návštěvnost

Muži v naději (ČR)543/3 *
Lidice (ČR)1 034/5 *
Šmoulové (USA) **303/1 *
*   - počet diváků / počet projekcí
** - nejvyšší návštěvnost na jednu projekci

Divadla a koncerty

V roce 2011 jsme divákům nabídli 15 divadelních, koncertních, cestopisných i jiných představení, celkem 1 900 návštěvníků.

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy a pro gymnázium jsme připravili 10 divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (21 představení, 4 904 diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme pátý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou, který navštívilo cca 3 000 diváků. V rámci festivalu jsme nabídli 18 různých představení a vystoupení.

Pronájmy

V roce 2011 jsme evidovali 21 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se zde uskutečnilo 41 různých představení, která navštívilo celkem 6 932 diváků.

Filmový klub

Pro filmový klub jsme promítali, tak jako každoročně, každých 14 dní film podle výběru a požadavků členů klubu. Ve druhém pololetí jsme programovali filmy bez spolupráce s vedoucí FK, která se vzdala funkce a prozatím tato pozice nebyla obsazena. Celkem 19 projekcí a 238 diváků.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš nastudoval hru Koťata se topívají v režii Mgr  M. Bělohlávka.

Další činnost

V pivnici U Divadla jsme zorganizovali 3 koncerty amatérských kapel, podíleli jsme se na organizaci akce Talent 2010, Běh Naděje, Barium, festivalu Ejhle loutka a Svátků dřeva, připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

Celkem se v roce 2011 v Divišově divadle uskutečnilo celkem 77 představení (divadelní, hudební, cestopisné, prezentační aj.), celkem 13 736 návštěvníků.

V celkovém součtu včetně filmových projekcí (i letního kina) a akcí konaných mimo DD (mimo Orlické brány) bylo v roce 2011 v Divišově divadle uskutečněno 229 akcí (představení).

V roce 2011 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 21 464 diváků a posluchačů + cca 3 500 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

Žamberská knihovna prožila v loňském roce již 95 sezonu od svého založení. Základní statistické údaje za rok 2011 jsou:

Stav knihovního fondu byl ke konci roku 52 765 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Během roku se zaregistrovalo 1 366 čtenářů, z toho 422 ve věku do 15 let. Je to o 117 čtenářů více než v roce předešlém.

Knihovnu fyzicky navštívilo 21 319 návštěvníků a další téměř tři tisíce čtenářů ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2011 stoupl na 65 084, z toho 53 034 bylo knih a 12 050 periodik. V kategorii knih činil počet výpůjček beletrie pro dospělé 31 805 a beletrie pro děti 9 108, počet výpůjček naučné literatury pro dospělé byl 9 951 a pro děti 2 170. Vzrostla především četba beletrie pro děti i dospělé, což je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

Celkem bylo v roce 2011 použito na rozšíření výpůjčního fondu 302 tis. Kč, z toho na nákup knih 262 tis. Kč a na nákup periodik 40 tis. Kč. Rozšíření knihovního fondu je vyšší než v předchozím roce, celkem bylo zakoupeno 1 649 nových publikací.

Knihovna v loňském roce zajišťovala také tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích.

Důležitou činností knihovny je podíl na vzdělávacím, výchovném a kulturním životě města. V roce 2011 v knihovně proběhlo na stovku kulturních a vzdělávacích akcí - namátkou oslavy 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, kde knihovna byla i jedním ze spolutvůrců vzniklé publikace, dále např. beseda s editorem sci-fi literatury Ondřejem Jirešem, beseda se začínající spisovatelkou Klárou Podobovou, besedy pořádané ve spolupráci s Dámským klubem, Českým červeným křížem atd.

Podstatně více než dříve se knihovna věnuje podchycení nejmladší generace - pro děti prvního stupně zavedla pravidelné čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravuje každý měsíc čtenářskou hodinku a pro děti organizuje i mnoho jednorázových akcí, např. Pirátské dopoledne v knihovně, Středověké dopoledne v knihovně, akce ke Dni pro dětskou knihu - Za pohádku pohádka, Předvánoční burza nápadů, atd. Celkem se vloni uskutečnilo 34 akcí pro děti a dospělé.

V čítárně i v ostatních prostorách knihovny proběhlo v r. 2011 11 výstav - kresby a malby žamberského výtvarníka Zdendy Krejčího, háčkovaná krajka M. Matyášové, olejomalby Jarmily Matyášové, výstava ke 100. výročí narození uměleckého knihaře Jiřího Faltuse, dětská výstava oblíbených pohádkových postav, letní výstava Putování s Felixem, výstavka ke knize "Tam kde žijí divočiny", výstava souborů a figurek z kukuřičného šustí, výstava obrázků ke knize "Lichožrouti", výstava výrobků z přírodnin - Domeček pro Kukyho a výstava perníčků z dílny Česká řemesla.

Rozšířila se nabídka pro školy - pro každý ročník ZŠ i pro předškoláky jsou připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Vloni proběhlo celkem 56 vzdělávacích hodin pro školy.

V roce 2011 se rozšířily také některé služby - například o čekajících rezervacích dostávají čtenáři informační e-mail, v knihovně jsou neustále k dispozici nejnovější čísla týdeníků pro prezenční výpůjčky a knihovní fond je rozšířen o půjčování audioknih.

Ceny služeb knihovny zůstávají již několik let nezměněny: poplatek 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za roční registraci dětského čtenáře.

Výpůjční doba knihovny

Pondělí:8:00 - 10:4513:00 - 19:00
Úterý:8:00 - 10:4513:00 - 18:00
Středa:8.00 - 10:4513:00 - 17:00
Čtvrtek:8:00 - 10:4513:00 - 17:00
Pátek: 16:00 - 18:00

14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: Bc. Lucie Raliková

Přepočtený počet pracovníků3
Příspěvek zřizovatele na provoz1.749.000,- Kč
V grantových projektech získáno100.000,- Kč
Příjmy za zrealizované reklamy53.000,- Kč

Muzeum uspořádalo celkem 10 samostatných výstav + Svátky dřeva stranou muzea.

Vernisáží výstav se účastnilo celkem 866 zájemců o historii a umění.

Výstavy a stálou expozici muzea si přišlo prohlédnout celkem 4 596 návštěvníků. Celkem 71 výprav, z toho bylo 37 školních, 34 dospělých a seniorů. Domek Prokopa Diviše navštívilo celkem 806 lidí.

Muzeum uspořádalo v roce 2011 celkem 6 přednášek. V rámci vánoční výstavy byla vyhlášena a vyhodnocena 1 foto soutěž. Vernisáže byly obohaceny o představení žáků ZUŠ Petra Ebena, pěveckého sboru Viola nebo skupiny Oktet girls.

Nad rámec běžných výstav pořádalo muzeum XI. ročník Svátků dřeva na téma Dřevo a zbraně. Ten navštívilo 2 385 návštěvníků.

Další akcí mimo běžný program byly oslavy 100. výročí založení muzea, v jehož rámci byly 4 koncerty, 5 přednášek a 2 odpoledne pro děti.

Na muzeum se s odbornými dotazy obrátilo celkem 67 badatelů, kromě studia archivních fondů bylo poskytnuto 17 zápůjček publikací k domácímu studiu.

V roce 2011 bylo pro tvorbu výstav zapůjčeno celkem 423 předmětů a zároveň vyhovělo žádostem jiných muzeí celkem 92 zápůjčkami předmětů.

V roce 2011 bylo zakonzervováno celkem 76 předmětů. Restaurováním prošly 2 a do sbírkových fondů bylo zapsáno celkem 96 nových sbírkových předmětů.

Do muzejní knihovny bylo zakoupeno nebo získáno darem celkem 6 knižních titulů.

Pardubický kraj poskytl grant na zavedení nového systému na elektronický zabezpečovací systém. Zároveň finančně podpořil XI. ročník Svátků dřeva. Nad oslavami muzea převzala záštitu radní Pardubického kraje ing. Jana Pernicová.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků485
Počet přestupků projednaných domluvou191
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu66
Počet přestupků projednaných pokutou228
Uloženo na pokutách203.400,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz342
Přestupky na úseku alkoholismu0
Přestupky proti veřejnému pořádku85
Přestupky proti občanskému soužití5
Přestupky proti majetku44
Jiné zákony9

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty400.000,- Kč
Odchyt toulavých psů33
Doručování písemností76