Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2012

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2012 na obsazení pracovních míst MěÚ:
(ZPZE – vodní hospodářství, SPDO – Občanské průkazy a cestovní doklady, SOCZ – sociálně-právní ochrana dětí, REUP – majetek města, PRAV – právník)
5

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku17370
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize325
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty15103
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku5621
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku8463
Počet scanovaných dokumentů34

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů353

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna3536
Sekretariát starosty251
REUP226

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů404
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní20
Výpis z Obchodního rejstříku92
Výpis z Živnostenského rejstříku28
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových14
DS - žádost o zřízení datové schránky3
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby1
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby0
Konverze z moci úřední27

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů498

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet projednaných přestupků128
Uloženo na pokutách66.000,- Kč
Zaplaceno30.700,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let3
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let4
Počet přestupků vykazujících některé znaky domácího násilí23

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků24
Odměna50.400,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Vymáhání pohledávek

PRAV40.600,- Kč
Městská policie96.600,- Kč
SPDO246.700,- Kč
Celkem383.900,- Kč

Vyřizování stížností

Podáno 10 stížností na nesprávný úřední postup, všechny byly shledány neoprávněnými.

Poskytování informací v roce 2011

Podáno žádostí56
Vyřízeno55

Jedna žádost byla částečně odmítnuta.

Výroční zpráva byla předložena radě města na jednání dne 31. 01. 2013 a vyvěšena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na úřední desce.

Veřejná služba

Od 01.01.2012 město veřejnou službu neorganizuje – přešlo do správy Úřadu práce.


3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Jednání Bezpečnostní rady k aktuálním otázkám krizové a havarijní připravenost území2
Zdokonalovací nácvik činnosti Krizového štábu1

Povodňová prevence

Hlavní úsilí bylo nasměrování k připravenosti stavební dokumentace k realizaci projektu Protipovodňová opatření na toku Divoká Orlice Žamberk. Vzhledem k nevyřešení církevního pozemku a nereálnosti provést stavbu do 1 roku, byla realizace odložena do dalších let.

Informovanost obyvatelstva

Počet občanů odebírajících hromadné SMS74

Prostředky pro likvidaci následků mimořádných událostí a havárií

Prostředky pro likvidaci následků, kterými město disponuje

Odvlhčovač vzduchu (vysoušeč)3
Výkonné topidlo na propan-butan1
Náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát 15 kVA (přívěs)1
Ponorné čerpadlo1

Pokud není nastalá krizová situace, mohou být, za úplatu, tyto prostředky pronajaty fyzickým i právnickým osobám (info tel. 465 670 218).

Jednotka PO

Velitel jednotky: Milan Červ, zástupce velitele: Jan Kalous

Počet členů jednotky21
Počet zásahů19
Počet zásahů v Žamberku (bez požáru)7
Počet zásahů v okolních obcích (požárů)10
Prostředky vyčleněné na činnost jednotky370.000,- Kč

Certifikace činnosti úřadu

V roce 2007 získal úřad certifikaci dle ISO/IEC 27001 – bezpečnost informací při výkonu veřejné správy a v roce 2008 potom certifikát jakosti podle normy ISO 9001. Oba certifikáty úřad v roce 2012 obhájil.


4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Ing. Marcel Klement, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.6036 (3049 Ž, 2987 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku55 (36 Ž, 19 M)
Narozeno dětí62 (27 D, 35 CH)
Zemřelo osob57 (33 Ž, 24 M)
Uzavřeno občanských sňatků38
Uzavřeno církevních sňatků5
Uzavřeno sňatků celkem43
Rozvodů *12
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu153 (82 Ž, 71 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka118 (69 Ž, 49 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu186 (100 Ž, 86 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu25 (13 Ž, 12 M)
Počet obyvatel **28594
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31. 12.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP3337
Počet vydaných prvních OP406
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu752
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu394
Počet OP vydaných z důvodu odcizení114
Počet OP vydaných z důvodu ztráty221
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení28
Počet OP vydaných z důvodu skončení platnosti stávajícího OP1161
Počet OP vydaných z ostatních důvodů293
Počet OP vydaných celkem3437
Počet skartovaných OP2910
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny47
Počet vystavených Potvrzení o OP961
Uloženo na pokutách25.100,- Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji1980
Počet vydaných CP bez biometrických údajů68
Počet vydaných CP celkem2048
Počet žádostí o zápis dětí do cestovního dokladuneprovádí se
Počet ztracených CP91
Počet odcizených CP2
Počet skartovaných CP1112
Uloženo na pokutách1.500 Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.18803
Počet vydáných ŘP1728
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé364
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)69
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)16
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče298
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP6
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP154
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu107
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu11
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů469
Počet zadržených ŘP28
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)8

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk9
Správní řízení na úseku autoškol14
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění732
Prospělo žadatelů276 (62 %)
Neprospělo žadatelů195 (38  %)
Počet opakovaných zkoušek228
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči, nebo po ZŘMV)13
Počet žadatelů9
Prospělo žadatelů5 (55 %)
Neprospělo žadatelů4 (45 %)
Počet opakovaných zkoušek4

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby11
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí2
Kontrola - státní technický dozor0

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.32885
Počet provedených změn v registru vozidel10960
Registrace vozidel - přihlášení2750
Trvalé vyřazení vozidel z provozu621
Dočasné vyřazení vozidel z provozu757
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí28
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů227
Výdej dat z registru vozidel2452
Výjezdy vozidel do zahraničí0
Výměna registračních značek198
Změna v záznamu vozidla4457
Změna vlastníka vozidla148
Vybavení, nestandardní provedení vozidla331
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel325
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel18

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)109
Počet vydaných stavebních povolení25
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby24
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení81
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství25
Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy. Pracovník silničního správního úřadu se účastnil ústních jednání a místních šetření v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení vedených obecními stavebními úřady a dalších jednání týkajících se zájmů silnic II. a III. třídy v rámci správního obvodu.

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků399
Postoupeno nebo odloženo13
Zastaveno řízení26
Vyřízeno v blokovém řízení57
Řešeno příkazním řízením82
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím90
Počet neukončených řízení o přestupcích131
Počet odvolání proti rozhodnutí3
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)30
Přestupky spáchané mladistvými1
Uloženo na pokutách641.000,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno596
Počet soudních jednání290
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1917
Počet klientů kurátora pro mládež94
Počet dětí v pěstounské péči27

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Sociální práce v systému hmotné nouze a sociálních služeb

Počet klientů či rodin, se kterými bylo spolupracováno51
Počet sociálních šetření289
Počet vydaných parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením441

6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Počet živnostenských podnikatelů s platným ŽO5772
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů266
Počet živnostenských oprávnění celkem8156

Registrace

Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové živnostenské oprávnění301
Počet vydaných výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění544
Počet vyrozumění o zápisu provozovny, počet oznámených změn do živnostenského rejstříku a míst pro vypořádání závazků296
Počet rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost78
Počet vyrozumění o přerušení a pokračování v provozování živnosti121
Počet avíz1362
Počet výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku55
Celková výše vybraných správních poplatků243.220,- Kč

Kontroly

Počet podnětů a stížností na podnikatele25
Počet vyjádření ke stavebním řízením4
Počet kontrol151
Počet místních šetření159

Sankce

Počet zrušených ŽO z moci úřední0
Počet uložených pokut51
Celková výše uložených pokut42.500,- Kč

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí45
Vydané písemnosti mimo správní řízení183
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů666
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů316
Pokuty2
Kontroly (dozory) se zápisem16
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech5
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci0

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí26
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL365
Vydáno loveckých lístků14
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP1
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR13
Informace pro MS3
Pokuty1
Kontroly se zápisem5
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby208
Evidence lovecky upotřebitelných psů 

Rybářství

Vydané rybářské lístky79
Vydané písemnosti mimo správní řízení5

Ochrana zvířat proti týrání

Kontroly se zápisem2

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí23
Vydaná sdělení ve věci záloh49
Vydané písemnosti mimo SŘ207
Pokuty1
Kontroly se zápisem1
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Odvolání0
Výkazy pro nadřízené orgány st. správy5
Různé (postoupení aj.)2

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků2
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení5
Vedení evidence o stanovištích včelstev15

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí103
Vydané písemnosti mimo správní řízení319
Kontroly102
Pokuty1
Vyřízení stížnosti0
Vyhlášené památné stromy0
Odvolání1
Příprava podkladů do RM3

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí37
Vydané písemnosti mimo správní řízení256
Vydaná potvrzení o původu reprodukčního materiálu2
Kontroly se zápisem36
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty2
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání0
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO0
Počet lesních hospodářských osnov v ks (vydání separátů)78
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé10

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF92
Písemnosti mimo SŘ236
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)4
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání0

Vodní hospodářství

Ukončená správní řízení vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí216
Počet vydaných písemností mimo správní řízení527
Vydané kolaudační souhlasy19
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce21
Kontroly (dozory) se zápisem43
Prověření podnětů na porušení vodního zákona, zákona o VAK8
Řešení havárie způsobující ohrožení ŽP0
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Odvolání3
Elektronické vedení evidence rozhodnutí - MZe ČR58
Evidence majetková a provozní vodovodů a kanalizací185
Statistické výkazy ČSÚ12
Různé (postoupení aj.)8

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol12
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace14
Příprava výběrových řízení2
Příprava a podání žádosti o dotace0
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města50
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled5
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města39
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.49
Vyjádření ostatní11

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření12
Konzultace, kontroly12
Řešení stížností0
Příprava a podání žádosti o dotace0
Různé5

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP236
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí452
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP2
Vydaná vyjádření - ostatní0
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním119

Správní poplatky

Stavební povolení42.900,- Kč
Rybářské lístky19.350,- Kč
Lovecké lístky6.520,- Kč
Souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů1.000,- Kč
Vydání kopie, opisu apod. ze spisu0,- Kč
Znečišťování ovzduší5.500,- Kč
Náklady řízení10.000,- Kč
Pokuty23.500,- Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Vedoucí odboru: Ing. Eva Janotová, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2012

UkazatelSkutečnost
v tis. Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy72 87711 965
Nedaňové příjmy13 1102 152
Kapitálové příjmy8 2961 362
Přijaté dotace31 5165 174
Příjmy celkem125 79920 653
Provozní výdaje103 54416 999
Kapitálové výdaje25 7774 232
Výdaje města celkem211 81121 231
Rozdíl příjmů a výdajů-3 522-578
Úvěry přijaté v roce 201200
Uhrazené splátky přijatých úvěrů10 0401 648

Počet obyvatel k 31. 12. 2012 včetně cizinců 6091.

Výdaje Města Žamberk v roce 2012 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech přepočítané na jednoho obyvateleV tis. Kč celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho provozní výdaje celkemZ toho investiční výdaje celkem
Zemědělství, lesní hospodářství2 1703561,682 1700
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch1 4532391,121 025428
Záležitosti pozemních komunikací, doprava8 2991 3626,421 7806 519
Odvádění a čištění odpad. vod2740,02270
Vzdělávání9 8871 6237,659 594293
Kultura, církve a sdělovací prostředky11 3581 8648,788 6542 704
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže11 9311 9589,235 4496 482
Zdravotnictví5490,044410
Sociální služby vč. sociálních dávek3 8696352,993 8690
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj6 0921 0004,713 9332 160
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města6 7841 1145,256 7840
Nakládání s odpady4 5387453,514 377161
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana4 7697833,693 0311 738
Všeobecná veřejná správa a služby47 0277 72136,3641 7455 282
Finanční operace11 0631 8168,5511 0630
Celkem129 32121 232100103 54525 777

Ukončené investice v roce 2012 - výběr

Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Technické zhodnocení - ledová plocha – zimní stadion950
Rekonstrukce Divadelní kavárna335
Opěrná zeď pod radnicí1 087
Komunikace na Rozálce486
Opěrná zeď v Betlémě1 188
Komunikace Betlém - Polsko3 322
Chodník u koupaliště357
Automobil Hyundai270
Kamerový systém na Sběrném dvoře113
Digitalizace kina Divišova divadla2 399
Pozemky241
CELKEM10 748

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. Kč
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 36491nezapisuje se
Ekola České Libchavy, s.r.o.560511 200
Správa budov Žamberk s.r.o.12 73810012 738
TS Žamberk s.r.o.15 96210015 962
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6025240
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk3035150

Ostatní ukazatele roku

VHP

Počet povolených VHP31
Místní poplatek z VHP0,- Kč
Odvod výtěžku z provozování VHP156.959,- Kč
Správní poplatek z VHP57.000,- Kč

Psi

Počet vydaných známek pro psy62
Nově přihlášení psi52
Majitelé osvobozeni od poplatku18

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení0,-
Počet přijatých nálezů40
Počet přijatých nálezů předáných majitelům10

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Jiří Šmok, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej bytů3
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej22
Kupní smlouvy - výkup4
Nájemní smlouvy9
Ostatní smlouvy29
Zápis listin1
Vyhlášení43
Přiznání k dani z převodu nemovitostí24
Výpis z listu vlastnictví287
Objednávky157
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly26
Pohyb majetku - zařazovací protokoly57
Výběrová řízení11
Příprava bodů jednání RM378
Příprava bodů jednání ZM87
Ověřování podpisů, vidimace276
Lesní výroba - příjem1.462.799,- Kč
Lesní výroba - výdej707.631,- Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)3
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)14
Počet územně plánovacích podkladů (územní studie) - dokončených 1

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek35
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.50
Řízení zastavená usnesením0
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace0
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy20
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky1

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje20
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR8
Počet přijatých žádosti o příspěvek města6
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka1

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení622
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební3293
Ostatní rozhodnutí3695
Kolaudační rozhodnutí620
Povolení nebo nařízení odstranění staveb14
Rozhodnutí celkem81234
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce315

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení49
Stížnosti řešené stavebním úřadem1216

Opatření

Územně plánovací informace617
Územní souhlas6098
Souhlas s provedením ohlášení stavby1958
Kolaudační souhlas1622
Souhlas se změnou užívání stavby73
Opatření celkem108198
Opatření celkem Žamberk + obce306

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního170
Státní dozor2236
Souhlas s dělením a scelováním pozemků3352
Sdělení stavebního úřadu, statistika4385
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení717

Poplatky

Poplatky143.360,- Kč
Poplatky za správní řízení142.930,- Kč
Nebylo uhrazeno0,- Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení0,- Kč
Vybrané poplatky za kopírování430,- Kč

Dotace

Podané žádosti o dotace

Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku
Realizace úspor energie ZŠ Nádražní č.p. 743 v Žamberku
Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk
Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Čtyřlístek Žamberk
Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu
Vzdělávání v eGon centru Žamberk
Revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách v k.ú. Žamberk
Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů

Počet podaných žádostí o státní a zahraniční finanční výpomoc v rámci odboru v hodnotě cca 29.0 mil. Kč.


10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Kateřina Šípková, tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz

Příspěvek zřizovatele325.723,23 Kč
Na grantových projektech získáno122.176,- Kč
Příjmy z jiné činnosti130.000,- Kč

Návštěvnost

Celkový počet návštěvníků střediska10398
Počet návštěvníků ze zahraničí277
Počet návštěvníků hledajících informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení6320
Počet návštěvníků využivajících ostatních služeb(prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, tisk, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost)4078
Počet zpracovaných e-mailových a telefinických dotazů1492
Počet návštěvníků Tyršovy rozhledny5650

Tyršova rohledna

Informační středisko zajistilo na rozhledně vymalování vnitřních prostor, instalování nového koberce k pultu pro obsluhu rozhledny, zhotovení a instalaci vitrínky pro vystavení zboží, instalaci informační tabule s prezentací rozhledny ve Sportovním areálu Pod Černým lesem, opravu informační tabule u rozhledny, opravy světel, nátěr venkovního sezení u rozhledny, renovaci a instalaci dřevěného záklopního prkna s nápisy dokumentujícími průběh stavby v r. 1932, zhotovení ubrusu na stůl, který se využívá pro vystavení propagačních materiálů na rozhledně. Dále zajistilo vytvoření nového vzhledu informační tabule rozhledny v ulici Čsl. armády včetně instalace a ošetření dřeva v rozhledně ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.

Při příležitosti 80. výročí výstavby rozhledny se konal dne 27. 10. 2012 na rozhledně den otevřených dveří. Návštěvníci mohli v tento den rozhlednu navštívit zdarma a jako pozornost dostali drobný dárek.

V okolí rozhledny jste mohli také navštívit kulturní festival Orlická brána, hudební festival Jamrock, závod Běh na Rozálku nebo Muzejní noc za princeznou Rozárkou.

Prezentace

Informační středisko v roce 2012 prezentovalo město na veletrzích cestovního ruchu Region Tour v Brně a Holiday World v Praze. Propagační materiály o Žamberku jste mohli vidět také na veletrzích cestovního ruchu v Hradci Králové, v Ostravě, v Olomouci, v Jablonci nad Nisou, v Plzni, v Bratislavě, ve Varšavě a v Poznani.

Město se prezentovalo také v Turistických novinách pro region Východní Čechy a v Turistických novinách Orlické hory a Podorlicko, ve čtrnáctideníku Auto7, v turistickém magazínu Open Czechia a také v týdeníku 5+2 dny (kulturní akce). Dále v katalogu pobytů Pardubického kraje. Informační středisko připravilo pro návštěvníky nové brožurky Památky a turisticky zajímavá místa v Žamberku, kapesní kalendáříky s fotografií zámku a nábřeží s pohledem na kostel sv. Václava na rok 2013, vizitky informačního střediska a letáčky Tyršovy rozhledny.

Dotace Pardubického kraje

Informačnímu středisku se podařilo díky pravidelné aktualizaci a vkládání dat na turistický portál Pardubického kraje získat dotaci ve výši 122.176,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům zhotovilo brožurky Památky a turisticky zajímavá místa v Žamberku, vizitky informačního střediska, kapesní kalendáříky na rok 2013, igelitové tašky, záložky a nakoupilo multifunkční kopírku, která v příštím roce rozšíří nabídku služeb IS o barevné kopírování formátu A4 a skenování ve formátu pdf. Dotace nám pomohla také k zajištění provozu a vybavení prostor informačního střediska.

Rozšíření nabídky služeb a suvenýrů s motivem města

Návštěvníci mohou využít od 15. 7. 2012 rezervaci a prodej vstupenek sítě Ticketportal na kulturní a sportovní akce v ČR i zahraničí.

K nově zhotoveným suvenýrům s motivem města patří barevné zvonečky, 2 druhy malovaných štítků na hole, korbele, oválné svíčky, hrnečky. Prodej jsme rozšířili také o papírové modely Domku Prokopa Diviše, Divišova divadla a rozhledny a chaty Suchého vrchu.

Certifikáty a kontroly

Informační středisko se stalo držitelem certifikátů České centrály cestovního ruchu v Praze a Asociace turistických informačním center ČR. Činnost informačního střediska byla v roce 2012 zástupci těchto organizací kontrolována. Informační středisko získalo z kontroly České centrály cestovního ruchu výborné hodnocení a kontrola Asociace turistických informačních center ČR proběhla také v pořádku a bez výhrad.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Zuzana Žváčková, tel. 465 670 281

AkcePočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1152
Diamantové svatby22 páry
Zlaté svatby55 párů
Orchideová svatba - písemné gratulace4 
Stříbrné svatby – písemné gratulace12 
Stříbrné svatby11 pár
Osobní návštěvy jubilantů129 
Písemné gratulace131 
Předávání maturitních vysvědčení487
Předávání výučních listů - SŠ OŘS Žamberk363
Předávání výučních listů - OU a Pr.Š Žamberk360
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd498
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici150
Osamělí důchodci - Vánoční setkání137
Návštěva v domovech důchodců + LDN28
Zasedání komise414

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Daniel Kubelka, tel. 465 614 583

Kino

Promítací schéma v roce 2012: čtvrtek, pátek, sobota, neděle (+čtvrtek a neděle odpol. projekce pro děti).

Celkový počet uvedených filmových titulů112 (194 projekcí, 9175 diváků)
Počet filmových představení v rámci
Dětského filmového festivalu
5 (1300 diváků)
Počet filmových představení pro školy4 (8 projekcí, 1690 diváků)
Počet projekcí v rámci Letního kina7 (1000 diváků)
Počet filmových projekcí neuskutečněných
pro neúčast diváků
7
Průměrná návštěvnost na odehrané filmové představení (bez školních představení, dět.festivalu a letního kina)30 diváků
Průměrná návštěvnost celková na odehraná představení49 diváků
Průměrná návštěvnost včetně neodehraných představení47 diváků

Nejvyšší návštěvnost

Avatar (3D) USA2 projekce588 diváků
Hobit: Neočekávaná cesta (3D) USA3 projekce560 diváků
Twilight sága:Rozbřesk (2D) USA3 projekce450 diváků
Líbáš jako ďábel ČR2 projekce355 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci
Rio (anim. USA)1 projekce303 diváků (kapacita sálu)

Divadla a koncerty

V roce 2012 jsme pro diváky uspořádali 20 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (i mimo budovu divadla), celkem 2200 návštěvníků.

Nejvyšší návštěvnost

Zdravý nemocný (v hl. roli Karel Roden)320 diváků (vč.přístavků)
Sluha dvou pánů (DS NA Skále Helvíkovice)300 diváků (vč.přístavků)

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště jsme připravili 12 mimokinových divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů ( 19 představení, 4290 diváků).

Pronájmy

V roce 2012 jsme evidovali 18 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se uskutečnilo 35 představení, která jsme technicky a personálně zajišťovali (7670 diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme šestý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který navštívilo cca 3000 diváků.

V rámci festivalu jsme nabídli 21 různých představení a vystoupení.

Filmový klub

V r.2012 celkem 17 projekcí, průměrná návštěvnost 12 diváků.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš nemá na repertoáru žádnou novinku.

Nově vzniklý DS Pilgrimova truhla nastudoval divadelní hru Hra o dědictví.

Další činnost

V říjnu jsme připravili slavnostní otevření nově digitalizovaného kina spojené s prohlídkou divadla (cca 600 lidí), v pivnici U Divadla jsme organizovali koncerty amatérských kapel Free Stage, každoročně připravujeme týdenní Dětský filmový festival, letos poprvé jsme zorganizovali Festival severského filmu, podíleli jsme se na filmovém festivalu Expediční kamera, připravili jsme tradiční Žamberské jarní slavnosti, podíleli jsme se na organizaci akce Talent 2011, Běh Naděje, Barium, slavnostního večera k výročí vzniku republiky, festivalu Ejhle loutka a Svátků dřeva, masopustu, připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

Celkem se v roce 2012 v Divišově divadle uskutečnilo celkem 75 představení (divadelní, hudební, cestopisné, prezentační aj.), která navštívilo celkem 14160 návštěvníků.

V celkovém součtu včetně filmových projekcí (i letního kina) a akcí konaných mimo DD ) bylo v roce 2012 MKP FIDIKO divadle uskutečněno 271 akcí.

V roce 2012 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 23335 diváků a posluchačů + cca 3500 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

Žamberská knihovna prožila v loňském roce již 96 sezonu od svého založení.

V roce 2012 knihovna hospodařila s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 827 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů v částce 231 673 Kč a dále příjem z regionálních funkcí ve výši 34 340 Kč a ze sdružených prostředků obcí ve výši 38 000 Kč.

Celkem bylo v roce 2012 použito na rozšíření výpůjčního fondu 339 060 Kč. Z této částky činil nákup knih 292 595 Kč a nákup periodik 46 465 Kč.

Rozšíření knihovního fondu o nové knihy bylo větší než v minulém roce, celkem jich bylo zakoupeno 1871. Vyřazeno bylo 3403 zastaralých či poničených knih.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 51233 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Rozšířili jsme nabídku audioknih, po nichž poptávka stále stoupá. Čtenáři si již také zvykli, že mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně). Knihovna během roku vyřídila navíc 59 požadavků na meziknihovní výpůjční službu.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2011 opět stoupl a to na 1386, z toho 434 ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 22,35 % obyvatel města a okolí. Další nemalý počet uživatelů našeho knižního fondu tvoří rodinní příslušníci registrovaných. Knihovnu fyzicky navštívilo 21665 návštěvníků.

V roce 2012 jsme opět dosáhli zvýšení počtu návštěvníků (registrovaných i neregistrovaných) i zvýšení počtu výpůjček, ačkoliv knihovna byla v září čtrnáct dní uzavřena z důvodu revize a malování.

Počet výpůjček v roce 2012 činil celkem 65308, z toho 53444 bylo knih a 11864 periodik. V kategorii knih stoupl počet výpůjček beletrie pro dospělé na 32375 a beletrie pro děti na 10076, mírně klesl naopak počet výpůjček naučné literatury pro dospělé na 9013 a výpůjček naučné literatury pro děti na 1980. Odklon od naučné literatury se objevil už v minulých letech, projevuje se zde trend vyhledávat informace více na internetu než z knih. Naopak pokračující meziroční nárůst četby beletrie pro děti i dospělé je v konkurenci ostatních volnočasových aktivit potěšující.

Knihovna je aktivním členem Klubu dětských knihoven SKIP region 08. Věnujeme se také aktivitám dětského čtenářství – podporujeme internetovou akci Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem, zapojili jsme se do celoroční soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel atd.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2012 v knihovně proběhlo 125 kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybíráme besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou, besedu o ex-libris doplněnou výstavou, promítání dokumentárních filmů s knižní tematikou, dvě přednášky Českého červeného kříže, beseda s astroložkou, cyklus výtvarných dílen pro dospělé atd. Podstatně více než dříve se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku a pro děti jsme zorganizovali i mnoho jednorázových akcí, např. celotýdenní akce Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, prázdninové Indiánské dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, akce ke Dni pro dětskou knihu – Za pohádku pohádka, Mikulášské půjčování, cyklus výtvarných dílen pro děti – Lichožroutí dílna, Moje vlastní kniha, koláže Kufřík na prázdniny, podzimní výroba skřítků z přírodnin, vánoční výtvarná dílna atd. Velký úspěch u dětí měl Lampičkový večer, pořádaný ve spolupráci s Literárně-dramatickým oborem ZUŠ, na kterém si děti navzájem četly ze svých oblíbených knih. Celkem tak proběhlo 58 akcí pro děti a dospělé.

Pro každý ročník ZŠ a i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. V roce 2012 proběhlo celkem 49 bibliotematických hodin pro školy. Historicky poprvé proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se zúčastnily všechny první třídy a prvňáčci skládali slib do rukou starosty.

V čítárně i v ostatních prostorách knihovny jsme během roku připravili 18 výstav – namátkou vybíráme: Lichožrouti, Skřítkové z přírodnin, Velikonoční výstava, Z nejkrásnějších českých ex-libris, výstava modrotisku, výstava herbářů, dále např. výstavy: Jaroslav Vrchlický, 100 let české skautské literatury, výstava prací klientů centra Péče o duševní zdraví, výstava šperků z kamene a kovů, Novoročenky známých českých výtvarníků a další. Za zmínku určitě stojí výstava maleb handicapovaného malíře Tomáše Rybičky, součástí bylo promítání TV dokumentu o jeho tvorbě a vernisáž výstavy natáčela TV Prima.

Knihovna v loňském roce vykonávala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích – Bohousová, Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Litice nad Orlicí, Pastviny, Záchlumí. Pro tyto knihovny zajišťujeme různé činnosti, např. jsme v nich zrevidovali knihovní fondy o 7 979 svazcích, nakoupili a zpracovali 619 knih, distribuovali do nich 38 souborů knih o 2 317 svazcích atd.

Příjemnou změnou pro návštěvníky knihovny je nové vymalování veškerých prostor, pozitivně hodnotí i novou výzdobu knihovny.

Výpůjční doba knihovny

Pondělí:8:00 - 10:4513:00 - 19:00
Úterý:8:00 - 10:4513:00 - 18:00
Středa:8.00 - 10:4513:00 - 17:00
Čtvrtek:8:00 - 10:4513:00 - 17:00
Pátek: 16:00 - 18:00

14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: Mgr. Lucie Raliková

Muzeum uspořádalo celkem 6 samostatných výstav + Svátky dřeva stranou muzea.

Vernisáží výstav se účastnilo celkem 373 zájemců o historii a umění.

Výstavy a stálou expozici muzea si přišlo prohlédnout celkem 6.231 návštěvníků. Celkem 71 výprav, z toho bylo 37 školních, 34 dospělých a seniorů. Domek Prokopa Diviše navštívilo celkem 863 lidí.

Muzeum uspořádalo v tomto roce 2 přednášky. V rámci Svátků dřeva a vánoční výstavy byly vyhlášeny a vyhodnoceny 2 tvůrčí soutěže. Vernisáže byly obohaceny o představení žáků ZUŠ Petra Ebena a pěveckých sborů Corale a Viola.

Nad rámec běžných výstav pořádalo muzeum XII. ročník Svátků dřeva na téma Medové dřevo. Ten navštívilo 2596 návštěvníků.

Muzeum poprvé pořádalo Žamberký masopust.

Na muzeum se s odbornými dotazy obrátilo celkem 61 badatelů, kromě studia archivních fondů bylo poskytnuto 16 zápůjček publikací k domácímu studiu.

V roce 2012 bylo pro tvorbu výstav zapůjčeno celkem 1403 předmětů a zároveň vyhověno žádostem jiných muzeí se 72 zapůjčenými předměty.

V roce 2012 bylo zakonzervováno celkem 31 předmětů. Restaurováním prošla korouhev cechu tesařského a do sbírkových fondů bylo zapsáno celkem 47 nových sbírkových předmětů.

Do muzejní knihovny bylo zakoupeno nebo získáno darem celkem 6 knižních titulů.

Pardubický kraj poskytl grant na restaurování korouhve cechu tesařského. Zároveň finančně podpořil XII. ročník Svátků dřeva.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků532
Počet přestupků projednaných domluvou249
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu50
Počet přestupků projednaných pokutou233
Uloženo na pokutách222.800,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz375
Přestupky na úseku alkoholismu0
Přestupky proti veřejnému pořádku104
Přestupky proti občanskému soužití2
Přestupky proti majetku30
Jiné zákony21

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty372.000,- Kč
Odchyt toulavých psů42
Doručování písemností70