Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2013

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
6.  Obecní Živnostenský úřad
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení v roce 2012 na obsazení pracovních míst MěÚ:
(SPDO - zkušební komisař, SOCZ - sociální práce, REUP - vedoucí odboru, PRAV - právník, ZPZE - lesy a ZPF)
5

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku17370
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize243
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty15537
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku5889
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku8917

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů337

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna2771
Sekretariát starosty279
REUP218

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů378
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní102
Výpis z Obchodního rejstříku85
Výpis z Živnostenského rejstříku33
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových16
DS - žádost o zřízení datové schránky8
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby14
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby19
Konverze z moci úřední32

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů418

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet projednaných přestupků115
Uloženo na pokutách99.400,- Kč
Zaplaceno36.400,- Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let3
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let4
Počet přestupků vykazujících některé znaky domácího násilí18

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků28
Odměna58.800,- Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek předáno v roce 2013 do kompetence finančního odboru.

Vyřizování stížností

Do října 2013 podáno 8 stížností, všechny byly shledány nedůvodnými – poté byly stížnosti předány tajemníkovi Městského úřadu Žamberk.

Poskytování informací v roce 2011

Podáno žádostí50
Vyřízeno50

Jedna žádost byla odložena, jedna žádost přešla k vyřízení z r. 2012.

Výroční zpráva byla předložena radě města na jednání dne 13. 02. 2014 a vyvěšena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na úřední desce.


3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Jednání Bezpečnostní rady k aktuálním otázkám krizové a havarijní připravenost území2
Zdokonalovací nácvik činnosti Krizového štábu1

Povodňová prevence

Rozhodujícím úkolem bylo získat stavební povolení na výstavbu převážné části protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice v části Žamberka, což se podařilo. Zbývá dořešit ochranu území za střediskem Povodí Labe s.p. a získat stavební povolení na tuto část stavby, kde nám vyvstaly problémy s majetkovým vypořádáním pozemků (církev, Vencl-Servis). Zatím tuto část musíme řešit i mobilními prostředky umístěnými až v době povodňového nebezpečí. Ve skladu máme pro stávající ochranu připraveno 600 protipovodňových pytlů (2/3 naplněných pískem) pro prostorovou ochranu území. Rovněž předpokládáme, že i občané, mající své nemovitosti v záplavovém území, jsou připraveni k sebeochraně svého zdraví a majetku.

Informovanost obyvatelstva

Počet občanů odebírajících hromadné SMS80

Informování obyvatel o hrozbě nebo již o vzniku mimořádné události je základním úkolem města. K tomuto využíváme různé prostředky m.j.:

  1. Infokanál Žamberk - zasílání hromadných zpráv SMS na mobilní telefony zájemců. Do této služby je zařazeno 80 občanů - zájemců. I přesto, že je tato služba pro občany zdarma a v jejich prospěch, počet přihlášených osob v systému svědčí o menším zájmu. V běžném životě obdrží uživatelé zdarma cca 2 x měsíčně zprávy o dění ve městě a o vývoji počasí v případě nutnosti pak tísňové informace o vzniku, vývoji situace a pokyny k činnosti. Další zájemci se mohou hlásit na odboru obrany a krizového řízení MěÚ.
  2. Informační panel - velkoplošný panel (zobrazí 1 SMS zprávu) instalovaný na budově Penzionu ul. Albertova. Za běžné situace zde můžete najít informace o vývoji počasí či běžném dění ve městě a v době hrozby povodní o stavu na toku a přehradě Pastviny, o vývoji povodňové situace a pokyny pro občany.
  3. Z dotačního titulu se nám podařilo vybudovat bezdrátový rozhlas se zaměřením na varování obyvatel a podání tísňových informací v případě povodňového nebezpečí, ale i dalších havárií a pohrom. Systém lze používat jako sirénu a je napojen na ovládání i z HZS Pardubického kraje. V záplavovém území je rozmístěno 18 hlásičů a v dalších exponovaných částech města 7 hlásičů. Další hlásiče budeme postupně doplňovat tak, aby byla ozvučena převážná část města. Vysílací pracoviště je umístěno v budově MěÚ, vstup do systému je možný i z mobilního telefonu.

Prostředky pro likvidaci následků mimořádných událostí a havárií

Prostředky pro likvidaci následků, kterými město disponuje

Odvlhčovač vzduchu (vysoušeč)4
Výkonné topidlo na propan-butan1
Náhradní zdroj elektrické energie – dieselagregát 15 kVA (přívěs)1
Ponorné čerpadlo1
Další drobný materiál

Pokud není nastalá krizová situace, mohou být, za úplatu, tyto prostředky pronajaty fyzickým i právnickým osobám (info tel. 465 670 218).

Jednotka PO

Velitel jednotky: Milan Červ, zástupce velitele: Jan Kalous

Počet členů jednotky22
Počet zásahů12
Počet zásahů v Žamberku (požár)4
Počet zásahů v Žamberku (bez požáru)2
Počet zásahů v okolních obcích (požár)5
Počet zásahů v okolních obcích (bez požárů)1
Prostředky vyčleněné na činnost jednotky300.000,- Kč
Dotace státu269.000,- Kč

Certifikace činnosti úřadu

V r. 2007 získal úřad certifikaci dle ISO/IEC 27001 - bezpečnost informací při výkonu veřejné správy, kterou i v r. 2013 potvrdil.


4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Ing. Marcel Klement, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.6027 (3040 Ž, 2987 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku54 (34 Ž, 20 M)
Narozeno dětí64 (27 D, 37 CH)
Zemřelo osob42 (18 Ž, 24 M)
Uzavřeno občanských sňatků36
Uzavřeno církevních sňatků3
Uzavřeno sňatků celkem39
Rozvodů *8
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu124 (73 Ž, 51 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka141 (65 Ž, 76 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu156 (89 Ž, 67 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu36
Počet obyvatel **28615
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31. 12.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP3501
Počet vydaných prvních OP362
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu723
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu388
Počet OP vydaných z důvodu odcizení96
Počet OP vydaných z důvodu ztráty217
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení52
Počet OP vydaných z důvodu skončení platnosti stávajícího OP1431
Počet OP vydaných z ostatních důvodů172
Počet OP vydaných celkem3491
Počet skartovaných OP3023
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny50
Počet vystavených Potvrzení o OP723
Uloženo na pokutách23.600,- Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji1307
Počet vydaných CP bez biometrických údajů51
Počet vydaných CP celkem1358
Počet žádostí o zápis dětí do cestovního dokladuneprovádí se
Počet ztracených CP72
Počet odcizených CP4
Počet skartovaných CP1189
Uloženo na pokutách1.000 Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.22248
Počet vydáných ŘP3741
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé312
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)68
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)14
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče1414
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP2
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP143
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu329
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu7
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů582
Počet zadržených ŘP47
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)14
Počet zaevidovaných přestupků v bodovém hodnocení řidičů1365

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk9
Správní řízení na úseku autoškol18
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění834
Prospělo žadatelů198 (52,7 %)
Neprospělo žadatelů178 (47,3  %)
Počet opakovaných zkoušek335
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči, nebo po ZŘMV)13
Počet žadatelů13
Prospělo žadatelů7 (53,9 %)
Neprospělo žadatelů6 (46,1 %)
Počet opakovaných zkoušek8

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby10
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk6
Správní řízení na úseku stanic měření emisí2
Kontrola - státní technický dozor0

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.33962
Počet provedených změn v registru vozidel11868
Registrace vozidel - přihlášení2689
Trvalé vyřazení vozidel z provozu479
Dočasné vyřazení vozidel z provozu693
Trvalý vývoz vozidel do zahraničí46
Vystavení duplikátů a druhopisů technických průkazů242
Výdej dat z registru vozidel1344
Výjezdy vozidel do zahraničí0
Výměna registračních značek207
Změna v záznamu vozidla4139
Změna vlastníka vozidla134
Vybavení, nestandardní provedení vozidla319
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti dovezených vozidel305
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel25

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)120
Počet vydaných stavebních povolení54
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby21
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení82
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství24

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků369
Postoupeno nebo odloženo77
Zastaveno řízení27
Vyřízeno v blokovém řízení42
Řešeno příkazním řízením70
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím83
Počet neukončených řízení o přestupcích70
Počet odvolání proti rozhodnutí8
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)27
Přestupky spáchané mladistvými0
Uloženo na pokutách818.300,- Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno470
Počet soudních jednání323
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1739
Počet klientů kurátora pro mládež60
Počet dětí v pěstounské péči41

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Sociální práce v systému hmotné nouze a sociálních služeb

Počet klientů či rodin, se kterými bylo spolupracováno82
Počet sociálních šetření363
Počet vydaných parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením203

6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Počet živnostenských podnikatelů s platným ŽO5850
Počet registrovaných zemědělských podnikatelů277
Počet živnostenských oprávnění celkem8509

Registrace

Počet podnikatelů, kterým vzniklo nové živnostenské oprávnění364
Počet výpisů z ŽR jako průkazů živnost. oprávnění755
Počet vyrozumění o zápisu provozovny, počet oznámených změn do živnostenského rejstříku a míst pro vypořádání závazků420
Počet rozhodnut o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost121
Počet avíz1172
Počet vyrozumění o přerušení a pokračování v provozování živnosti72
Počet avíz1172
Počet výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku45
Celková výše vybraných správních poplatků284.660,- Kč

Kontroly

Počet podnětů a stížností na podnikatele31
Počet vyjádření ke stavebním řízením10
Počet kontrol121
Počet místních šetření135

Sankce

Počet zrušených ŽO z moci úřední0
Počet uložených pokut35
Celková výše uložených pokut36.500,- Kč

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí27
Vydané písemnosti mimo správní řízení199
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů707
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů290
Pokuty2
Kontroly (dozory) se zápisem11
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech3
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci0

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí98
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL242
Vydáno loveckých lístků12
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP1
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR14
Informace pro MS5
Pokuty0
Kontroly se zápisem2
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby204
Evidence lovecky upotřebitelných psů18

Rybářství

Vydané rybářské lístky72
Vydané písemnosti mimo správní řízení2

Ochrana zvířat proti týrání

Kontroly se zápisem0

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí, ZS60
Vydané písemnosti mimo SŘ128
Kontroly se zápisem1
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Odvolání0
Různé (postoupení aj.)2

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků10
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení6
Vedení evidence o stanovištích včelstev17

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí84
Vydané písemnosti mimo správní řízení319
Kontroly129
Pokuty2
Vyřízení stížnosti0
Vyhlášené památné stromy0
Odvolání1
Příprava podkladů do RM11

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí29
Vydané písemnosti mimo správní řízení256
Vydaná potvrzení o původu reprodukčního materiálu0
Kontroly se zápisem21
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty3
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání1
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO0
Počet lesních hospodářských osnov v ks (vydání separátů)46
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé24

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF116
Písemnosti mimo SŘ381
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)7
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání3

Vodní hospodářství

Ukončená správní řízení vedená z moci úřední2
Vydaná správní rozhodnutí158
Opatření obecné povahy2
Počet vydaných písemností mimo správní řízení466
Vydané kolaudační souhlasy16
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce16
Kontroly (dozory) se zápisem16
Prověření podnětů na porušení vodního zákona, zákona o VAK16
Řešení havárie způsobující ohrožení ŽP2
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty2
Odvolání3
Elektronické vedení evidence rozhodnutí - MZe ČR82
Evidence majetková a provozní vodovodů a kanalizací180
Statistické výkazy ČSÚ12
Různé (postoupení aj.)14

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol14
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace12
Příprava výběrových řízení0
Příprava a podání žádosti o dotace0
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města54
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled13
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města43
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.44
Vyjádření ostatní18

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření12
Konzultace, kontroly12
Řešení stížností0
Příprava a podání žádosti o dotace1
Různé6

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP239
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí482
Zveřejnění informací o řízeních podle zákona o EIA - o vlivu záměrů na ŽP2
Vydaná vyjádření - ostatní0
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním119

Správní poplatky

Stavební povolení70.900,- Kč
Rybářské lístky18.700,- Kč
Lovecké lístky6.725,- Kč
Souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů0,- Kč
Vydání kopie, opisu apod. ze spisu50,- Kč
Znečišťování ovzduší0,- Kč
Náklady řízení6.000,- Kč
Pokuty23.500,- Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Vedoucí odboru: Ing. Eva Janotová, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2013

UkazatelSkutečnost
v tis. Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy72 87711 965
Daňové příjmy80 74813 279
Nedaňové příjmy15 0742 479
Kapitálové příjmy3 826629
Přijaté dotace35 5555 847
Příjmy celkem135 20322 234
Provozní výdaje96 86215 929
Kapitálové výdaje12 1461 997
Výdaje města celkem109 00817 926
Rozdíl příjmů a výdajů - rozpočtový přebytek26 1954 308

Počet obyvatel k 31. 12., včetně cizinců, 6081.

Výdaje Města Žamberk v roce 2013 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech přepočítané na jednoho obyvateleV tis. Kč celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho provozní výdaje celkemZ toho investiční výdaje celkem
Zemědělství, lesní hospodářství2 1703561,682 1700
Zemědělství, lesní hospodářství2 3073792,12%2 3070
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch1 4562391,34%1 141315
Záležitosti pozemních komunikací, doprava3 0625042,81%1 8021 260
Odvádění a čištění odpad. vod1120,01%110
Vzdělávání12 4832 05311,45%7 2835 200
Kultura, církve a sdělovací prostředky8 6731 4267,96%8 351322
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže7 9491 3077,29%6 2701 679
Zdravotnictví6211020,57%86535
Sociální služby vč. sociálních dávek4 1156773,77%4 07837
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj4 8127914,41%2 5642 248
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města8 7111 4327,99%8 66843
Nakládání s odpady4 7387794,35%4 68553
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana3 7156113,41%3 205510
Všeobecná veřejná správa a služby42 9247 05939,38%42 665259
Finanční operace3 4315643,15%3 4310
Celkem109 00821 232100,00%96 54712 461

Ukončené investice v roce 2013 - výběr

Název investiční akceCelková cena tis. Kč
Technické zhodnocení - ledová plocha – zimní stadion950
Divišovo divadlo, modernizace91
Výtah MŠ Sluníčko a Školní jídelna Žamberk857
Sběrný dvůr, modernizace53
Rekonstrukce budova ZŠ 28. října 581281
Kanalizační přípojka pro městský hřbitov170
Kanalizační přípojka pro SVČ Animo64
Zimní stadion144
MŠ Čtyřlístek94
Veřejné osvětlení lokalita Betlém, Polsko3 108
Víceúčelové hřiště AAT II960
Komunikace, chodníky341
Solární ohřev, masážní vana koupaliště1 038
Lapol tuků pro Divadelní kavárnu110
Digitalizace povodňového plánu1 989
CELKEM9 300

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. KčPodíl na hlasovacích právech v %
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 364nezapisuje se89,5850,00
Ekola České Libchavy, s.r.o.56011 2005,005,00
Správa budov Žamberk s.r.o.12 73812 738100,00100,00
TS Žamberk s.r.o.15 96215 962100,00100,00
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6024025,0025,00
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk303501,661,66

Ostatní ukazatele roku

VHP

Počet povolených VHP18
Správní poplatek z VHP29.100,- Kč

Psi

Počet vydaných známek pro psy49
Nově přihlášení psi42
Majitelé osvobozeni od poplatku14

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje bydlení0,-
Počet přijatých nálezů41
Počet přijatých nálezů předáných majitelům13

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Lukáš Beran, Ph.D, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej bytů4
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej20
Kupní smlouvy - výkup2
Nájemní smlouvy15
Ostatní smlouvy27
Zápis listin3
Vydání potvrzení o zrušení předkupního práva15
Vyhlášení záměru dispozice s nemovitým majetkem46
Přiznání k dani z převodu nemovitostí13
Výpis z listu vlastnictví, kopie katastrálních map227
Objednávky172
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly78
Pohyb majetku - zařazovací protokoly77
Pohyb majetku - změny v evidenci37
Výběrová řízení9
Příprava bodů jednání RM286
Příprava bodů jednání ZM67
Ověřování podpisů, vidimace218
Lesní výroba - příjem1.546.799,- Kč
Lesní výroba - výdej862.220,63 Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)5
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)11
Počet územně plánovacích podkladů (územní studie) - dokončených 3

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek30
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.27
Řízení zastavená usnesením1
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace0
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy28
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky0

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje19
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR8
Počet přijatých žádosti o příspěvek města6
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka1

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení725
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební3279
Ostatní rozhodnutí3697
Kolaudační rozhodnutí88
Povolení nebo nařízení odstranění staveb01
Rozhodnutí celkem83210
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce293

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení22
Stížnosti řešené stavebním úřadem1018

Opatření

Územně plánovací informace314
Územní souhlas5281
Souhlas s provedením ohlášení stavby2530
Kolaudační souhlas1628
Souhlas se změnou užívání stavby99
Opatření celkem105162
Opatření celkem Žamberk + obce267

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního70
Státní dozor1746
Souhlas s dělením a scelováním pozemků2567
Sdělení stavebního úřadu, statistika4385
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení1121

Poplatky

Poplatky773.812,- Kč
Poplatky za správní řízení772.550,- Kč
Nebylo uhrazeno0,- Kč
Vybrané poplatky za komisionální řízení0,- Kč
Vybrané poplatky za kopírování1.262,- Kč

Dotace

Podané žádosti o dotace

Realizace úspor energie ZŠ Nádražní č.p. 743 v Žamberku
Realizace úspor energie ZŠ Nádražní č.p. 743 v Žamberku
Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při MŠ Čtyřlístek Žamberk
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberka
Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů
Územní plán Žamberk
Meziobecní spolupráce - Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů ORP

Podané žádosti o státní a zahraniční finanční výpomoc v rámci odboru REUP v hodnotě cca 18,1 mil. Kč.


10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Kateřina Šípková, tel. 465 612 946, e-mail: info@orlicko.cz

Příspěvek zřizovatele277.195,- Kč
Na grantových projektech získáno38.474,- Kč

Návštěvnost

Celkový počet návštěvníků střediska12664
Počet návštěvníků ze zahraničí313
Počet návštěvníků hledajících informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení5764
Počet návštěvníků využivajících ostatních služeb(prodej zboží a vstupenek, faxování, kopírování, tisk, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost)4761
Počet zpracovaných e-mailových a telefinických dotazů1863
Počet návštěvníků Tyršovy rozhledny5317

Tyršova rohledna

V okolí rozhledny se konal kulturní festival Orlická brána, hudební festival Jam Rock a závod Běh na Rozálku. V září jsme zapojili rozhlednu do projektu Měsíc věží a rozhleden ČR a návštěvníci rozhledny si tak mohli zakoupit nové pohlednice, použít turistické razítko a zúčastnit se soutěže o zajímavé ceny. Zástupci Českého rozhlasu Pardubice ve spolupráci s paní V. Šulcovou z Městského muzea Žamberk, s vedoucí informačního střediska a brigádníky rozhledny připravili v červenci reportáž o rozhledně. Návštěvníci rozhledny mohli nově zapisovat své dojmy z návštěvy vyhlídkové věže do knihy přání a námětů a prohlédnout si zhotovený papírový model rozhledny ve vitrínce.

Připravili jsme 2 druhy nových vstupenek ve tvaru rozhledny na rok 2014. Další novinkou byly vizitky s prezentací rozhledny, které jste mohli vidět nejen v Žamberku, ale také na informačních centrech a turisticky významných místech v okolí a na veletrzích cestovního ruchu v ČR.

Dále jsme zajistili nákup a instalaci nového odpadkového koše před rozhlednu, připevnění několika zalaminovaných rozhledových růžic v obou vyhlídkových patrech, protiskluzových pásek na schody a výstražných samolepek na schody a sloupy, ošetření dřeva v rozhledně ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám, 2 opravy světel, zabetonování děr v podlaze v přízemí rozhledny a instalaci nových květinových dekorací v přízemí rozhledny.

Prezentace

Informační středisko prezentovalo město na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně. Propagační materiály o Žamberku byly k dispozici také na veletrzích cestovního ruchu Holiday World v Praze, Dovolená v Ostravě, Infotour a cykloturistika v Hradci Králové, ITEP Plzeň a Cestování v Pardubicích.

Návštěvníci najdou ve stojanech s propagačními materiály nové brožurky Ubytování v Žamberku, dva druhy kapesních kalendáříků, vizitky s prezentací Tyršovy rozhledny a Infolisty Žamberka, které jsme v roce 2013 zhotovili.

Připravili jsme také podklady pro prezentaci města v Turistických novinách pro region Východní Čechy, v Turistických novinách Orlické hory a Podorlicko, ve stolním kalendáři s propagací firem, v turistickém magazínu Tim a také v týdeníku 5+2 dny (kulturní akce). Dále jsme pomáhali s korekturou textu o Žamberku pro portál Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. S městským muzeem jsme se podíleli na přípravě textu a fotografií pro videonahrávku o Žamberku, na korektuře videonahrávky Cyklotoulky Žamberkem a natočení nahrávky o rozhledně pro Český rozhlas Pardubice.

Dotace Pardubického kraje

Za pravidelnou aktualizaci a vkládání dat o Žamberku a okolních 11. obcích na turistický portál Pardubického kraje informační středisko získalo dotaci ve výši 38.474,- Kč. Díky těmto finančním prostředkům zhotovilo např. brožurky Ubytování v Žamberku, licence k antivirovému programu na všechny počítače, turistické razítko, barevné tonery do tiskárny a DVD mechaniku k počítači pro veřejnost. Dále jste si mohli všimnout nově opravené velké informační tabule na budově a směrovek v podloubí, které pomohou k lepší orientaci návštěvníků v ulici. Dotace nám pomohla také k zajištění provozu a vybavení prostor informačního střediska.

Rozšíření nabídky služeb a suvenýrů s motivem města

Dne 15. 4. 2013 jsme zahájili prodej vstupenek sítě Ticketstream na kulturní akce v České republice i zahraničí. Nabídku služeb rozšířilo také barevné kopírování formátu A4 a skenování ve formátu pdf.

Certifikáty a kontroly

Od 30.4.2013 vstoupila v platnost nová Jednotná certifikace turistických informačních center ČR. Byla tak ukončena certifikace ATIC ČR a také certifikace OTIC (dle CzechTourism). Informační středisko připravilo všechny podklady pro splnění všech podmínek klasifikační třídy B a na základě úspěšné kontroly ze dne 30.5.2013 získalo nový certifikát a samolepku certifikovaného TIC k označení vstupních dveří informačního střediska.

Zlepšení vzhledu venkovních prostor

Ke zlepšení vzhledu exteriéru přispělo kromě nové informační tabule a směrovek i natření dřevěné stěny a vymalování stěn v podloubí.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Lucie Charfreitagová, tel. 465 670 284

AkcePočet písemných gratulacíPočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků 1465
Železná svatba 11 pár
Diamantová svatba 22 páry
Orchideová svatba2  
Zlatá svatba299 párů
Stříbrné svatby110 
Osobní návštěvy a písemné gratulace jubilantům134157 
Předávání maturitních vysvědčení - Gymnázium Žamberk 253
Předávání maturitních vysvědčení - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 225
Předávání výučních listů - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 334
Předávání výučních listů - Speciální střední škola a základní škola Žamberk 352
Předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd 484
Sjezdy rodáků, slavnostní přijetí na radnici 129
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční setkání) 263
Návštěva v domovech důchodců + LDN 39
Zasedání komise 414

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Daniel Kubelka, tel. 465 614 583

Kino

Promítací schéma v roce 2013: středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle (+čtvrtek a neděle odpol. projekce pro děti).

Celkový počet uvedených filmových titulů175 (331 projekcí, 12993 diváků)
Počet filmových představení v rámci
Dětského filmového festivalu
5 (1414 diváků)
Počet filmových představení pro školy2 (4 projekcí, 540 diváků)
Počet projekcí v rámci Letního kina8 (400 diváků)
Počet filmových projekcí neuskutečněných
pro neúčast diváků
12

Průměrná návštěvnost celková na odehraná představení činila 39 diváků na jedno představení.

Nejvyšší návštěvnost

Babovřesky9 projekcí1038 diváků
Šmoulové 2 (3D)8 projekce1020 diváků
Hobit: Šmakova dračí poušť4 projekce670 diváků
Křídla Vánoc3 projekce636 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci
Babovřesky1 projekce303 diváků (kapacita sálu)

Divadla a koncerty

V roce 2013 jsme pro diváky uspořádali 10 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (i mimo budovu divadla), celkem 2100 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost: Hradišťan , Hospoda Na mýtince, Moje hra

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště jsme připravili 5 mimokinových divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (11 představení, 2400 diváků).

Pronájmy

V roce 2011 jsme evidovali 20 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se uskutečnilo 38 představení, která jsme technicky a personálně zajišťovali (7500diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme sedmý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který navštívilo cca 3000 diváků.

V rámci festivalu jsme nabídli 21 různých představení a vystoupení.

Filmový klub

V r.2013 celkem 15 projekcí, průměrná návštěvnost 8 diváků.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš uvedl hru Enigmatické variace.

Další činnost

Novinkou byl první Žamberský divadelní ples, který se setkal s velkým ohlasem.

Tím jsme, doufejme, založili tradici každoročního pořádání Divadelního plesu.

Další činnost: týdenní Dětský filmový festival, podíleli jsme se na filmovém festivalu Expediční kamera, připravili jsme tradiční Žamberské jarní slavnosti, podíleli jsme se na organizaci akce Talent 2012, Běh Naděje, Barium, Slavnostní večer, Společenský večer, festivalu Ejhle loutka a Svátků dřeva, masopustu, připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty.

Shrnutí

V roce 2013 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 24993 diváků a posluchačů + cca 3200 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

V tomto roce jsme hospodařili s příspěvkem zřizovatele ve výši 1 862 tis. Kč. Vlastní činností jsme získali 246 tis. Kč (16 tis. Kč na plán), další příjmy ve výši 34 tis. Kč jsme měli ze služeb poskytovaných knihovnám našeho regionu a 33 tis. Kč jsme obdrželi od okolních obcí.

Na rozšíření výpůjčního fondu jsme použili 330 tis. Kč, z toho na nákup knih 287 tis. Kč a na nákup periodik 43 tis. Kč. Za tuto částku jsme nakoupili a zpracovali 1 578 nových titulů a pravidelně odebírali 94 druhů časopisů.

Stav výpůjčního fondu byl k datu konce roku 52 663 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu. Vyřazeno z důvodu poškození nebo zastarání bylo 395 knih.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti roku 2012 opět stoupl a to na 1 427, z toho 448 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 23,02 % obyvatel města a okolí. Většina registrovaných čtenářů si však půjčuje knihy i pro ostatní členy rodiny, počet skutečných uživatelů služeb knihovny tak odhadujeme na 2/3 obyvatel města.

Knihovnu fyzicky navštívilo 23 710 návštěvníků a dalších 6 272 ji navštívilo virtuálně prostřednictvím vstupu do elektronického katalogu knihovny z míst mimo knihovnu.

Počet výpůjček v roce 2013 činil celkem 65 934, z toho 52 975 bylo knih a 12 959 periodik.

Kromě klasických knih půjčujeme také audioknihy, výběr titulů postupně doplňujeme. Zavedli jsme novou službu - půjčování společenských her. Poptávka po nich je veliká, proto nabídku výrazně rozšiřujeme. Uživatelé služeb knihovny si již také zvykli, že mají stálý přístup k nejnovějším číslům týdeníků (k dispozici k přečtení v čítárně). Požadavků na meziknihovní výpůjční službu jsme během roku vyřídili 95, jejich počet také stoupl.

Naše knihovna je členem Klubu dětských knihoven SKIP. Věnujeme se také aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá. Účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se také do nového celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, kde jsme dosáhli dvou velkých úspěchů - naše knihovna vyhrála I. ročník této soutěže a jedna z našich čtenářek se stala absolutní vítězkou.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2013 v knihovně proběhlo 123 kulturních a vzdělávacích akcí – namátkou vybírám besedu se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, vystoupení spisovatele Jiřího Dědečka, přednášku o historii českých panovníků, cestopisnou besedu o Peru, dvě přednášky Českého červeného kříže atd. Velmi úspěšné byly cykly výtvarných dílen pro dospělé Tea Bag Folding a Scrapbooking. Dále jsme např. po celé září byli zapojeni do charitativní akce Sbírka pro světlušku. V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 11 výstav, největší ohlas měly výstavy novoročenek, kuchyňských doplňků staročeské kuchyně, adventní patchworková výstava a výstava Čeští panovníci.

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky připravujeme každý měsíc čtenářskou hodinku, ale zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. divadelní představení Krakonošova velikonoční pohádka, Andersenův týden, dále Filipojakubské odpoledne, prázdninové dopoledne v knihovně s Asterixem a Obelixem, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, Deskohraní, cyklus výtvarných dílen pro děti – decoupage na téma zahradní párty, jablíčková výtvarná dílna, vánoční výtvarná dílna a další akce.

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky a nebo se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2013 proběhlo celkem 44 bibliotematických hodin pro školy. Spolu s oběma místními základními školami se podílíme na průběhu Noci s Andersenem. Po loňském úspěchu jsme v červnu uspořádali další ročník pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 84 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

Knihovna i v r.2013 zajišťovala služby pro 14 místních knihoven v okolních obcích. V těchto knihovnách provádíme revize knižního fondu, pořádáme pro ně porady, distribuujeme soubory knih ze střediskového fondu, nakupujeme a zpracováváme knihy, organizujeme sdružování financí obcí na nákup knih atd.

Od března jsme v naší knihovně rozšířili výpůjční dobu v pondělí a v pátek, což mělo u čtenářů příznivý ohlas.

Ve stejnou dobu jsme uvedli do provozu nový web www.knihovnazamberk.cz, který nám umožňuje pružně informovat o novinkách a akcích knihovny.

Během roku jsme pokračovali v kultivování prostředí knihovny. Získali jsme grant Ministerstva kultury na vybavení novými počítači. Zakoupili jsme sedací vaky do dětského oddělení pro útulný koutek pro teenagery. Snažíme se, aby prostředí knihovny vyhovovalo všem návštěvníkům a cítili se zde příjemně všichni - od nejmenších dětí, přes dospívající, střední generaci až po hůře pohyblivé seniory.

Velkým úspěchem v závěru loňského roku pro nás bylo v konkurenci ostatních knihoven kraje získat ocenění z Krajské knihovny v Pardubicích "bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro uživatele". Ocenění jsme převzali spolu se starostou města na slavnostním ceremoniálu v Pardubicích. Je ale pro nás současně závazkem do budoucna - určitě neusneme na vavřínech a dál budeme dělat vše pro to, aby s našimi službami byli čtenáři i ostatní uživatelé spokojeni.


14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitelka: Mgr. Lucie Raliková

Příspěvek zřizovatele1 417 000,00 Kč
Na grantových projektech získáno10 000,00 Kč
Příjmy z jiné činnosti188 000,00 Kč

Návštěvnost

Celkem návštěvníků v muzeu 5152
Domek Prokopa Diviše845

Bylo uspořádáno 6 výstav, XIII. ročník Svátků dřeva, jednodenní výstava četnických uniforem a 2 cestovatelské besedy.

V únoru jsme pořádali s Divadelním spolkem Diviš druhý ročník žamberského masopustu.

Domek Prokopa Diviše navštívilo 845 návštěvníků. Dobová světnice domku byla využita pro natáčení propagačních materiálů Muzea krajky ve Vamberku.

Svátky dřeva

XIII. ročník tradiční akce na téma Sakrální dřevořezba.

V termínu od 21.-23.6. byla představena nová plastika sv. Václava po kaple sv. Vojtěcha na žamberském hřbitově.

Expozice, které na nádvoří zámku doplnil bohatý kulturní program s hudebním festivalem Fošna fest shlédlo 2006 návštěvníků.

Novinky v muzeu

Převedli jsme správu webových stránek Svátků dřeva a zprovoznili jsme facebookové stránky muzea.

Na webové stránky muzea jsme umístili virtuální prohlídku Erxlébenovovy lékárny.

Byla vyrobena vitrína pro vystavení oboustranné korouhve cechu tesařského.

Další činnosti

V roce 2013 jsme vyřídili 57 badatelských dotazů a zapůjčili jsme 11 knih z naší příruční knihovny.

Do sbírek jsme získali 8 nových předmětů. Bylo zakonervováno 23 sbírkových předmětů.

Na výstavy mimo muzeum jsme zapůjčili 33 a od jiných zařízení jsme si půjčili 192 předmětů.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků832
Počet přestupků projednaných domluvou320
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu69
Počet přestupků projednaných pokutou443
Uloženo na pokutách330.000,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz677
Přestupky na úseku alkoholismu1
Přestupky proti veřejnému pořádku121
Přestupky proti občanskému soužití2
Přestupky proti majetku22
Jiné zákony9

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty360.000,- Kč
Odchyt toulavých psů48