Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Programové prohlášení

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberk na léta 2014 – 2018

Programové prohlášení koaličních stran zastoupených v Radě města Žamberk na období 2014 - 2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a obsahuje podstatné body volebních programů volebních stran a hnutí tvořících koalici stojící v čele města.

Preambule

Základním principem naší spolupráce je služba městu a jeho obyvatelům. Ke správě města budeme přistupovat transparentně, s péčí řádného hospodáře. Jsme si vědomi dobré finanční kondice města a v souladu s ní chceme naplňovat zejména následující cíle pro jednotlivé oblasti veřejného života v Žamberku.

 1. Správa a hospodaření města
  • Budeme zodpovědní při sestavování rozpočtu tak, aby byl zachován stávající trend oddlužování města.
  • Budeme realizovat opravy a údržbu městského majetku v souladu se schváleným "Plánem obnovy majetku města Žamberka".
  • Zajistíme řádné a efektivní čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období 2014 – 2020.
  • Udržíme stávající provozní výdaje města, městského úřadu a příspěvkových organizací a budeme hledat cesty k jejich snižování.
  • Provedeme revize nájemních smluv.
  • Budeme monitorovat a dbát na efektivitu městských podniků a organizací s majetkovou účastí města.
 2. Rozvoj města a investice
  • Zajistíme včasné zahájení a kvalitu projektové přípravy plánovaných investic.
  • Pro investiční záměry města budeme hledat vhodné finanční zdroje z fondů EU a státního rozpočtu.
  • Prioritně podpoříme potřebné investice, na které získáme dotační tituly.
  • Zajistíme transparentnost veřejných zakázek důsledným dohledem nad průběhem vlastního řízení s účastí opozice a zveřejňováním smluv s dodavateli.
  • Zajistíme rozvoj infrastruktury vhodné pro rozvoj bydlení v souladu s územním plánem.
  • V návaznosti na studii modernizace centralizovaného zásobování teplem města Žamberka navrhneme optimální řešení.
  • V případě dostatečných finančních zdrojů jsme připraveni podpořit zejména následující významnější investice:
   • výstavba společenského sálu
   • revitalizace budovy ZŠ 28. října
   • rekonstrukce střechy Městského úřadu
   • oprava mostu přes Divokou Orlici do městské části "Polsko"
   • pokračování v další etapě výstavby zimního stadionu
   • rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu a vybudování atletické dráhy
 3. Kultura, školství, sport
  • Zajistíme rozvoj městských kulturních příspěvkových zařízení (FIDIKO, muzeum, knihovna).
  • Budeme finančně, či spoluúčastí na organizaci podporovat tradiční kulturní akce v Žamberku.
  • Budeme investovat do vybavení škol, předškolních, zájmových a uměleckých vzdělávacích zařízení zřizovaných městem.
  • Budeme podporovat spolkové činnosti (mládežnické projekty, kulturní, sportovní, zájmové aj.) v souladu s příslušnými Pravidly pro poskytování příspěvků.
 4. Podnikání, zaměstnanost
  • Budeme iniciovat jednání s majiteli prázdných podnikatelských areálů či objektů a hledat řešení pro jejich možné využití.
  • Ve spolupráci s Úřadem práce budeme hledat vhodný způsob podpory pro začínající podnikatele a absolventy.
  • Budeme organizovat pravidelná setkání lokálních podnikatelských subjektů.
 5. Fungování městského úřadu, komunikace s občanem
  • Zachováme možnost osobního setkávání a jednání s představiteli města i mimo úřední dny.
  • Zavedeme systém zveřejňování smluvních vztahů města.
  • Zveřejníme audio záznamy a další informace z jednání městského zastupitelstva na webových stránkách města v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
  • Zajistíme dostupnost aktuálních formulářů v elektronické podobě včetně návodů pro vyřizování důležitých agend.
 6. Doprava
  • Zajistíme opravy místních komunikací podle schváleného "Plánu obnovy majetku města Žamberka".
  • Budeme prosazovat rekonstrukci křižovatky u městského muzea s návrhem kruhového objezdu a s cílem lepší propustnosti této křižovatky.
  • Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek a cyklotras ve městě a jeho okolí.
  • Zadáme zpracování studie řešení problému s nedostatkem parkovacích míst zejména na sídlištích a v hustě osídlených lokalitách města.
  • Podpoříme realizaci přivaděče rychlostní komunikace R35.
  • Zasadíme se o optimalizaci jízdních řádů ve městě při zachování kvality obslužnosti. 7. Zdravotnictví, sociální péče a bydlení.
  • Budeme usilovat o zachování standardu poskytované zdravotnické péče, její dostupnosti a kvality.
  • Zabezpečíme dostatečnou kapacitu terénních i pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s ohledem na proces stárnutí populace.
  • Podpoříme činnost stávajících klubů a spolků pro seniory nebo hendikepované občany.
  • Budeme pokračovat ve vzdělávání v Žamberské akademii volného času.
  • Postupnou realizací projektu bezbariérových přístupů usnadníme pohyb hendikepovaným občanům.
  • Připravíme lokality (zpracování územních studií, popř. výstavbu sítí) pro výstavbu bytů a rodinných domků v souladu s územním plánem města.
  • Podpoříme výstavbu startovacích malometrážních bytů a bydlení pro seniory.
 7. Životní prostředí
  • Budeme pokračovat ve spolupráci s Povodím Labe při realizaci projektu protipovodňových opatření.
  • Vytvoříme podmínky pro rozšíření systému odděleného sběru odpadu a bioodpadu v katastru města.
  • Budeme pokračovat v modernizaci zastaralých částí systému veřejného osvětlení za účelem dosažení úspor energie a odstranění světelného smogu.
 8. Propagace města, cestovní ruch
  • Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu zajistíme odbornou propagaci města.
  • Využijeme přítomnosti lokálních a regionálních médií k prezentaci zpráv ze života města a jeho obyvatel.
  • Budeme pokračovat v nastolených partnerských kontaktech se zahraničím prostřednictvím komise pro zahraniční styky.
 9. Bezpečnost ve městě
  • Zajistíme optimalizaci výkonu služby strážníků MP v Žamberku s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, potřeby města a jeho obyvatel.
  • Dokončíme výstavbu městského kamerového bezpečnostního systému na rizikových místech ve městě.
  • Nadále budeme finančně a materiálně podporovat výjezdovou jednotku hasičů města.
  • Budeme důsledně kontrolovat dodržování omezení hazardu veřejnou vyhláškou.

Žamberk 30. prosince 2014