Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Rozvoj výkonu sociální práce

Operační program Zaměstnanost - logo

Název projektu: Rozvoj výkonu sociální práce ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Žamberk

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001345
Program: OPZ – Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Výzva OPZ: 03_15_023 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum realizace: listopad 2016 – říjen 2018
Celkové náklady:

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a rozvoj sociální práce ve správním obvodu ORP Žamberk v kontextu sociálního začleňování. Prioritou je podpora rozvoje profesních kompetencí zaměstnanců VS konkrétně sociálních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk.

Popis projektu

Pro dosažení cíle projektu budou realizovány tyto aktivity:

  1. Vzdělávání sociálních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Žamberk - v přímé práci s klienty se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených, dále na oblast specifických potřeb klientů, finančního poradenství, zvládání konfliktních situací, komunikace s ohroženými skupinami, mediace, facilitace, krizová intervence, individuální plánování apod.
  2. Supervize sociálních pracovníků, jež bude směřovat k profesní podpoře a profesnímu rozvoji sociálních pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Žamberk, a to prostřednictvím odborné podpory nezávislým kvalifikovaným odborníkem formou individuální, případové a týmové supervize.
  3. Mezioborová, multidisciplinární spolupráce - síťování služeb, tzv. síťování sociálních pracovníků napříč subjekty veřejné správy i neziskových organizací směřující k výměně informací, zkušeností dobré a špatné praxe při řešení situace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, a to realizací workshopů či mezioborových setkání. Součástí této aktivity bude metodika mezioborové spolupráce v kontextu sociálního začleňování.
  4. Projektové řízení a administrace projektu – zajišťující realizaci aktivit projektu, koordinaci realizačního týmu, správu rozpočtu, cash flow, monitoring indikátorů, evaluaci, publicitu, řízení rizik apod.

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Mgr. Dagmar Ducháčková, d.duchackova@zamberk.eu, tel.: 465 670 230

Dokumenty ...

Rok 2018

Závěrečná monitorovací zpráva z projektuDokument: Zpráva | soubor: 40343.pdf | velikost: 0.43 MB Vanický Zdeněk18.12.2018
Metodika mezioborové spolupráce v kontextu sociálního začleňováníDokument: Metodika | soubor: 40731.pdf | velikost: 0.52 MB Vanický Zdeněk04.02.2019