Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk v číslech

Zpracované ročníky
Rok 2003  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2004  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2005  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2006   Soubor ve formátu Adobe PDFRok 2007  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS WordRok 2008  Soubor ve formátu Adobe PDF Soubor ve formátu MS Word
Rok 2009Rok 2010Rok 2011
Rok 2012Rok 2013Rok 2014
Rok 2015Rok 2016Rok 2017

Rok 2016

Obsah

1.  Kancelář tajemníka
2.  Odbor právní
3.  Odbor obrany a krizového řízení
4.  Odbor správní a dopravy
5.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
7.  Odbor životního prostředí a zemědělství
8.  Finanční odbor
9.  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
10. Informační středisko
11. Sbor pro občanské záležitosti
12. Městský kulturní podnik - FIDIKO Žamberk
13. Městská knihovna Žamberk
14. Městské muzeum Žamberk
15. Městská policie Žamberk

1. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí kanceláře tajemníka: Mgr. Radomíra Křenová, tel. 465 670 200

Personalistika

Počet vyhlášených výběrových řízení na obsazení pracovních míst MěÚ:

SOCZ - sociálně právní ochrana dětí, SPDO - pokladna, REUP - památková péče, KTAJ - úklid, SPDO - správa pozemních komunikací, ZPZE - vodní hospodářství, SOCZ - náhradní rodinná péče, SPDO - registrace, technik, SOCZ - náhradní rodinná péče II, REUP - památková péče II, REUP - stavební technik, ZPZE - ochrana přírody a krajiny
12
Počet vyhlášených výběrových řízení na obsazení ostatních pracovních míst:

Jednatel správy budov Žamberk s.r.o.
1

Podatelna

Dokumenty

Počet dokumentů (podání) přijatých a zaevidovaných v podacím deníku19007
Počet dokumentů (podání) přijatých a zapsaných v doručovací knize246
Počet poštovních zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty13629
Počet datových zpráv přijatých přes datovou schránku6689
Počet datových zpráv odeslaných přes datovou schránku10495

Úřední deska MěÚ

Počet vyvěšených dokumentů519

Vidimace, legalizace (ověření podpisů a dokumentů)

Podatelna3090
Sekretariát starosty155
REUP207
SPDO54

Czech Point

Výpis z Rejstříku trestů - fyzické a právnické osoby274
Výpis z Rejstříku trestů - vnitřní44
Výpis z Obchodního rejstříku101
Výpis z Živnostenského rejstříku18
DS - zneplat. příst.údajů a vydání nových10
DS - žádost o zřízení datové schránky19
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby12
Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby5
Konverze z moci úřední84
Výpis z Insolvenčního rejstříku1
Základní registry3
Výpis bodového hodnocení řidiče9
Výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů3

Kopírování pro veřejnost

Počet žadatelů273

2. ODBOR PRÁVNÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: JUDr. Jitka Kubová, tel. 465 670 215

Přestupková agenda

Počet vyřízených přestupků162
Uloženo na pokutách v r. 2016 v Kč79 400,00 Kč
Zaplaceno za přestupky z r. 2016 v Kč45 000,00 Kč
Zaplaceno za přestupky celkem (i z jiných let)72 973,00 Kč
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 15 let7
Počet přestupků spáchaných nezletilými do 18 let9
Počet přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi2
Počet přestupků vykazujících některé znaky domácího násilí35

Přestupky projednávané na základě veřejnoprávních smluv s obcemi

Počet projednaných přestupků34
Odměna71 400,00 Kč
Odměna za jeden přestupek2.100,- Kč

Poskytování informací v roce 2014

Počet podaných žádostí35
Počet vyřízených žádostí35

Výroční zpráva byla předložena radě města na jednání dne 26.01.2017 a vyvěšena v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na úřední desce.


3. ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Fikejs, tel. 465 670 218

Krizová a havarijní připravenost

Jednání Bezpečnostní rady ORP 2
Zdokonalovací nácvik Krizového štábu ORP1

Varování obyvatel

Počet občanů odebírající hromadné SMS80
Počet sirén3
Bezdrátový rozhlas (počet hlásičů)31

Prostředky pro likvidaci následků havárií

odvlhčovač vzduchu5
Dieselagregát 15k VA1
Topidlo na PB1
Ponorné čerpadlo1

Jednotka SDH města

Počet členů21
Počet zásahů celkem17
Počet zásahů v Žamberku (požár)4
Počet zásahů v Žamberku (bez požáru)5
Počet zásahů v okolních obcích (požár)6
Počet zásahů v okolních obcích (bez požáru)2
Fin. prostředky města na činnost346 000,00
Dotace státu, kraje na činnost130 000,00

Povodňová ochrana

Počet naplněných pytlů s pískem600

Certifikace činnosti

Certifikát bezpečnosti informací1
Certifikát kvality1

4. ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVY

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Zástupce vedoucí odboru: Bc. Edita Pálková, tel. 465 670 220

Oddělení správní

Evidence obyvatel a matrika

Počet obyvatel v Žamberku k 31.12.6033 (3083 Ž, 2950 M)
Počet cizinců s platným trvalým pobytem v Žamberku47 (28 Ž, 19 M)
Narozeno dětí77 (40 D, 37 CH)
Zemřelo osob56 (25 Ž, 31 M)
Uzavřeno občanských sňatků28
Uzavřeno církevních sňatků5
Uzavřeno sňatků celkem33
Z toho uzavřeno občanských sňatků, kde jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v Žamberku11
Z toho uzavřeno církevních sňatků, kde jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v Žamberku3
Rozvodů *10
Počet osob přihlášených k trvalému pobytu160 (90 Ž, 70 M)
Počet osob přehlášených v rámci Žamberka151 (72 Ž, 79 M)
Počet odhlášených osob z trvalého pobytu184 (93 Ž, 91 M)
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu25
Počet obyvatel **28675
*   - alespoň jeden z manželů má trvalý pobyt na území města Žamberka.
** - počet obyvatel ve správním obvodu PO III Žamberk k 31. 12.
D  - dívky, CH - chlapci, Ž - ženy, M - muži

Občanské průkazy (OP)

Počet podaných žádostí o OP4309
Počet vydaných prvních OP444
Počet OP vydaných z důvodu změny trvalého pobytu677
Počet OP vydaných z důvodu změny rodinného stavu375
Počet OP vydaných z důvodu odcizení77
Počet OP vydaných z důvodu ztráty218
Počet OP vydaných z důvodu poškození nebo zničení32
Počet OP vydaných z důvodu skončení platnosti stávajícího OP2160
Počet OP vydaných z ostatních důvodů437
Počet OP vydaných celkem4455
Počet skartovaných OP4038
Počet vydaných OP bez strojově čitelné zóny74
Počet vystavených Potvrzení o OP926
Uloženo na pokutách14 300,00 Kč

Cestovní doklady (CP)

Počet vydaných CP s biometrickými údaji1697
Počet vydaných CP bez biometrických údajů2
Počet vydaných CP celkem1699
Počet ztracených CP58
Počet odcizených CP4
Počet skartovaných CP1455
Uloženo na pokutách300,00 Kč

Oddělení dopravních agend

Evidence řidičů a řidičské průkazy (ŘP)

Počet řidičů evidovaných k 31.12.23605
Počet vydáných ŘP2484
Počet řidičů, kterým byl vydán ŘP poprvé290
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Ženeva)99
Počet vydaných mezinárodních ŘP (vzor Vídeň)13
Počet vydaných Průkazů o profesní způsobilosti řidiče92
Počet ŘP vydaných výměnou za cizozemský ŘP6
Počet vydaných potvrzení o ztrátě, odcizení ŘP115
Počet vydaných karet řidiče do digitálního tachografu107
Počet vydaných karet vozidla do digitálního tachografu20
Počet vydaných karet servisních do digitálního tachografu1
Výdej dat z registru řidičů505
Počet zadržených ŘP42
Počet vybodovaných řidičů (dosáhli 12 bodů)4
Celkový počet spáchaných přestupků/trestných činů na úseku dopravy za ORP Žamberk2813
Počet zaevidovaných přestupků v bodovém hodnocení řidičů1143

Autoškoly

Počet autoškol ve správním obvodu PO III Žamberk7
Správní řízení na úseku autoškol13
Zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění500
Prospělo žadatelů149 (51 %)
Neprospělo žadatelů141 (49 %)
Počet opakovaných zkoušek210
Zkoušky z odborné způsobilosti (vybodovaní řidiči, nebo po ZŘMV)12
Počet žadatelů12
Prospělo žadatelů5 (42 %)
Neprospělo žadatelů7 (58 %)
Počet opakovaných zkoušek7

Taxislužby a stanice měření emisí

Počet provozovatelů taxislužby ve správním obvodu PO III Žamberk3
Správní řízení na úseku taxislužby14
Počet provozovatelů stanic měření emisí ve správním obvodu obce PO III Žamberk4
Správní řízení na úseku stanic měření emisí3

Evidence vozidel

Celkem evidováno vozidel k 31.12.38117
Počet provedených změn v registru vozidel10794
Registrace vozidla3165
1. registrace vozidla/dovozy1141/514
Vyřazení vozidla z provozu403
Zánik vozidla1179
Výměna osvědčení o registraci vozidla č. I a II. (tech. průkazu)904
Výměna registračních značek137
Vývoz do zahraničí98
Změna v záznamu513
Vrácení statutu provozované vozidlo182
Oprava záznamu vozidla2548
Výdej dat175
Správní řízení - počet schválení technické způsobilosti přestavěných nebo jednotlivě vyrobených vozidel31

Silniční hospodářství

Počet správ. rozhodnutí vydaných na úseku silničního hospodářství (zvláštní užívání, uzavírky, sjezdy)148
Počet vydaných stavebních povolení21
Počet vydaných souhlasů s ohlášením stavby1
Počet vydaných stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení102
Počet vydaných vyjádření v oblasti silničního hospodářství73

Dále byly prováděny kontroly dopravního značení silnic II. a III. třídy. Pracovník silničního správního úřadu se účastnil ústních jednání a místních šetření v rámci územních, stavebních a kolaudačních řízení vedených obecními stavebními úřady a dalších jednání týkajících se zájmů silnic II. a III. třídy v rámci správního obvodu.

Přestupky v dopravě

Celkový počet přestupků285
Postoupeno nebo odloženo60
Zastaveno řízení2
Vyřízeno v blokovém řízení34
Řešeno příkazním řízením84
Řešeno ve správním řízení rozhodnutím55
Počet neukončených řízení o přestupcích100
Počet odvolání proti rozhodnutí6
Udělen zákaz činnosti (spočívající v zákazu řízení motorových vozidel)39
Přestupky spáchané mladistvými1
Uloženo na pokutách893 300,00 Kč

5. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Vedoucí odboru: Mgr. Dagmar Ducháčková, tel. 465 670 230

Oddělení sociálně-právní ochrany

Počet rodin, se kterými bylo pracováno291
Počet soudních jednání273
Počet návštěv v rodinách, školách apod.1219
Počet uzavřených dohod na výkon pěstounské péče24
Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou11

Oddělení sociálních služeb a pomoci

Počet klientů, kterým je opakovaně poskytována sociální pomoc86
Počet sociálních šetření163

7. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

MěÚ Žamberk, Nádražní 833 (v rámci správního obvodu PO III)
Vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Červená, tel. 465 670 260

Odpady, státní správa

Vydaná správní rozhodnutí1
Vydané písemnosti mimo správní řízení242
Zpracování evidenčních listů o přepravě nebezpečných odpadů877
Zpracování ročních hlášení firem o produkci odpadů314
Pokuty0
Kontroly (dozory) se zápisem6
Prověření podnětů na porušení zákona o odpadech6
Odvolání0
Výkazy za POIII zaslané MŽP a KÚ3
Zajištění předání opuštěných autovraků k ekologické likvidaci0

Myslivost

Vydaná správní rozhodnutí17
Vydané písemnosti mimo správní řízení včetně LL37
Vydáno loveckých lístků25
Organizování porad uživatelů honiteb v ORP1
Evidence hlášení o konání honů - policie ČR13
Informace pro MS4
Pokuty0
Kontroly se zápisem3
Odvolání0
Schváleno plánů chovu a lovu18
Odsouhlaseny roční vzkazy o honitbě18
Zpracování plánů péče o zvěř a sčítacích listů18
Zpracování měsíčních hlášení ulovené zvěře pro honitby204
Evidence lovecky upotřebitelných psů18

Rybářství

Vydané rybářské lístky93
Vydané písemnosti mimo správní řízení0

Ochrana zvířat proti týrání

Pokuty6

Ovzduší

Vydaná správní rozhodnutí, ZS0
Vydané písemnosti mimo SŘ236
Kontroly se zápisem0
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty0
Odvolání0
Různé (postoupení aj.)0

Rostlinolékařská opatření

Kontroly pozemků10
Výzva mejitele pozemku k odstranění zaplevelení6
Vedení evidence o stanovištích včelstev17

Ochrana přírody a krajiny

Ukončená SŘ vedená z moci úřední0
Vydaná správní rozhodnutí126
Vydané písemnosti mimo správní řízení456
Kontroly142
Pokuty0
Vyřízení stížnosti4
Vyhlášené památné stromy2
Odvolání1
Příprava podkladů do RM3

Státní správa lesů

Vydaná správní rozhodnutí37
Vydané písemnosti mimo správní řízení174
Kontroly se zápisem23
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Zpracování podkladů pro částečnou úhradu zvýšených nákladů LČR8
Odvolání0
Zpracování podkladů pro výběrové řízení na LHO1
Počet lesních hospodářských osnov v ks (vydání separátů)20
Počet lesních hospodářských plánů9
Různé19

Zemědělský půdní fond

Vydaná správní rozhodnutí a souhlasy s vyněním ZPF97
Písemnosti mimo SŘ235
Kontroly se zápisem (pouze kontroly podle § 18 odst. 3)8
Zpracován výkaz ČSÚ1
Odvolání2

Vodní hospodářství

Počet souhlasů dle §17, závazných stanovisek, kolaudačních souhlasů161
Vydaná správní rozhodnutí včetně usnesení210
Vydaná opatření obecné povahy2
Počet řešených stížností a podnětů6
Počet řešených havárií0
Kontroly (dozory) se zápisem3
Vedení správního řízení zakončené udělením pokuty1
Odvolání2
Statistické výkazy ČSÚ12

Samospráva - odpadové hospodářství města

Žádosti o ekologické mládežnické projekty, soutěže škol9
Vyúčtování příspěvků na ekolog. projekty, dotace10
Příprava výběrových řízení1
Příprava a podání žádosti o dotace1
Kontrola plateb za odpady města a zpracování podkladů pro OH města176
Kontrola výkazů pro EKO-KOM , dotazníky a statistický přehled13
Příprava smluv pro zabezpečení fungování OH města41
Vypracování dokumentů nebo článků pro osvětu a propagaci třídění.32
Vyjádření ostatní11
Mládežnické projekty ekologické8

Samosparáva - zajištění správy veřejné zeleně

Příprava podkladů pro město, smlouvy, vyjádření17
Konzultace, kontroly18
Řešení stížností7
Příprava a podání žádosti o dotace0
Různé4

Ostatní

Vydaná souhrnná stanoviska odboru ke stavbám a jiným záměrům, které mohou mít vliv na ŽP386
Rozhodnutí, sdělení a jiná opatření stavebních úřadů doručená na vědomí562
Koordinovaná závazná stanoviska MěÚ k záměrům podléhajícím řízení dle stavebního zákona31
Vydaná vyjádření - ostatní0
Zpětná vazba stavebním úřadům k oznámeným jednáním33
Poplatek za komunální odpad - vybráno k 31.12. 2016 v Kč2 719 027,00 Kč

8. FINANČNÍ ODBOR

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám.166
Vedoucí odboru: Ing. Eva Janotová, tel. 465 670 320

Příjmy a výdaje města Žamberka v roce 2013

UkazatelSkutečnost
v Kč
Skutečnost v Kč
přepočtená
na 1 obyvatele
Daňové příjmy96 139 94915 812
Nedaňové příjmy11 161 7031 836
Kapitálové příjmy985 232162
Přijaté dotace34 568 6305 686
Příjmy celkem142 855 51423 496
Provozní výdaje107 805 00117 731
Kapitálové výdaje12 003 2731 974
Výdaje města celkem119 808 27419 705
Rozdíl příjmů a výdajů - rozpočtový přebytek23 047 2403 791
Dlouhodobé úvěry přijaté v r. 201600
Uhrazené splátky přijatých úvěrů4 309 457709

Počet obyvatel k 31. 12., včetně cizinců, 6080.

Výdaje Města Žamberk v roce 2016 - výběr

Celkové výdaje ve vybraných oblastech, přepočítané na jednoho obyvateleVýdaje celkemV Kč na 1 obyvatele% z celkových výdajůZ toho: provozní výdajeZ toho: investiční výdaje
Zemědělství, lesní hospodářství 2 567 2624222,14 %2 075 101492 161
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 510 7894281,26 %997 259513 530
Záležitosti pozemních komunikací, doprava 3 817 7896283,19 %1 481 5692 336 220
Odvádění a čištění odpad. vod 82 169140,07 %50181 668
Vzdělávání 10 890 7171 7919,09 %10 032 856857 861
Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 374 0941 7068,66 %9 707 409666 685
Tělovýchovná a zájmová činnost dětí a mládeže 6 933 2781 1405,79 %6 684 886248 392
Zdravotnictví 1 257 002071,05 %217 0001 040 000
Sociální služby vč. sociálních dávek 6 412 2231 0555,35 %6 412 2330
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 784 1861 1165,66 %2 491 7124 292 474
Ochrana životního prostředí, péče o vzhled města 7 409 7831 2186,18 %7 382 33725 446
Nakládání s odpady 5 036 8298284,20 %5 036 8290
Bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana 3 494 2065752,92 %3 366 726127 480
Zastupitelé 2 283 5353761,91 %2 283 5350
Všeobecná veřejná správa a služby 45 927 5267 55438,33 %44 606 1701 321 356
Finanční operace 5 028 8888274,20 %5 028 8880
Celkem119 808 27419 705100,00%107 805 00112 003 273

Ukončené investice v roce 2016 - výběr

Název investiční akceCelková cena v Kč
Nová výdejna jídel v čp. 4331 765 730
Chodník a veřejné osvětlení v ulici ČSA1 439 536
Automobil Škoda Superb573 000
Dílny pro potřeby ZŠ v budově čp. 550199 142
Cyklostání na náměstí80 282
Depozitář Městského muzea341 320
Automobil Dacie Sandero207 300
Rekonstrukce budovy ZUŠ - zateplení oken392 473
Komunikace a chodník v ulici Revoluční1 499 361
Chodník před knihovnou629 023
Pozemky od Lidlu3 568 200
CELKEM10 695 367

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Žamberka

Účasti ve společnostechVloženo městem v tis. KčPodíl města v %Základní jmění v tis. KčPodíl na hlasovacích právech v %
Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.59 365nezapisuje se91,0750,00
Ekola České Libchavy, s.r.o.56011 2005,005,00
Správa budov Žamberk s.r.o.18 07012 738100,00100,00
TS Žamberk s.r.o.17 55016 872100,00100,00
Poliklinika Žamberk spol. s r.o.6024025,0025,00
Bytové družstvo U Jatek, Žamberk3032052,502,50

Ostatní ukazatele roku

VHP

Počet povolených VHP10
Správní poplatek z VHP14.000,- Kč

Psi

Počet vydaných známek pro psy38
Nově přihlášení psi33
Majitelé osvobozeni od poplatku19

Ostatní

Objem půjček poskytnutých občanům z Fondu rozvoje0
Počet přijatých nálezů29
Počet přijatých nálezů předáných majitelům11

9. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MěÚ Žamberk, Masarykovo nám. 166
Vedoucí odboru: Ing. Lenka Fránková, tel. 465 670 331

Majetek

Výstavba nových bytů0
Prodej objektů0
Kupní smlouvy - prodej4
Kupní smlouvy - odkup16
Nájemní smlouvy8
Ostatní smlouvy23
Zápis listin0
Vydání potvrzení o zrušení předkupního práva47
Vyhlášení záměru dispozice s nemovitým majetkem37
Přiznání k dani z převodu nemovitostí6
Výpis z listu vlastnictví, kopie katastrálních map126
Objednávky238
Pohyb majetku - vyřazovací protokoly15
Pohyb majetku - zařazovací protokoly71
Pohyb majetku - změny v evidenci10
Výběrová řízení + poptávky45
Příprava bodů jednání RM339
Příprava bodů jednání ZM50
Ověřování podpisů, vidimace207
Lesní výroba - příjem1 085 837,00 Kč
Lesní výroba - výdej559 436,00 Kč

Oddělení územního plánování

Počet dokončených územně plánovacích dokumentací (včetně změn)3
Počet rozpracovaných územně plánovacích dokumentací (včetně změn)14
Počet územně plánovacích podkladů (územní studie) - dokončených 4

Památkové péče

Správní řízení na úseku památkové péče

Vydaná závazná stanoviska k obnově kulturních památek51
Vydaná závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně, nebo k udržovacím pracím na nemovitostech v městské památkové zóně Žamberk, Letohrad a Jablonné n. O.39
Řízení zastavená usnesením5
Vyjádření na úseku územně plánovací dokumentace0
Vyjádření k plánovaným stavbám na území s archeologickými nálezy47
Vyjádření k návrhům na prohlášení (zrušení) předmětů za kulturní památky0

Vybrané činnosti spojené s přejímanými žádostmi o příspěvek na obnovu kulturních památek (KP)

Počet přijatých žádosti o příspěvek z rozpočtových prostředků Pardubického kraje22
Počet přijatých žádosti o dotaci z MK ČR14
Počet přijatých žádosti o příspěvek města7
Počet podaných žádostí o státní příspěvek na obnovu KP ve vlastnictví města Žamberka1

Stavební úřad

 ŽamberkObce PO II

Rozhodnutí

Územní řízení1528
Stavební řízení+změny, spojené úz.+stavební2873
Ostatní rozhodnutí3862
Kolaudační rozhodnutí19
Povolení nebo nařízení odstranění staveb30
Rozhodnutí celkem85172
Rozhodnutí celkem Žamberk + obce257

Odvolání + stížnosti

Počet odvolání proti správnímu řízení54
Stížnosti řešené stavebním úřadem1222

Opatření

souhlas s odstraněním stavby49
Územní souhlas5280
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru3031
Kolaudační souhlas + oznámení užívání stavby3656
Souhlas se změnou užívání stavby30
Opatření celkem125176
Opatření celkem Žamberk + obce301

Státní stavební dohled + ostatní

Přidělení čísla popisného a evidenčního60
Státní dozor2020
Souhlas s dělením a scelováním pozemků2725
Sdělení stavebního úřadu, statistika4573
sdělení stavebního úřadu, statistika, RUIAN241248
Souhlas dle § 15, sdělení k úz. ast. řízení932

10. INFORMAČNÍ STŘEDISKO

MěÚ Žamberk, Kostelní 446
Vedoucí: Eva Skulbaševská, tel. 465 612 946, e-mail: info@zamberk.cz

Příspěvek zřizovatele298 318,00 Kč
Na grantových projektech získáno89 182,00 Kč

Návštěvnost

V roce 2016 využilo služeb informačního střediska celkem 11.373 návštěvníků, z toho 284 jich bylo ze zahraničí. Informace o městě, okolí, jiných místech v ČR, ubytování, stravování, sportu, kulturních akcích a dopravním spojení u nás hledalo 5 062 návštěvníků. Ostatními žádanými službami byl prodej zboží a vstupenek, kopírování, tisk, laminování, skenování, wifi připojení a internet pro veřejnost. Tyto služby využilo 6 321 návštěvníků. Zpracovali jsme 696 e-mailových a telefonických dotazů.

Během roku nabízíme předprodej vstupenek na různé koncerty, festivaly, muzikály a další pořady přes tři portály: Ticketportal, Ticketstream a Ticket-art, což lidé ve velké míře využívají.

Po dobu letních prázdnin jsme spolupracovali s Českou televizí "Déčko" v rámci pořádání letní soutěže pro děti "Zastavte roboty". Vytvořili jsme šifru, která byla se soutěžním heslem umístěna v našem informačním středisku.

Tyršova rohledna

Tyršovu rozhlednu navštívilo v roce 2016 6 103 osob. V okolí rozhledny se konal kulturní festival Orlická brána, hudební festival Jam Rock a závod Běh na Rozálku.

V září proběhl na rozhledně Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví, kdy byla rozhledna přístupna veřejnosti i ve večerních hodinách.

V dubnu 2016 byla nově natřena dřevěná okna ve špičce Tyršovy rozhledny a dřevo bylo ošetřeno ochranným postřikem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám. Byly objednány a umístěny 2 ks mobilních WC nedaleko rozhledny, určené pro návštěvníky rozhledny a byl zajištěn kompletní servis těchto WC po celou dobu letní sezóny. Během roku bylo nově natřeno dřevěné sezení kolem rozhledny.

Prezentace města

Město bylo prezentováno prostřednictvím propagačních materiálů o Žamberku na veletrzích cestovního ruchu Region Tour v Brně, Holiday World v Praze, v Jablonci nad Nisou, Ostravě a v Hradci Králové.

Připravili jsme podklady pro prezentaci města v Turistických novinách Orlické hory a Podorlicko, v Turistických novinách pro region Východní Čechy, v příloze Deníku Cesty městy 2016, v letním vydání turistického magazínu KAM po Česku a také prezentaci města Žamberk a Tyršovy rozhledny v novém turistickém průvodci Orlické hory a Podorlicko.

Na konci roku jsme se podíleli na přípravě a prodeji nového kalendáře s fotografiemi Žamberka.

Dotace Pardubického kraje

Za pravidelnou aktualizaci a vkládání dat o Žamberku a okolních 11 obcích na turistický portál Pardubického kraje informační středisko získalo dotaci ve výši 89 182 Kč. Díky těmto finančním prostředkům byly zakoupeny např. nové židle do prostor informačního střediska pro veřejnost, nový otočný stojan na letáky,vybavení k elektronické pokladně a police k pultu. Nechali jsme vyrobit aktuální verzi propagačních materiálů o Žamberku, nové papírové sáčky na pohlednice a zboží, malé igelitové tašky k nákupu a prezentaci, nové vizitky informačního střediska a také jsme nechali zhotovit propagační předměty s nápisem Žamberk určené k prezentaci (barevné šňůrky na krk na klíče a barevné bavlněné tašky).

Rozšíření nabídky služeb a suvenýrů s motivem města

Mezi nové suvenýry patří nové magnetky a turistické vizitky s fotografií nově opravené Tyršovy rozhledny a také turistický průvodce Orlické hory a Podorlicko se slevovými vstupenkami, kde je zahrnuta prezentace Tyršovy rozhledny a Žamberka.

Certifikáty a kontroly

Informační středisko připravilo podklady pro splnění všech podmínek klasifikační třídy B podle jednotné certifikace turistických informačních center ČR a úspěšně prošlo kontrolou.


11. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MěÚ Žamberk, Nádražní 833
Předsedkyně SPOZ: Mgr. Bronislava Havlíková
Na MěÚ vyřizuje: Lucie Charfreitagová, tel. 465 670 284

AkcePočet písemných gratulacíPočet obřadů (návštěv)Počet zúčastněných
Vítání občánků1370
Železná svatba(65 let)00
Diamantová svatba (60 let)322 páry
Smaragdová svatba (55 let)200
Zlatá svatba844 páry
Stříbrná svatba1122 páry
Osobní návštěvy a písemné gratulace jubilantům160164
Předávání maturitních vysvědčení - Gymnázium Žamberk247
Předávání maturitních vysvědčení - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk00
Předávání výučních listů - Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk346
Předávání výučních listů - Speciální střední škola a základní škola Žamberk223
Předávání vysvědčení a pamětních listů žákům 9. tříd486
Setkání rodáků, slavnostní přijetí na radnici126
Osamělí důchodci (jarní putování + vánoční setkání)246
Návštěva v domovech důchodců + LDN27
Zasedání komise414

12. MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK - FIDIKO ŽAMBERK

Nádražní 39, Žamberk
Ředitel: Daniel Kubelka, tel. 465 614 583

Kino

Promítací schéma v roce 2016: úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle (+čtvrtek a neděle odpol. projekce pro děti) došlo k rozšíření o úterý od 20.00 hod. a pátek a sobota od 17:00 hod., nepravidelně noční kino, v letních měsících letní kino na Pěší zóně).

Kino uvedlo:470 filmových projekcí, které navštívilo 20536 diváků, z toho:

Nejvyšší návštěvnost

Anděl Páně 28 projekcí1900 diváků
Lída Baarová8 projekcí1037 diváků
Teorie tygra12 projekcí1270 diváků
Absolutně nejvyšší návštěvnost na jednu projekci
Anděl Páně 21 projekce320 diváků

Divadla a koncerty

V roce 2016 jsme pro diváky uspořádali 25 divadelních, hudebních, cestopisných i jiných představení (25 titulů,30 představení vč.školních), celkem 6080 návštěvníků.

Nejvyšší návštěvnost: div.hra Mesiáš – 297 diváků

Školní divadelní a koncertní představení

Pro základní a mateřské školy, pro gymnázium a učiliště jsme připravili 8 mimokinových divadelních, hudebních a vzdělávacích titulů (14 představení, 2900 diváků). Další pořady pro školy v pronájmu: 6 pořadů,(20 představení, 3900 diváků).

Pronájmy

V roce 2016 jsme evidovali 25 pronájmů divadla různými subjekty, v jejichž rámci se uskutečnilo 37 představení, která jsme technicky a personálně zajišťovali (8100 diváků).

Orlická Brána

Zorganizovali jsme desátý ročník kulturního festivalu Orlická brána (pod Tyršovou rozhlednou), který navštívilo cca 3000 diváků.

V rámci festivalu jsme nabídli 19 různých představení a vystoupení, 6 filmových projekcí a celkem 102 účinkujících.

Filmový klub

V roce 2016 celkem 8 projekcí.

Spolek divadelních ochotníků Diviš

V tomto roce DS Diviš nenastudoval divadelní hru Herci jsou unaveni.

Další činnost

Podíleli jsme se na organizaci akce Talent, Běh Naděje, Barium, Elektroswingový ples, připravili jsme varhanní koncert v kostele, podíleli jsme se na tradičním rozsvícení vánočního stromu, v předsálí jsme připravili několik výstav amatérských výtvarníků, technicky i organizačně jsme zajišťovali veškeré akce, které zde v pronájmu pořádaly různé subjekty. V letošním roce jsme si připomněli 90. vvýročí od otevření Divišova divadla, 25 let existence MKP FIDIKO a 10. narozeniny festivalu Orlická brána.

Shrnutí

V roce 2016 do Divišova divadla za kulturním zážitkem vstoupilo celkem 34716 diváků a posluchačů + cca 3450 návštěvníků akcí mimo Divišovo divadlo.


13. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK

Nádražní 743, Žamberk
Ředitelka: Ing. Jana Hlaváčová, tel. 465 614 663

Knihovně byl pro rok 2016 schválen příspěvek zřizovatele ve výši 2 070 tis. Kč. Dalším příjmem knihovny byly poplatky čtenářů ve výši 249 402 Kč, dále měla knihovna příjem z regionálních funkcí ve výši 51 290 Kč a ze sdružených prostředků obcí na nákup knih ve výši 32 000 Kč.

Výše čtenářských poplatků zůstala nezměněna - 150 Kč za roční registraci dospělého čtenáře a 50 Kč za registraci dětského čtenáře.

Na rozšíření výpůjčního fondu bylo použito 392 808 Kč, z toho na nákup periodik 37 581 Kč.

Bylo zpracováno 1 971 nových svazků, odepsáno 1 394 svazků.

Stav knihovního fondu byl k datu konce roku 52 535 knihovních jednotek, z toho 43 tis. se nabízí ve volném výběru v půjčovně knihovny a zbylá část je z prostorových důvodů uložena ve skladu a je čtenářům nabízena prostřednictvím elektronického katalogu.

Počet zaregistrovaných čtenářů oproti předchozímu roku opět stoupl a to o 42 na 1 492, z toho 485 je ve věku do 15 let. Registrovanými čtenáři je 24,06 % obyvatel města a okolí. Údaj je ale zkreslen tím, že často jednu průkazku využívá více rodinných příslušníků, skutečných uživatelů služeb knihovny je proto dle našeho odhadu cca dvojnásobek.

Knihovně meziročně opět stoupl počet fyzických návštěv a to na 25 274 návštěvníků a dalších 8 746 využilo on-line služeb.

Počet výpůjček byl v roce 2016 62 853, z toho 51 002 bylo knih, audioknih a her, 11 674 periodik, 177 výpůjček byly mapy.

Rozšířili jsme nabídku audioknih i společenských her, po nichž poptávka stále roste, v nabídce máme zapůjčení turistických map, dětských tematických kufříků a výtvarných potřeb. Uživatelé služeb knihovny mají stále k dispozici nejnovější čísla týdeníků (půjčujeme prezenčně).

Knihovna během roku vyřídila také 34 požadavků našich čtenářů na meziknihovní výpůjční službu.

Jsme členem SKIP, Klubu dětských knihoven, věnujeme se aktivitám podporujícím čtenářství – jsme členem týmu koordinátorů společnosti Celé Česko čte dětem, propagujeme internetovou aktivitu Čtení pomáhá, účastnili jsme se opět projektu Knížka pro prvňáčka. Zapojili jsme se i popáté do celoročního projektu pro dětské čtenáře Lovci perel, v roce 2016 se soutěže zúčastnilo 78 dětí.

Důležitou činností knihovny je podíl na kulturním životě města. V roce 2016 v knihovně proběhlo rekordních 225 kulturních a vzdělávacích akcí (rok předtím to bylo 165). Z toho bylo 60 kulturních akcí pro dospělé, 55 pro děti, 8 výstav a 102 bibliotematických hodin pro školy.

Podrobněji k uspořádaným akcím:

Pokračujeme v pravidelném pořádání výtvarných dílen scrapbooku, v roce 2016 jsme otevřeli dva cykly - pro pokročilé a pro začátečníky. Kromě scrapbooku pořádáme i výtvarné dílny tematické - velikonoční, vánoční.

Pořádané besedy byly na různá témata - cestopisné (např. Z Čech až na konec světa), zdravá výživa (Zdravé plodiny), životní styl (cyklus Cesta ženy - hormonální jóga) atd., oblíbené jsou např. i několikrát opakované přednášky vizážistky p. Beranové.

Uspořádali jsme také několik besed na literární témata - besedu o Jaroslavu Seifertovi, Josefu Topolovi a jeho synech Jáchymovi a Filipovi (Topolové ve větru). Nejúspěšnější byl večer zasvěcený Otu Pavlovi (Rybář, který miloval sport), který jsme měli doplněný i ochutnávkou oblíbených jídel Oty Pavla a výstavou preparovaných ryb. K besedám o J. Seifertovi a J. Topolovi byly v čítárně knihovny instalovány výstavy seznamující s jejich literárním dílem i životními peripetiemi.

Zcela novou aktivitou, které se knihovna začala věnovat, je cyklus přednášek trénování paměti. Přednášející knihovnice absolvovala akreditovaný kurz pro trenéry paměti podporovaný MPSV. Celkem proběhlo 19 lekcí trénování paměti (4 x 4 lekce pro čtyři stálé skupiny a 3 samostatné přednášky). Účastníci pravidelných lekcí pokračují v roce 2017 dalším cyklem.

V čítárně i ostatních prostorách knihovny jsme během roku instalovali celkem 9 výstav, největší ohlas měly obrazy a básně Bohumila Duška.

Už tradičně se věnujeme podchycení nejmladší generace – pro děti prvního stupně se konají pravidelná čtvrteční předčítání, pro prvňáčky a od nového školního roku i pro druháčky připravujeme každý měsíc čtenářské hodinky, zorganizovali jsme i mnoho jednorázových akcí, např. tradiční Andersenův týden, prázdninové Indiánské dopoledne v knihovně, Poprvé do školy – poprvé do knihovny, Mikulášské půjčování, deskohraní, výtvarné dílny pro děti aj. S velkým úspěchem se u dětí setkaly besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.

Pro každý ročník ZŠ a SŠ i pro předškoláky máme připraveny bibliotematické hodiny s různým zaměřením dle věku žáků. Školy mohou využít naší nabídky, případně se připravíme na téma dle jejich požadavku. V roce 2016 proběhlo celkem 102 bibliotematických hodin pro školy (v r. 2015 77), nabídku knihovny využívají i školy z okolních obcí. Spolu s oběma místními základními školami (a v r. 2016 poprvé i s MŠ Erudio) slavíme Noc s Andersenem, zúčastnilo se jí tentokrát více jak 200 dětí.

Již tradičně v červnu pořádáme pasování prvňáčků na čtenáře, při kterém 86 dětí slavnostně skládalo slib do rukou starosty města.

Úplnou novinkou je otevření čtenářského klubu MRKNI (Máme Rádi Knížky) pro předškolní děti a jejich rodiče. Klub se schází jednou za měsíc a zprostředkovává rodičům přehled o nově vydávaných dětských knihách a seznamuje je s knížkami, které ze svého dětství nemohou znát. Součástí je i předčítání, vyprávění i vyrábění a různé hry na podporu slovní zásoby dětí.

Celoměstskou aktivitou, do které je knihovna už od počátku zapojena, je Žamberská akademie volného času. My jsme ŽAVČ v r. 2016 na půdě knihovny přivítali několikrát: v lednu proběhly pro dvě skupiny účastníků přednášky na téma vlivu médií, v listopadu jsme pořádali ve spolupráci s hvězdárnou v Hradci Králové přednášku o novinkách v dobývání vesmíru a další přednášku na téma astrologie. Jedna z knihovnic vedla pro ŽAVČ dvě výtvarné dílny a vedoucí knihovny měla třikrát přednášku s prezentací o současných knihovních službách.

Knihovna v loňském roce zajišťovala tzv. regionální funkce pro 14 místních knihoven v okolních obcích. V šesti z nich jsme provedli revize knižního fondu. Jedno společné setkání obecních knihovníků se uskutečnilo v březnu v MěK Žamberk. Celkem bylo v r. 2016 nakoupeno a zpracováno pro středisko do fondu VS 489 knih a do fondu VF 216 knih. Postupně celé knižní fondy knihoven převádíme do automatizovaného knihovního systému Clavius REKS. Distribuováno okolním knihovnám bylo 38 souborů knih o 2 281 svazcích.


14. MĚSTSKÉ MUZEUM ŽAMBERK

Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, tel. 465 611 678, 465 611 474
Domek Prokopa Diviše, Žamberk - Helvíkovice 326, tel. 465 611 678, 608 427 064
Ředitel: Mgr. Petr Hažmuka

Příspěvek zřizovatele1 774 000,00 Kč
Na grantových projektech získáno25 000,00 Kč
Příjmy z jiné činnosti65 327,00 Kč

Návštěvnost

Celkem návštěvníků v muzeu 3858
Domek Prokopa Diviše806

Bylo uspořádáno 7 krátkodobých muzejních výstav, 1 celoroční výstava patřila ak. sochaři Zdeňku Kolářskému (*1931). Z dalších zajímavých výstav proběhla výstava Dva kamarádi-Sočská fronta očima dvou přátel s doprovodným programem klubů vojenské historie. Uskutečnila se beseda s historikem Jiřím Hutečkou na téma Kamarádi frontovníci. V rámci Festivalu muzejních nocí proběhla jubilejní X. žamberská muzejní noc s šermíři Honorata a ohnivkou. Ve spolupráci s Divadelním spolkem Diviš se konal V. ročník žamberského masopustu. U příležitosti 350. výročí od první písemné zmínky o židech v Žamberku byla uspořádána celodenní akce s přijetím pozvaných hostí na radnici a s komentovanými prohlídkami výstavy Židé a Žamberk, muzea a židovského hřbitova, v rámci oslav proběhlo otevření nové židovské expozice v ohelu.

Pro posluchače Žamberské akademie volného času muzeum zabezpečilo 12 přednášek, většinu z nich s komentovanými prohlídkami výstav a expozic.

V českém rozhlase Praha byly odvysílány krátké pořady s pozvánkou na výlety do Žamberka (lékárna v muzeu, židovský hřbitov a domek P. Diviše) a Český rozhlas Pardubice odvysílal reportáž o židovském hřbitově v Žamberku. Muzeum bylo zapojeno v rámci mobilní aplikace pro chytré telefony do geolokační poznávací hry GEOFUN.

Novinky v muzeu

Podařilo se nám obohatit sbírkový fond muzea o nové předměty - tkalcovský stav a soubor korespondence učitele Kavky z Jedliny.

V expozici byla nově vytvořena vitrína o vybudování bezbariérového přístupu do muzea včetně dokumentárních fotografií a nalezených předmětů.

Entomologická vitrína byla rozšířena o žamberský nález lišaje šeříkového (zaznamenán výskyt asi 15 druhů lišajů).

V červnu byl do muzea předán zpracovaný archivní fond Leoše Kubíčka.

Ve spolupráci se zřizovatelem proběhly práce v novém depozitáři muzea v Nádražní ulici.

Z grantu Pk a zřizovatele byl zakoupen nový zvlhčovač.

Další činnosti

V roce 2016 jsme vyřídili 65 badatelských dotazů a zapůjčili jsme 11 knih z naší příruční knihovny.

Na výstavy mimo muzeum jsme v roce 2016 vypůjčili 31 sbírkových předmětů z našich fondů a od jiných zařízení a soukromých zapůjčitelů jsme si půjčili 336 předmětů.


15. MĚSTSKÁ POLICIE ŽAMBERK

Nádražní 833, Žamberk
Velitel: Patrik Lauterbach, mobil: 775 580 581, e-mail: policie@zamberk.eu

Počet strážníků5

Přestupky

Celkový počet odhalených přestupků907
Počet přestupků projednaných domluvou220
Počet přestupků postoupených správnímu orgánu98
Počet přestupků projednaných pokutou589
Uloženo na pokutách311 200,00,- Kč

Rozdělení přestupků

Silniční provoz868
Přestupky na úseku alkoholismu0
Přestupky proti veřejnému pořádku13
Přestupky proti občanskému soužití0
Přestupky proti majetku19
Jiné zákony7

Ostatní činnost v číslech

Poplatky za parkovací automaty516 323,- Kč
Odchyt toulavých psů33